Stu­ri­so­ma festivum

Views: 626

Wystę­po­wa­nie: zle­wi­sko jezio­ra Mara­ca­ibo w Wenezueli.

Wiel­kość: max. do 17 cm.

Wygląd i dymor­fizm płcio­wy: patrz zdję­cie sam­ce mają “zarost” na gło­wie, a sami­ce są przed tar­łem wyraź­nie nabra­ne ikrą.

Woda: mięk­ka, pły­ną­ca, lek­ko kwa­śna, o tem­pe­ra­tu­rze od 22–30oC.

Akwa­rium: obszer­ne, z sil­ną fil­tra­cją i dobrym napo­wie­trza­niem, ryby uwiel­bia­ją prąd wody.

Zacho­wa­nie: ryby spo­koj­ne, towa­rzy­skie, nie nisz­czą roślin, ani nie polu­ją na współ­miesz­kań­ców. Nie są prze­sad­nie agre­syw­ne wewnątrz­ga­tun­ko­wo, zatem moż­na trzy­mać kil­ka sam­ców w odpo­wied­nio dużym zbior­ni­ku z dużą ilo­ścią kryjówek.

Wychów mło­dych: tar­ło odby­wa się w mięk­kiej, lek­ko kwa­śnej, szyb­ko pły­ną­cej wodzie, po więk­szej pod­mia­nie wyko­na­nej naj­le­piej wodą z fil­tra R.O. Mło­de wyklu­wa­ją się po oko­ło 5–6 dniach od tar­ła i po zuży­ciu worecz­ka żółt­ko­we­go jedzą prak­tycz­nie wszyst­ko co doro­słe. Ja odcho­wu­ję nary­bek na pokar­mie Tro­pi­ca­la “Gre­en Algae Wafers”, JBL‑a “Novo Ple­co” i algach Nori. Rosną rów­no­mier­nie, więc chy­ba im nicze­go nie bra­ku­je. Uwa­ga na wylo­ty fil­trów, mło­de chęt­nie w nie wpły­wa­ją i giną zabi­te krę­cą­cym się wirnikiem.

Pokarm: wszel­ki pokarm pocho­dze­nia roślin­ne­go, rów­nież drew­no, w akwa­rium oprócz glo­nów zja­da­ją pastyl­ki (pele­ty) roślin­ne dla ryb den­nych i zbroj­ni­ków, ogó­rek, banan, kawał­ki dyni.

Uwa­gi: Nie trzy­mać z inny­mi zbroj­ni­ka­mi z tej samej rodzi­ny i rodzin pokrew­nych, gdyż może się z nimi krzy­żo­wać. U mnie w akwa­rium uzy­ska­łem żytwot­ne hybry­dy z ryb­ka­mi z gatun­ku Far­lo­vel­la vit­ta­ta.