Kiry­sek kar­ło­wa­ty (Cory­do­ras pygmaceus)

Views: 242

Wystę­po­wa­nie: Bra­zy­lia Rio Madeira.

Wiel­kość: 2−2.5 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Sam­ce nie­co mniej­sze i smuklejsze.

Zacho­wa­nie: Pły­wa w całej obję­to­ści akwa­rium, chęt­nie odpo­czy­wa na liściach roślin. Towa­rzy­ski, chęt­nie dołą­cza się do ławic ryb podob­nie ubar­wio­nych, u mnie np. pły­wa­ły razem z drob­no­ust­ka­mi obrzeżonymi.

Wychów mło­dych: Tar­ło po pod­mia­nie wody, gru­po­we wśród roślin, trwa dosyć dłu­go, doro­słe nie zwra­ca­ją uwa­gi na ikrę ani na narybek. 

Woda: Tem­pe­ra­tu­ra 22–26o C, twar­dość 5–15 DgH, pH 6.5−7.5. W wyż­szej tem­pe­ra­tu­rze źle się czu­ją i chorują.

Akwa­rium: Poro­śnię­te rośli­na­mi z miej­scem do pły­wa­nia i mięk­kim podłożem.

Pokarm: Każ­dy odpo­wied­nio drob­ny dostęp­ny w han­dlu. U mnie dosta­ją drob­ne mro­żon­ki, któ­re uzu­peł­niam pokar­ma­mi sztucz­ny­mi reno­mo­wa­nych firm.

Uwa­gi: Ryb­kę łatwo pomy­lić z Cory­do­ras hasta­tus, cze­go nie uda­ło się chy­ba rów­nież ustrzec nie­daw­no wyda­nej dużej publi­ka­cji na  temat ryb akwariowych..