Bystrzyk barw­ny (Hyphes­so­bry­con callistus)

Views: 541

minorWystę­po­wa­nie: Rio Para­gu­ay.

Wiel­kość: ok. 4 cm.

Dymor­fizm płcio­wy:  Sam­ce są barw­niej­sze i zazwy­czaj mniej­sze od samic. Sam­czy­ki w moim akwa­rium co jakiś czas urzą­dza­ją sobie tur­nie­je prę­żąc przed sobą i samicz­ka­mi swo­je płetwy.

Zacho­wa­nie: W moim akwa­rium oprócz szarż sam­ców nie zauwa­ży­łem żad­nych agre­syw­nych zacho­wań. Ryb­ki two­rzą ławi­cę, któ­ra prze­miesz­cza się po całym zbior­ni­ku. Są potwier­dzo­ne donie­sie­nia o agre­syw­no­ści nie­któ­rych popu­la­cji tych bystrzyków.

Wychów mło­dych: W moim akwa­rium odby­wa­ły tar­ło w wodzie mięk­kiej, lek­ko kwa­śnej (pH=6), świe­żo po pod­mia­nie, o tem­pe­ra­tu­rze 26oC, wśród liści Micro­zo­rum. Doro­słe nie opie­ku­ją się mło­dy­mi i po tar­le wyja­da­ją ikrę. Nie odcho­wa­łem nigdy młodych.

Woda: 22–28oC, raczej mięk­ka, lek­ko kwa­śna, regu­lar­nie odświeżana.

Akwa­rium: Lubi duże akwa­rium nie­zbyt jasno oświe­tlo­ne, z miej­scem do pływania.

Pokarm: Wszyst­kie rodza­je pokar­mu dostęp­ne w han­dlu, war­to poda­wać co jakiś czas żywe sko­ru­pia­ki i lar­wy owadów.