Bystrzyk barwny (Hyphessobrycon callistus)

minorWystę­po­wa­nie: Rio Para­gu­ay.

Wiel­ko­ść: ok. 4 cm.

Dymor­fi­zm płcio­wy:  Sam­ce są barw­niej­sze i zazwy­czaj mniej­sze od samic. Sam­czy­ki w moim akwa­rium co jakiś czas urzą­dza­ją sobie tur­nie­je prę­żąc przed sobą i samicz­ka­mi swo­je płe­twy.

Zacho­wa­nie: W moim akwa­rium opró­cz szarż sam­ców nie zauwa­ży­łem żad­ny­ch agre­syw­ny­ch zacho­wań. Ryb­ki two­rzą ławi­cę, któ­ra prze­miesz­cza się po całym zbior­ni­ku. Są potwier­dzo­ne donie­sie­nia o agre­syw­no­ści nie­któ­ry­ch popu­la­cji tych bystrzy­ków.

Wychów mło­dy­ch: W moim akwa­rium odby­wa­ły tar­ło w wodzie więk­kiej, lek­ko kwa­śnej (pH=6), świe­żo po pod­mia­nie, o tem­pe­ra­tu­rze 26oC, wśród liści Micro­zo­rum. Doro­słe nie opie­ku­ją się mło­dy­mi i po tar­le wyja­da­ją ikrę. Nie odcho­wa­łem nigdy mło­dy­ch.

Woda: 22–28oC, raczej mięk­ka, lek­ko kwa­śna, regu­lar­nie odświe­ża­na.

Akwa­rium: Lubi duże akwa­rium nie­zbyt jasno oświe­tlo­ne, z miej­scem do pły­wa­nia.

Pokarm: Wszyst­kie rodza­je pokar­mu dostęp­ne w han­dlu, war­to poda­wać co jakiś czas żywe sko­ru­pia­ki i lar­wy owa­dów.

Comments are closed.