Klien­ci Fir­my “Cyber”

Views: 611

Para­fia p.w. św. Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła w Kamieniu Nic dodać nic ująć para­fia kole­giac­ka w Kamie­niu Krajeńskim.
www.najfajniejsi.pl Spły­wy kaja­ko­we Wdą, wypo­ży­czal­nia kaja­ków i pole namio­to­we w Czar­nej Wodzie
Meble ogro­do­we Pro­du­cent mebli ogro­do­wych z drewna.
www.niemiecki.aip.pl Biu­ro tłu­ma­cza przy­się­głe­go z języ­ka nie­miec­kie­go spe­cja­li­zu­ją­ce się w eks­pre­so­wych tłumaczeniach.
www.ogorzeliny.cba.pl
Sołec­two w Ogo­rze­li­nach wsi na Pomorzu.
www.wyrowinskirytel.pl Noc­le­gi w Rytlu nie­da­le­ko Chojnic.
Sklep sre­bro i bursztyn Sklep pro­du­cen­ta biżu­te­rii srebrnej.
Para­fia pw. św. Mar­ci­na w Świekatowie Para­fia rzym­sko-kato­lic­ka w Świekatowie
www.parafialag.cba.pl Para­fia Łąg

 

Pod­opiecz­ni i zaprzyjaźnieni

Fir­ma sprzą­ta­ją­ca w Rytlu.
Hala im. Roma­na Bru­skie­go w Czersku
www.morskie.aip.pl
Luk­spol Czersk

Para­fia Rzym­sko-Kato­lic­ka w Dąbrówce