Zwin­nik jarze­niec (Hemi­gram­mus erythrozonus)

Visits: 558

Wystę­po­wa­nie: Guja­na, pół­noc­no – wschod­nia część Ame­ry­ki Południowej

Wiel­kość: oko­ło 4,5 cm.

Wygląd i dymor­fizm płcio­wy: Ład­na ryb­ka z opa­li­zu­ją­cym poma­rań­czo­wo­ru­bi­no­wym paskiem cią­gną­cym się wzdłuż całe­go cia­ła. Sami­ce są więk­sze od sam­ców i mają zaokrą­glo­ny brzuch. Prze­zna­czo­nych do roz­ro­du sam­ców nie nale­ży wyła­wiać siat­ką, któ­ra uszka­dza haczy­ki znaj­du­ją­ce się na płe­twie odby­to­wej, nie­zbęd­ne do odby­cia owoc­ne­go tarła.

Zacho­wa­nie: Spo­koj­na, stad­na, zaj­mu­ją­ca niż­sze war­stwy wody ryb­ka. Sam­ce two­rzą rewi­ry, ale nie wal­czą w ich obro­nie, ogra­ni­cza­jąc się do odstra­sza­nia poten­cjal­nych konkurentów.

Wychów mło­dych: Para skła­da ikrę w nie­du­żym akwa­rium, znaj­du­ją­cym się w spo­koj­nym ocie­nio­nym miej­scu. Wska­za­ny ruszt ikro­wy na dnie zbior­ni­ka. Po tar­le doro­słe nale­ży odło­wić, gdyż zja­da­ją ikrę i póź­niej wyklu­wa­ją­cy się nary­bek. Wylęg nastę­pu­je po 24 godzi­nach. Mło­de kar­mi się drob­nym żywym pokar­mem od momen­tu, gdy zaczną samo­dziel­nie pływać.

Woda: Do tar­ła i wylę­gu: pH 6,5−7,0, twar­dość ogól­na do 10DgH, węgla­no­wa do 2DcH, tem­pe­ra­tu­ra 24–26oC. Jeśli ryby trzy­ma­ne są tyl­ko w celach ozdob­nych woda może mieć więk­szą twar­dość, a tem­pe­ra­tu­ra może zawie­rać się w zakre­sie 23–28oC .

Akwa­rium: Prze­stron­ne z miej­scem do pły­wa­nia. Wska­za­ne są rośli­ny o twar­dych liściach. W akwa­rium towa­rzy­skim zwin­ni­ki ład­nie kom­po­nu­ją się z neo­na­mi, pręt­ni­ka­mi  kiryskami.

Pokarm: Przyj­mu­je każ­dy rodzaj pokar­mu, żywe­go i suche­go, pre­fe­ru­je jed­nak żywe widłonogi.

Uwa­gi: Praw­dzi­we pięk­no tych ryb moż­na podzi­wiać dopie­ro w domo­wym akwa­rium z ciem­nym pod­ło­żem i roślin­no­ścią. W skle­pie ryby pra­wie zawsze są bla­de. Ostat­nio rów­nież nie­ste­ty poja­wia­ją się for­my z wybla­kłym paskiem, któ­re są wyni­kiem hodow­li wsob­nej. W moim akwa­rium wśród innych rybek pły­wa osob­nik o ubar­wie­niu ksanotycznym.