Haplo­chro­mis (Para­la­bi­do­chro­mis) plagiodon

Views: 321

Wystę­po­wa­nie: Gdzieś w Afry­ce, praw­do­po­dob­nie jezio­ro Wiktorii.

Wiel­kość: 12 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Sami­ca jest sza­ra nie­po­zor­na, cza­sa­mi z prę­ga­mi w poprzek cia­ła. Sam­ce zwy­kle mają moc­niej­sze kolo­ry, cza­sem są wręcz gra­na­to­we posia­da­ją na płe­twie odby­to­wej atra­py jajo­we. Wyda­je mi się, że ist­nie­ją 2 for­my, jaśniej i ciem­niej ubar­wio­nych sam­ców, z dru­giej zaś stro­ny moż­li­wym jest, że ubar­wie­nie sam­ca zale­ży od jego pozy­cji społecznej.

Zacho­wa­nie: Żywa, z tem­pe­ra­men­tem, sam­ce zaj­mu­ją rewi­ry, któ­rych bro­nią przed współ­ple­mien­ca­mi. Tole­ru­ją na swo­im tery­to­rium tyl­ko goto­we do tar­ła samice.

Wychów mło­dych: Sami­ca bie­rze zło­żo­ną ikrę do pyska. Po okre­sie inku­ba­cji wypusz­cza w peł­ni ukształ­to­wa­ne młode.

Woda: 22–25oC

Akwa­rium: Moje akwa­rium jest sil­nie zaro­śnię­te i ma wkom­po­no­wa­ną dużą ilość kry­jó­wek z kawał­ków bam­bu­sa i kokosów.

Pokarm: Żywy, mro­żo­ny i dobrej jako­ści suchy.