O mnie

Views: 118028

Autor niniej­szej stro­ny infor­mu­je, że stro­na korzy­sta z mecha­ni­zmu cia­ste­czek (cookies), nato­miast autor dodat­ko­wo sko­rzy­stał przy two­rze­niu tej stro­ny z języ­ka HTML, PHP, JAVA, JAVA­Script i nie wyklu­cza wyko­rzy­sta­nia kil­ku innych swoj­sko brzmią­cych tech­no­lo­gii, jak się to komuś nie podo­ba może dalej nie czy­tać. Tyle żeby speł­nić obo­wią­zek ostrze­że­nia, o cia­stecz­kach i innych tech­no­lo­giach do cze­go mnie UE i pol­skie pra­wo zobo­wią­za­ło. Cia­stecz­ka moż­na oczy­wi­ście wyłą­czyć, ale wte­dy nie zaro­bię na rekla­mach. Gdy­by rekla­my oka­za­ły się zbyt nachal­ne pro­szę o infor­ma­cję posta­ram się coś z tym zrobić.

Aktu­ali­za­cja 02-04-2023 r.
Zawsze aktu­al­ne infor­ma­cje z moje­go akwa­rium znaj­dziesz na moim kana­le Akwa­rium wg. ZHO. Tam nie trze­ba czy­tać. Aktu­al­nie głów­ny­mi loka­to­ra­mi są 2 dzi­kie odmia­ny ska­la­rów, Rio Nanay i Rio Manacapuru.

Książ­ka moje­go autor­stwa do ścią­gnię­cia za dar­mo, ale mile widzia­na gratyfikacja 🙂Moje dawne akwarium morskie

Chel­mon rostra­tus z moje­go akwa­rium morskiego.

Sta­ram się na tej stro­nie prze­ka­zać ogó­ło­wi inter­nau­tów moje kil­ku­dziu­esię­cio­let­nie doświad­cze­nia z akwa­ry­sty­ką. W chwi­li obec­nej nie­ste­ty zno­wu mam już tyl­ko akwa­rium słod­ko­wod­ne, nadal  spo­ro pamię­tam i chęt­nie się podzie­lę wie­dzą. Nie ozna­cza to jed­nak, że wyra­żam zgo­dę na kopio­wa­nie mate­ria­łów z tej strony.

Nie zga­dzam się na przy­własz­cza­nie sobie mate­ria­łów z tej stro­ny.

Swo­ją przy­go­dę z akwa­ry­sty­ką roz­po­czą­łem dosyć daw­no temu. Swo­je pierw­sze akwa­rium w gupi­ka­mi i mie­czy­ka­mi dosta­łem od wuj­ka. Był to nie­wiel­ki 40 l zbior­nik ramo­wy z gupi­ka­mi i mie­czy­ka­mi, bez grzał­ki i fil­tra, co nie­ba­wem zemści­ło się na więk­szo­ści miesz­ka­ją­cych w nim gupików.

Dosyć szyb­ko namie­rzy­łem sklep zoo­lo­gicz­ny i w cza­sach kie­dy nie moż­na było kupić nicze­go kupi­łem grzał­kę, któ­ra od tej pory rato­wa­ła życie moim pod­opiecz­nym i zaopa­trzy­łem się ponad­to w pomp­kę słu­żą­cą do napę­du fil­tra. Powo­li gro­ma­dzi­łem doświad­cze­nie i lite­ra­tu­rę. Pil­nie uczy­łem się języ­ków obcych, bo ksią­żek o akwa­ry­sty­ce po pol­sku nie było moż­na dostać ani na lekar­stwo, a inter­net dopie­ro powsta­wał i dzia­łał sobie za żela­zną kur­ty­ną i był uży­wa­ny głów­nie przez naukow­ców i wojskowych.

Uczy­łem się dobie­rać obsa­dę i zagęsz­cze­nie ryb w zbior­ni­ku. Pozna­wa­łem stop­nio­wo bio­lo­gię roz­ro­du coraz to cie­kaw­szych gatun­ków ryb i innych zwie­rząt żyją­cych w wodzie.

Zaczą­łem mieć swo­ich ulu­bień­ców i gatun­ki, za któ­ry­mi nie przepadam.

W roku 1997 zaczą­łem two­rzyć tę stro­nę. Moty­wy były zasad­ni­czo dwa, po pierw­sze chcia­łem nauczyć się two­rze­nia stron WWW, a po dru­gie uwa­ża­łem, że po ponad dwu­dzie­stu latach hodo­wa­nia rybek mam coś do powie­dze­nia na temat akwarystyki.

Począt­ko­wo stro­na znaj­do­wa­ła się na ser­we­rze Polbo­xu, gdy oka­za­ło się że 2 MB wol­ne­go miej­sca, to za mało, a Polbox chce zacząć nali­czać opła­ty za korzy­sta­nie z ser­we­ra, stro­na zaczę­ła wędrów­kę po inter­ne­cie i dar­mo­wych ser­we­rach, aby w koń­cu na dobre zago­ścić na komer­cyj­nym ser­we­rze kole­gi Ada­ma Kocha­now­skie­go. Adam jesz­cze raz dzię­ki za miej­sce i super­pro­mo­cyj­ną stawkę.

W tym cza­sie moja hodow­la prze­ży­wa­ła wzlo­ty i nie­wiel­kie upad­ki, licz­ba akwa­riów i hodo­wa­nych gatun­ków zmie­nia­ła się. Zmie­nia­ły się też cele pro­wa­dzo­nej hodow­li. Naj­waż­niej­szym celem zawsze było dobre samo­po­czu­cie trzy­ma­nych w akwa­riach zwie­rząt i roślin oraz este­tycz­ny wygląd zbiornika.

Kil­ka lat temu dosta­łem od zna­jo­mych 4 ryb­ki (sre­brzy­ce) wyma­ga­ją­ce wody sło­na­wej, mia­łem wte­dy już stad­ko mło­dych żół­tacz­ków indyjskich.

Akwarium roślinne low tech
Mój daw­ny zbior­nik roślin­ny (low tech)

Jed­nak sre­brzy­ce były ryba­mi z zupeł­nie  innej ligi. No i w ten spo­sób zaczął się nowy etap mojej przy­go­dy z akwa­ry­sty­ką. Uru­cho­mi­łem pierw­sze swo­je akwa­rium mor­skie. Dzię­ki pomoc­nym radom Łuka­sza Kuch­ty, pra­cu­ją­ce­go w owym cza­sie w jed­nym ze skle­pów inter­ne­to­wych, uda­ło mi się bez więk­szych zgrzy­tów prze­pro­wa­dzić roz­ruch mojej pierw­szej mini raf­ki, któ­rą po jakimś cza­sie prze­nio­słem do nowe­go zbior­ni­ka o pojem­no­ści 100 litrów z sum­pem 45 litrów. Taki spo­sób fil­tra­cji wyda­je mi się naj­lep­szy w zbior­ni­ku mor­skim z uwa­gi na ela­stycz­ność wypeł­nień, łatwość rekon­fi­gu­ra­cji i czysz­cze­nia same­go fil­tra. Sump ponad­to może słu­żyć rów­nież jako prze­cho­wal­nia do obser­wa­cji zwie­rza­ków podej­rza­nych o robie­nie szkód w zbior­ni­ku głównym.

23 mar­ca 2016 r. roz­po­czą­łem żmud­ny i trud­ny pro­ces prze­no­sze­nia mojej stro­ny www z czy­ste­go HTML‑a na CMS‑a jakim jest WordPress.

Jesz­cze jed­no, kie­dyś zna­la­złem w inter­ne­cie takie sło­wa: “Nie pozwól aby dora­dzał Ci czło­wiek, któ­re­go akwa­rium nie widziałeś.”

Aktu­ali­za­cja z sierp­nia 2022 Zbior­nik jak był tak jest 150cmx35cmx70cm, pio­ruń­sko głę­bo­ki, bo cięż­ko ręką do dna się­gnąć. Oświe­tle­nie 2x lam­pa HAPET 36W 150 cm, i 1 lam­pa LED SLIM 73 W. Fil­tra­cja to: Aqu­ael Ultra 1200 zała­do­wa­ny wkła­da­mi z cera­mi­ki (na wlot zało­ży­łem gąb­kę od pre­fil­tra Ehe­ima), wspo­ma­ga­ny przez Aqu­ael Ultra­max 2000 z cera­mi­ką oraz Aqu­ael tur­bo 1500 z gąb­ką jako głów­nym medium fil­tra­cyj­nym. Ten ostat­ni głów­nie pra­cu­je jako filtr mecha­nicz­ny i mie­szacz wody. Do tego napo­wie­trzacz Maxi­ma z 2‑ma kamieniami.

