Lim­ka gar­bat­ka (Poeci­lia (Limia) nigrofasciata)

Views: 390

Wystę­po­wa­nie: Haiti. Wody słod­kie i słonawe.

Wiel­kość: Sam­ce: oko­ło 4–5 cm, sami­ce: 6 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Sami­ce są więk­sze od sam­ców. Sam­ce mają organ płcio­wy, zwa­ny gono­po­dium oraz wzo­rzy­stą płe­twę grzbie­to­wą, któ­rą naprę­ża­ją gdy chcą zaim­po­no­wać sami­cy. Z wie­kiem cia­ło zwłasz­cza sam­ców ule­ga wygrzbie­ce­niu przyj­mu­jąc kształ­ty spo­ty­ka­ne raczej wśród ryb karpiowatych.

Zacho­wa­nie: Żywa, towa­rzy­ska, żwa­wa, wiecz­nie głod­na. W natu­rze wystę­pu­je w wiel­kich sta­dach liczą­cych nie­rzad­ko kil­ka­set osobników.

Wychów mło­dych: Ryb­ka jajo­ży­wo­rod­na, po 6 tygo­dnio­wej cią­ży rodzi żywe mło­de, któ­re mając pra­wie 1−1,2 cm, zja­da­ją wszyst­kie rodza­je odpo­wied­nio roz­drob­nio­ne­go pokar­mu. Rosną bar­dzo wol­no i są napa­sto­wa­ne przez rodzi­ców. Nie wol­no jej trzy­mać z inny­mi gatun­ka­mi limek, gdyż łatwo się z nimi krzyżuje.

Woda: Twar­da z nie­wiel­kim dodat­kiem soli o tem­pe­ra­tu­rze 22–28oC i pH>7. Jest bar­dzo wraż­li­wa na spad­ki tem­pe­ra­tu­ry, a 22oC nale­ży trak­to­wać jako naj­niż­szą moż­li­wą tem­pe­ra­tu­rę, w któ­rej moż­na je trzymać.

Akwa­rium: Duże, gęsto zaro­śnię­te rośli­na­mi, lubi porost glo­nów, któ­re chęt­nie sku­bie. W ich akwa­rium wska­za­na jest roślin­ność pły­wa­ją­ca, w któ­rej kry­ją się młode.

Pokarm: Żywy, suchy lubi doda­tek roślin­ne­go bez któ­re­go może obgry­zać deli­kat­ne roślinki.