Neon czer­wo­ny (Para­che­iro­don axelrodi)

Visits: 243

Paracheirodon axelrodi
Para­che­iro­don axel­ro­di poni­żej Cory­do­ras pygmaceus.

 

Wystę­po­wa­nie: Ame­ry­ka Połu­dnio­wa, dorze­cze Ori­no­ko i Rio Negro wol­no pły­ną­ce rze­ki i rozlewiska.

Wiel­kość: do 5 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: sam­ce smu­klej­sze i nie­co mniej­sze od samic.

Zacho­wa­nie: spo­koj­na, stadna.

Wychów mło­dych: Rodzi­ce nie opie­ku­ją się ikrą i po tar­le chęt­nie ją zja­da­ją. Mło­de po wyklu­ciu kar­mić naj­drob­niej­szym żywym pokar­mem (pan­to­fel­ki i wirki).

Woda: 24–30o C

Akwa­rium: Gęsto zaro­śnię­te z miej­scem do pły­wa­nia, nie­zbyt jasno oświe­tlo­ne z towa­rzy­stwem spo­koj­nych ryb. Stre­so­wa­ny przez małe pie­lę­gnicz­ki two­rzy efek­tow­ne ławice.

Pokarm: Każ­dy drob­ny żywy i suchy, uwiel­bia­ją lar­wy owa­dów, ale wte­dy łatwo ule­ga­ją otłuszczeniu.

Uwa­gi: Ucho­dzi za gatu­nek trud­niej­szy do roz­mno­że­nia od P. inne­si, kupo­wać zawsze więk­sze stad­ko, gdyż poje­dyn­cze sztu­ki nie poka­zu­ją swo­je­go pięk­na i szyb­ko giną.