Moli­ne­zja ostro­usta (Poeci­lia sphenops)

Views: 421

Wystę­po­wa­nie: Ame­ry­ki od Tek­sa­su poprzez Mek­syk, aż do Kolum­bii i Wenezueli.

Wiel­kość: Sam­ce: 4–7 cm, sami­ce: 6–10 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Sami­ce są wyraź­nie więk­sze od sam­ców. Sam­ce mają organ płcio­wy, zwa­ny gonopodium.

Zacho­wa­nie: Żywa, towa­rzy­ska, żwa­wa, wiecz­nie głodna.

Wychów mło­dych: Ryb­ka jajo­ży­wo­rod­na, po 4–8 tygo­dnio­wej cią­ży rodzi żywe mło­de, któ­re mając pra­wie 5 mm zja­da­ją wszyst­kie rodza­je odpo­wied­nio roz­drob­nio­ne­go pokar­mu. W mio­cie może być nawet do 80 mło­dych. Odmia­na barw­na Black mol­ly (na zdję­ciu) cha­rak­te­ry­zu­je się nie­co dłuż­szym okre­sem cią­ży 6–10 tygodni.

Woda: Twar­da z dodat­kiem soli (wystar­cza 1 łyżecz­ka na każ­de 10 litrów wody w akwa­rium), tem­pe­ra­tu­ra: 22–26oC, odmia­na czar­na lubi wyż­szą tem­pe­ra­tu­rę oko­ło 25–28oC.

Akwa­rium: Duże, gęsto zaro­śnię­te rośli­na­mi, lubi porost glo­nów, któ­re chęt­nie skubie.

Pokarm: Żywy, suchy lubi doda­tek roślin­ne­go bez któ­re­go może obgry­zać deli­kat­ne roślinki.