15-01-2021 Pan­de­mia Covid nadal trwa.

Views: 184

Wybra­łem się dzi­siaj do 3mia100 i posza­la­łem w skle­pie Aqu­apet. Odda­łem moje ska­la­ry i przy­wio­złem kil­ka gatun­ków ławi­co­wych. Stan obsa­dy mojej 325 l na chwi­lę obec­ną wyglą­da tak:
Palet­ka (Sym­phy­so­don discus) sztuk 6,
Zbroj­ni­ki LDA 031 (praw­do­po­dob­nie) sztuk 3,
Zbroj­ni­ki Cha­esto­ma sztuk 3,
Sumi­ki szkli­ste (Kryp­top­te­rus bicir­r­his) sztuk 5, (nie­bio­to­po­wo, ale je lubię),
Piskor­ki (Pan­gio sp.) dzi­ka ban­da będzie mię­dzy 6 a 8, (j.w.),
(Botia nigro­li­ne­ata) będzie z 7 (j.w.),
Bocja wspa­nia­ła (Chro­mo­bo­tia macra­can­thus syn. Botia macra­can­tha) 2 sztu­ki (j.w.),
Gar­ra fla­va­tra sztuk 3 do wyda­nia (kle­ją się do pale­tek, a mia­ły jeść glo­ny zatem są do wydania),
Neo­ny czer­wo­ne (Para­che­iro­don axel­ro­di) sztuk 16,
Zwin­ni­ki Ble­che­ra sztuk 15,
Bystrzy­ki Aman­dy (Hyphes­so­bry­con aman­dae) sztuk 16,
Hoke­jów­ki sztuk 15, i star­czy tego szaleństwa.

Palet­ki pociem­nia­ły zatem trze­ba powtó­rzyć kura­cję metro­ni­da­zo­lem. Mikro­skop nie wyka­zu­je żad­nych paso­ży­tów typu tasiem­ce i takie tam inne wie­lo­ko­mór­ko­we, zatem wal­czy­my zno­wu z wiciowcami.

Z żalem muszę napi­sać, że zało­ga Aqu­ape­ta nie­ste­ty się zmie­ni­ła na gor­sze, mło­dy czło­wiek, któ­ry począt­ko­wo się mną zaj­mo­wał spra­wił, że pierw­szy raz w życiu ze wzglę­dów huma­ni­tar­nych chcia­łem prze­rwać zaku­py. Sytu­ację opa­no­wał dopie­ro jego kole­ga, ale to nie o to chy­ba chodzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.