Kar­pień­co­wa­te (Cypri­no­don­ti­dae)

Views: 1029

Po rewi­zji tej rodzi­ny przez Paren­ti w 1981 r. zosta­ła ona podzie­lo­na na rodzi­ny szczu­pień­czy­ko­wa­tych (Aplo­che­ili­dae), strumieniakowate(Rivulidae), Walen­cjo­wa­te (Valen­cii­dae), Czwo­ro­oko­wa­te (Ana­ble­pi­dae).

Uwa­ga wszyst­ko co tu zosta­ło napi­sa­ne jest wyni­kiem moich prze­my­śleń po lek­tu­rze kil­ku ksią­żek i arty­ku­łów w pra­sie oraz roz­mów z hodow­ca­mi tych ryb.

Wystę­po­wa­nie: Wody słod­kie stre­fy umiar­ko­wa­nej, sub­tro­pi­kal­nej i tro­pi­kal­nej obu Ame­ryk, Afry­ki, Euro­py i Azji. Czę­sto wie­le z gatun­ków moż­na spo­tkać w zbior­ni­kach okre­so­wo wysychających.

Wiel­kość: Kil­ka do kil­ku­na­stu cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Sam­ce są zazwy­czaj bar­dziej kolo­ro­we i mają wydłu­żo­ne i zaostrzo­ne płe­twy nieparzyste.

Cechy cha­rak­te­ry­stycz­ne: Drob­ne, żywe, kolo­ro­we, zwy­kle pły­wa­ją­ce pod powierzch­nią wody, nie­ste­ty krót­ko żyją­ce rybki.

Zacho­wa­nie: Zwy­kle stad­ne ale nie­zgod­ne i kąśli­we. Więk­szość gatun­ków jest dra­pież­na. Sil­niej­sze osob­ni­ki prze­śla­du­ją słab­sze. Chęt­nie ska­czą. Nie nale­ży łączyć ich z ryb­ka­mi, któ­rym mogły­by obgry­zać płe­twy. Nie nale­ży rów­nież mie­szać w jed­nym zbior­ni­ku podob­nie wyglą­da­ją­cych gatun­ków, gdyż łatwo wte­dy uzy­skać krzy­żów­ki mię­dzy­ga­tun­ko­we, któ­re są bez­płod­ne i zwy­kle bar­dziej agre­syw­ne od gatun­ków wyjściowych.

Wychów mło­dych: Akwa­rium do roz­mna­ża­nia może być nie­wiel­kie. Ikra jest przez rodzi­ców pozo­sta­wia­na wła­sne­mu loso­wi, w zależ­no­ści od gatun­ku jest skła­da­na w pod­ło­że, na pod­ło­że, przy­kle­ja­na do roślin lub roz­pra­sza­na. Ikra nie­któ­rych gatun­ków do dal­sze­go roz­wo­ju wyma­ga prze­su­sze­nia trwa­ją­ce­go nie­raz nawet kil­ka mie­się­cy. Ikra powin­na być wte­dy prze­cho­wy­wa­na w wil­got­nym pod­ło­żu (tor­fie) przez kil­ka tygo­dni, a cza­sa­mi nawet mie­się­cy. Po upły­wie tego cza­su torf nale­ży zalać mięk­ką wodą o tem­pe­ra­tu­rze ok. 20oC. Mło­de po wyklu­ciu zja­da­ją drob­ny plank­ton, zwy­kle rosną szyb­ko, ale nie­rów­no i mają ten­den­cję do kani­ba­li­zmu, co może zna­czą­co obni­żyć efek­tyw­ność hodowli.

Woda: Twar­dość zazwy­czaj nie odgry­wa więk­szej roli, acz­kol­wiek nale­ży trzy­mać je raczej w wodzie mięk­kiej o tem­pe­ra­tu­rze 18 – 26oC. Wyż­sze tem­pe­ra­tu­ry skra­ca­ją życie naszym ryb­kom, a w niż­szych nie pre­zen­tu­ją peł­ni barw. W natu­rze więk­szość ryb z tej rodzi­ny spo­ty­ka się z duży­mi dobo­wy­mi waha­nia­mi tem­pe­ra­tu­ry. Dla pro­por­czy­kow­ców zale­ca się wodę z nie­wiel­kim dodat­kiem soli i tor­fu. Szczu­pień­czy­ki wolą zaś zde­cy­do­wa­nie mięk­ką lek­ko kwa­śną wodę.

Akwa­rium: Dobrze przy­kry­te! Prze­stron­ne dobrze zaro­śnię­te akwa­rium z rośli­na­mi pły­wa­ją­cy­mi na powierzch­ni wody. Na lato więk­szość gatun­ków moż­na wypu­ścić do sadzaw­ki ogro­do­wej. Moż­na je jed­nak rów­nież trzy­mać w nie­wiel­kich zbior­nicz­kach jed­no­ga­tun­ko­wych. Podob­no taki mały zbior­nik sty­mu­lu­je je do rozrodu.

Pokarm: Każ­dy rodzaj pokar­mu żywe­go, wska­za­ne są lar­wy owa­dów, owa­dy, małe ryb­ki, plankton.

Przed­sta­wi­cie­le opi­sa­ni na stronie: