Zbroj­nik lam­par­ci (Glyp­to­pe­rich­thys gibbiceps)

Views: 421

gibus2Wystę­po­wa­nie: Ame­ry­ka Połu­dnio­wa, dorze­cze Ori­no­ko i Amazonki.

Wiel­kość: oko­ło 50 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Nie jest mi znany.

Zacho­wa­nie: Spo­koj­na, pro­wa­dzą­ca zmierz­cho­wy i noc­ny tryb życia. Musi mieć kry­jów­ki z korze­ni i kamie­ni, gdzie spę­dza dzień. Jest to typo­wy zbroj­nik i naj­le­piej rośnie trzy­ma­ny poje­dyn­czo. Zasad­ni­czo nie nada­je się do akwa­rium domo­we­go mniej­sze­go niż 500 – 600 l.

Wychów mło­dych: Nigdy nie sły­sza­łem o roz­ro­dzie w nie­wo­li, ale lite­ra­tu­ra poda­je, że roz­ród w akwa­rium jest możliwy.

Woda: tem­pe­ra­tu­ra 18–26oC, pH w gra­ni­cach 6,5−7,5, TwO 2–15 DgH., dobrze natleniona.

Akwa­rium: Dłu­gie mini­mum 180 cm dłu­go­ści. Ryba potrze­bu­je dla sie­bie odpo­wied­nio dużej prze­strze­ni na któ­rej może się efek­tow­nie prezentować.

Pokarm: Wszyst­kie rodza­je pokar­mu, drew­no a pokar­my pocho­dze­nia roślin­ne­go muszą sta­no­wić duży pro­cent jej diety.

gibimeekaxena1