Pięk­nicz­ko­wa­te (Poeci­li­dae)

Visits: 883

Wystę­po­wa­nie: Pier­wot­nie wody słod­kie i sło­na­we Ame­ry­ki Środ­ko­wej, Połu­dnio­wej i Anty­li, ale zosta­ły zaakli­ma­ty­zo­wa­ne w celu zwal­cza­nia larw koma­rów rów­nież w innych czę­ściach świata.

Wiel­kość: Nie ma gatun­ków więk­szych niż 30 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Samiec ma gono­po­dium, sami­ce są zwy­kle większe.

Zacho­wa­nie: Zwy­kle są to spo­koj­ne ryb­ki stad­ne, wyjąt­kiem jest szczu­pa­czek żywo­rod­ny, któ­ry jest agre­syw­nym drapieżnikiem.

Wychów mło­dych: Mło­de rodzą się żywe i sto­sun­ko­wo duże, odchów zwy­kle nie sta­no­wi pro­ble­mu. Cią­ża sami­cy trwa kil­ka tygo­dni, a u czę­ści gatun­ków jed­no zapłod­nie­nie wystar­cza na kil­ka mio­tów mło­dych. Uwa­ga w więk­szo­ści przy­pad­ków rodzi­ce polu­ją na swo­je nowo­na­ro­dzo­ne dzie­ci. Dla ochro­ny naryb­ku przed żar­łocz­no­ścią rodzi­ców wystar­cza war­stwa roślin pły­wa­ją­cych po powierzch­ni wody.

Woda: Czy­sta, dobrze natle­nio­na. Wie­le gatun­ków lubi nie­wiel­ki doda­tek soli, łyż­ka na 10 l wody, więk­sza ilość soli szko­dzi roślinom.

Akwa­rium: Prze­stron­ne z miej­sca­mi gęsto poro­śnię­ty­mi roślin­no­ścią, dobrze oświe­tlo­ne, war­to by na powierzch­ni pły­wa­ły rośli­ny, wśród któ­rych mogą kryć się mło­de. Doro­słe zwy­kle nie inte­re­su­ją się losem potom­stwa, a nawet na nie polu­ją. Mło­de więk­szo­ści gatun­ków pły­wa­ją tuż pod powierzch­nią wody.

Pokarm: Wszyst­kie rodza­je pokar­mu, prze­pa­da­ją za lar­wa­mi koma­ra i plank­to­nem, w więk­szo­ści przy­pad­ków lubią doda­tek pokar­mu roślin­ne­go. Jedy­nie szczu­pa­czek żywo­rod­ny jest typo­wym dra­pież­ni­kiem polu­ją­cym na inne ryby.

Przed­sta­wi­cie­le opi­sa­ni na stronie: