Pecol­tia comp­ta L 134

Views: 315

Wystę­po­wa­nie: Środ­ko­we i dol­ne dorze­cze Ama­zon­ki. Rio Tapajos.

Wiel­kość: Do 12 cm.

Wygląd i dymor­fizm płcio­wy: Doro­słe sam­ce mają płe­twę ogo­no­wą pokry­tą szcze­ci­ną, dłuż­sze kol­ce na pierw­szych pro­mie­niach płetw pier­sio­wych i pokry­wach skrzelowych.

Zacho­wa­nie: Łagod­na i towarzyska.

Wychów mło­dych: Do wycho­wu potrzeb­na ide­al­nie czy­sta woda.

Woda: Twar­dość 2–12 DgH, pH 6,5−7,5, tem­pe­ra­tu­ra 24–28o C

Akwa­rium: Nie mniej­sze niż 200 l

Pokarm: Wszyst­ko­żer­ny z prze­wa­gą pokar­mu mię­sne­go, ale rów­nież warzy­wa i tablet­ki dla ryb dennych.

Uwa­gi: