Api­sto­gram­ma pan­du­ri­ni

Hits: 533

panduriniparaWystę­po­wa­nie: Ame­ry­ka Połu­dnio­wa, Ama­zo­nia.

Wiel­kość: oko­ło 6 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Samiec barw­ny sami­ca żół­ta z czar­nym wzo­rem z plam na cie­le.

Zacho­wa­nie: Żywa, peł­na tem­pe­ra­men­tu, zaj­mu­ją­ca wła­sne tery­to­rium ryb­ka, któ­rej jak uczy mnie doświad­cze­nie Łuka­sza Kuch­ty nie nale­ży łączyć z inny­mi pie­lę­gnicz­ka­mi, z któ­ry­mi woju­je o teren do roz­ro­du.

Wychów mło­dych:  Nie mia­łem oka­zji obser­wo­wać.

Woda: tem­pe­ra­tu­ra 20–28oC

Akwa­rium: Poro­śnię­te rośli­na­mi z dużą ilo­ścią kry­jó­wek i grot.

Pokarm: Wszyst­kie rodza­je pokar­mu dostęp­ne w han­dlu. Szcze­gól­nie chęt­nie zja­da żywe lar­wy koma­ra i roz­wie­lit­ki.

apandurinipan