Pana­qu­olus albi­ver­mis L 204

Views: 402

Wystę­po­wa­nie: Peru Rio Alejandro

Wiel­kość: według moich obser­wa­cji oko­ło 15 cm.

Wygląd i dymor­fizm płcio­wy: Sam­ce mają oka­zal­sze płe­twy pier­sio­we pokry­te wyraź­ny­mi kol­ca­mi oraz “owło­sio­ny” ogon. Sami­ce są mniej­sze i okrąglejsze.

Zacho­wa­nie: Spo­koj­na, nie wadzi niko­mu, pil­nu­je swo­jej kry­jów­ki, dobrze czu­je się w nie­wiel­kich gru­pach, nie­ste­ty wyma­ga do pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju drew­na jako pokar­mu, co powo­du­je koniecz­ność czę­stych pod­mian wody.

Wychów mło­dych: Samiec opie­ku­je się ikrą i młodymi.

Woda: twar­dość 2–18 DgH, pH 6,5−7,5, tem­pe­ra­tu­ra 23–28o C

Akwa­rium: Im więk­sze tym lep­sze, nie mniej jed­nak niż 200 l. Wska­za­ne deko­ra­cje z korze­ni, któ­re są zja­da­ne przez naszych pod­opiecz­nych i prąd wody imi­tu­ją­cy prze­pływ w rzece.

Pokarm: drew­no­jad, drew­no musi sta­no­wić pod­sta­wę jego wyży­wie­nia, twar­de warzy­wa, dynia, cuki­nia, ogó­rek, tablet­ki roślin­ne, zwłasz­cza z mącz­ką drzew­ną lub lignitową.

Uwa­gi: Wycią­gnię­ty z wody skrzeczy.