Pręt­nik prę­go­wa­ny (Coli­sa fasciata)

Views: 486

Wystę­po­wa­nie: Ben­gal, Assam, Birma.

Wiel­kość: sam­ce: 10 cm, sami­ce: 8 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Sam­ce mają szpi­cza­stą płe­twę grzbie­to­wą i są barw­niej­sze od samiczek.

Zacho­wa­nie: W okre­sie tar­ła samiec agre­syw­ny, poza tym okre­sem jest to ryb­ka pło­chli­wa. Naj­le­piej czu­je się w towa­rzy­stwie innych spo­koj­nych ryb.

Wychów mło­dych: Samiec w tem­pe­ra­tu­rze 28oC budu­je pie­ni­ste gniaz­do na powierzch­ni wody, któ­re­go bro­ni przed inny­mi ryba­mi. W akwa­rium nie­zbęd­ne są kry­jów­ki dla sami­cy, któ­ra jest prze­ga­nia­na przez sam­ca zanim ten nie dokoń­czy gniaz­da i jeśli nie jest jesz­cze goto­wa do tar­ła. Po tar­le nale­ży nie­zwłocz­nie odło­wić sami­cę, gdyż samiec bro­niąc gniaz­da może ją nawet zabić, a po wylę­gu mło­dych rów­nież sam­ca, aby zapo­biec kani­ba­li­zmo­wi. Mło­de kar­mi się pan­to­fel­ka­mi i wrot­ka­mi a póź­niej drob­nym plank­to­nem i nicie­nia­mi mikro. Do hodow­li nale­ży wziąć duży zbior­nik, bo z poje­dyn­cze­go tar­ła zwy­kle uzy­sku­je się dużo mło­dych, któ­re zanim osią­gną oko­ło 1 cm nie mają jesz­cze wykształ­co­ne­go narzą­du labi­ryn­to­we­go. Akwa­rium z malu­cha­mi nale­ży deli­kat­nie napo­wie­trzać i filtrować.

Woda: 24–28oC, raczej mięk­ka, lek­ko kwaśna.

Akwa­rium: Gęsto zaro­śnię­te, jasno oświe­tlo­ne, koniecz­ne rośli­ny pły­wa­ją­ce, nie­zbyt głę­bo­kie, symu­la­cja ryżo­wi­ska lub rowu melio­ra­cyj­ne­go w któ­rych pręt­ni­ki czę­sto występują.

Pokarm: Każ­dy dostęp­ny w han­dlu, plank­ton, lar­wy owadów.