Neon czar­ny (Bystrzyk Axel­ro­da) (Hyphes­so­bry­con herbertaxelrodi)

Views: 413

neonyczarneWystę­po­wa­nie: Bra­zy­lia, Mato Gros­so, Rio Taquary.

Wiel­kość: 4,5 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Sami­ce są peł­niej­sze, samiec któ­ry jest smu­klej­szy ma nie­bie­sko­bia­łe koń­ce płetw.

Zacho­wa­nie: Żywa, towa­rzy­ska, stad­na, prze­by­wa­ją­ca w gór­nych i środ­ko­wych war­stwach wody. Zagro­żo­na zbi­ja się w sta­da i ucie­ka. Nale­ży trzy­mać stad­ko mini­mum 6–10 sztuk wte­dy dopie­ro widać uro­dę tej ryb­ki. Dosko­na­łym towa­rzy­stwem dla niej są inne nie­du­że ryb­ki z rodzi­ny kąsa­czo­wa­tych, pie­lę­gnicz­ki i oczy­wi­ście kiry­ski a w akwa­rium towa­rzy­skim małe karpiowate.

Wychów mło­dych: Ucho­dzi za dosyć trud­ną do roz­mno­że­nia. Tar­ło odby­wa w gąsz­czu drob­no­list­nych roślin wod­nych. Po tar­le nale­ży natych­miast odło­wić tar­la­ki z akwa­rium tar­li­sko­we­go gdyż zja­da­ją ikrę i wyklu­wa­ją­cy się narybek.

Woda: Lubi wodę nie­zbyt twar­dą z dodat­kiem garb­ni­ków o tem­pe­ra­tu­rze od 22–26oC.

Akwa­rium: Naj­le­piej pre­zen­tu­je się w dużym, prze­stron­nym poro­śnię­tym po bokach akwa­rium z kępa­mi drob­no­list­nych roślin wodnych.

Pokarm: Przyj­mu­je każ­dy rodzaj pokar­mu suchy i żywy.