Bystrzyk kar­lik (aman­dy) (Hyphes­so­bry­con amandae)

Views: 399

Wystę­po­wa­nie: środ­ko­wa Bra­zy­lia, drob­ne śród­le­śne cie­ki wodne.

Wiel­ko­ść: sami­ce do 2 cm, sam­ce mniejsze.

Dymor­fi­zm płcio­wy:  sami­ca peł­niej­sza, więk­sza, sam­ce wyda­ją się być inten­syw­niej ubarwione.

Zacho­wa­nie: pły­wa­ją w środ­ko­wej war­stwie wody, raczej pło­chli­we, lubią cień, wska­za­ne towa­rzy­stwo innych nie­wiel­kich spo­koj­nych gatunków.

Wychów mło­dy­ch: po tar­le rodzi­ce nie zaj­mu­ją się ikrą, mogą ją wyja­dać, mło­de jako pierw­szy pokarm przyj­mu­ją pantofelki.

Woda: tem­pe­ra­tu­ra: 24–28o C, mięk­ka do 8 DgH, lek­ko kwa­śna pH 6–7, war­to dodać nie­wiel­ką ilość garbników.

Akwa­rium:  dobrze radzi sobie nawet w nie­du­żym zbior­ni­ku, któ­ry miej­sca­mi powi­nien być gęsto obsa­dzo­ny rośli­na­mi, wśród któ­rych czę­sto docho­dzi do spon­ta­nicz­ne­go tar­ła. W moim gęsto zaro­śnię­tym zbior­ni­ku z mięk­ką wodą utrzy­mu­je się od jakie­goś cza­su w mia­rę sta­bil­na samo­od­na­wia­ją­ca się popu­la­cja tych rybek.

Pokarm: Wszyst­kie rodza­je drob­ne­go pokar­mu dostęp­ne w han­dlu, war­to poda­wać co jakiś czas żywe sko­ru­pia­ki i lar­wy owadów.