Buszo­wiec Ansor­ga (Microc­te­no­po­ma ansor­gii syn. Cte­no­po­ma ansorgii)

Views: 1103


c_ansorgi-003
Buszo­wiec Ansor­ga (Microc­te­no­po­ma ansor­gii syn. Cte­no­po­ma ansorgii)

Wystę­po­wa­nie: Afry­ka zachod­nia, Zair.

Wiel­kość: oko­ło 8 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Samiec inten­syw­niej ubar­wio­ny, bia­ły kolor na obrze­żach płetw dużo bar­dziej widoczny.

Zacho­wa­nie: Kil­ku kole­gów posia­da te pięk­ne ryb­ki (też bym chciał je mieć) i dostar­cza­ją mi sprzecz­nych infor­ma­cji na ich temat. Lite­ra­tu­ra poda­je, że są to ryb­ki spo­koj­ne ale nie­któ­rzy kole­dzy zauwa­ży­li, że buszow­ce potra­fią ata­ko­wać inne ryb­ki w akwa­rium, kale­cząc je i zabi­ja­jąc. U Łuka­sza z kolei ryb­ki te są spo­koj­ne wręcz pło­chli­we. Po akli­ma­ty­za­cji trwa­ją­cej pra­wie pół roku nie boją się już prze­pę­dzić pod­pły­wa­ją­cą do ich kry­jów­ki moli­ne­zję. Fak­tem jed­nak jest, że przy­czy­ni­ły się do śmier­ci 2 samic gupi­ka, któ­re mia­ły nie­szczę­ście uro­dzić w akwa­rium z nimi mło­de. Wyżar­ły im brzu­chy. Gene­ral­nie akwa­rium dla buszow­ców powin­no być duże i dobrze poro­śnię­te rośli­na­mi z dużą ilo­ścią kry­jó­wek wśród korze­ni i w kokosach.Generalnie cze­go by nie powie­dzieć buszo­wiec nie nada­je się do akwa­rium z ryb­ka­mi mniej­szy­mi od sie­bie, gdyż jest dra­pież­ni­kiem i będzie na nie polować.

Wychów mło­dych: Samiec budu­je pie­ni­ste gniaz­do na powierzch­ni wody, któ­rym po tar­le się opie­ku­je. Roz­mna­ża­nia w akwa­rium jak na razie nie zaob­ser­wo­wa­li­śmy ale … 😉

Woda: lek­ko kwa­śna, mięk­ka o tem­pe­ra­tu­rze 26–28oC.

Akwa­rium: Obszer­ne z dużą ilo­ścią kry­jó­wek i zaka­mar­ków, gdzie mogą ukry­wać się słab­sze osob­ni­ki. Naj­lep­szym akwa­rium dla buszow­ców wyda­je się być zbior­nik jed­no­ga­tun­ko­wy prze­zna­czo­ny wyłącz­nie dla nich bez towa­rzy­stwa innych ryb.

Pokarm: Każ­dy rodzaj pokar­mu, jed­nak pre­fe­ru­je wszel­kie pokar­my żywe takie jak roz­wie­lit­ka, duży oczlik, lar­wy koma­ra (uwa­ga mogą wyle­cieć), nary­bek piękniczkowatych.