Pseu­do­tro­pheus saulosi

Views: 299

Wystę­po­wa­nie: Afry­ka, Jezio­ro Malawi.

Wiel­kość: 10–15 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Samiec ma błę­kit­no nie­bie­ski odcień z prę­ga­mi, sami­ce pozo­sta­ją poma­rań­czo­wo żółte.

Zacho­wa­nie: Nada­je się wyłącz­nie do akwa­rium bio­to­po­we­go z inny­mi ryb­ka­mi z jezio­ra Mala­wi. Nale­ży zesta­wić jed­ne­go sam­ca z hare­mem kil­ku samic (wię­cej niż 3). Pysz­czak ten nale­ży do gru­py mbuna.

Wychów mło­dych: Po tar­le sami­ca nosi ikrę i mło­de w pysku przez 3 tygo­dnie. W tym cza­sie wg. nie­któ­rych bada­czy nie pobie­ra pokar­mu, a wg. innych pobie­ra drob­ny plank­ton. Oso­bi­ście dora­dzam poda­wa­nie drob­ne­go pokar­mu noszą­cym samicz­kom, wyraź­nie pró­bu­ją go pobierać.

Woda: pH >7, tem­pe­ra­tu­ra 25–29oC.

Akwa­rium: Obszer­ne z dużą ilo­ścią kry­jó­wek i zaka­mar­ków, gdzie mogą ukry­wać się mło­de, noszą­ce sami­ce i słab­sze osobniki.

Pokarm: Każ­dy rodzaj pokar­mu, jed­nak nale­ży uni­kać poda­wa­nia ochot­ki i tubi­fe­xu. Waż­ny jest duży doda­tek pokar­mów pocho­dze­nia roślinnego.