W zbior­ni­ku pły­wa aktu­al­nie: 8 pie­lę­gnic sko­śno­prę­gich, 10 bystry­ków aman­dy, 10 neo­nów czer­wo­nych, 10 hoke­jó­wek, 10 zwin­ni­ków jarzeń­ców, kil­ka zwin­ni­ków nie­bie­skich, kil­ka bystrzy­ków czer­wo­nych (H. fla­meus), nie­zli­czo­na ilość kiry­sków co naj­mniej 3 gatun­ki, 3 LDA 031, 3 far­lo­vel­le, 4 lori­ca­ria red, 1 L200, 1 Cha­esto­ma, mie­czy­ki zie­lo­ne jako zaopa­trze­nie w żywy pokarm na cięż­kie cza­sy, ponad­to zna­la­zły się ska­la­ry Rio Nanay i Rio Mana­ca­pu­ru. Jest jesz­cze 1 para pie­lę­gni­czek Rami­re­za. W związ­ku z pla­gą śli­ma­ków Hele­ny naby­łem 10  Botia stria­ta. Chy­ba robią co do nich nale­ży, bo widzę coraz wię­cej pustych musze­lek. Kar­mię mro­żon­ka­mi, mar­ko­wy­mi pokar­ma­mi suchy­mi i żywym, zarów­no hodo­wa­nym samo­dziel­nie jak i złowionym.

Aktu­ali­za­cja z stycz­nia 2023 r. Aktu­al­nie w domu stoi zbior­nik 325l net­to o wymia­rach 150 cm x 35 cm x 70 cm, fil­tro­wa­ny przez Ehe­im Pro­fes­sio­nel 2329 (filtr ten odmó­wił posłu­gi i zaczął prze­cie­kać po wyłą­cze­niu prą­du i zastą­pił go nasz rodzi­my pro­dukt) Aqu­ael Ultra 1200 i dru­gi Aqu­ael Ultra­max 2000, zała­do­wa­ny wkła­da­mi z cera­mi­ki (na wlot zało­ży­łem gąb­kę od pre­fil­tra Ehe­ima), tur­bo 1500 z gąb­ką jako głów­nym medium fil­tra­cyj­nym, oświe­tlo­ny 2 bel­ka­mi HaPet 36 W, każ­da i lam­pa SLIM RGB. Dodat­ko­wo dzia­ła­ją 2 kost­ki napo­wie­trza­ją­ce, gdyż oka­zu­je się, że zbior­nik o takich wymia­rach jest wyjąt­ko­wo wraż­li­wy na tzw. przyduchę.

Para­me­try wody dążą do 25oC, wody mięk­kiej i lek­ko kwa­śnej, cho­ciaż zło­śli­wa kra­nów­ka chcia­ła­by raczej pH 8 i twar­dość oko­ło 27on, chwa­ła niech będzie fil­tro­wi RO..

W mię­dzy­cza­sie 30 czerw­ca 2023 mój zbior­nik zmie­nił nie­co wymia­ry na 150 cm x 50 cm x 60 cm.

23 lip­ca 2023 r.

Rela­cja z przeprowadzki:

Mój zbior­nik wyglą­da teraz tak:

akwarium 450 8-07-2023
Akwa­rium lipiec 2023

Sty­czeń 2023

11-02-2022 akwa­rium 325 l.

Akwa­rium 325l, 18 mar­ca 2021 r.
Akwarium 09-07-2020r.
Akwa­rium 09–07-2020r.
20 czerw­ca 2020 r.
10 listopada 2019
10 listo­pa­da 2019
Aktualny wygląd mojego akwarium.
20 II 2017 (zbior­nik główny)
akwarium 28 VIII 2018
Akwa­rium 28 VIII 2018

Akwa­rium 30 VIII 2018

logo_rejsclub_color olkusz