Gar­bik błę­kit­ny (Chry­sip­te­ra cyanea)

Views: 625

Wystę­po­wa­nie: Od Indo­ne­zji do Wysp Mar­sha­la, Wschod­nia Mikro­ne­zja i Wyspy Salo­mo­na. od połu­dnia Japo­ni, aż po Wiel­ką Rafe Kora­lo­wą. Ryb­ka rafo­wa, wystę­pu­je do głę­bo­ko­ści oko­ło 10 m.

Wiel­kość: 8 cm

Dymor­fizm płcio­wy: Sam­ce mają żół­te płe­twy ogo­no­we i brzusz­ne oraz czę­sto żół­ty otwór gębo­wy (war­gi). Sami­ce są bar­dziej nie­bie­skie. Two­rzy kil­ka ras geo­gra­ficz­nych, gdzie dymor­fizm płcio­wy bywa mniej lub bar­dziej wyraźny.

Zacho­wa­nie: Angiel­ska nazwa Blue Devil powin­na wystar­czyć za cały opis. W dużych akwa­riach moż­na poku­sić się o utrzy­my­wa­nie sta­da tych rybek, w prze­ciw­nym wypad­ku będą w nie­wiel­kim zbior­ni­ku wal­czy­ły ze sobą. Moż­na zesta­wiać z inny­mi ryba­mi, pod warun­kiem, że nie są podob­nie ubar­wio­ne.  Ryba w cią­gu dnia jest w cią­głym ruchu, jeśli nie żeru­je to patro­lu­je swój rewir. Mój egzem­plarz od cza­su do cza­su prze­ko­pu­je dno robiąc w nim kra­te­ry, podob­ne do tych jakie robią nie­któ­re gatun­ki pie­lę­gnic pod­czas rozrodu.
W moim akwa­rium  egzy­stu­je bez­kon­flik­to­wo z bla­zen­ka­mi Klar­ka (Amphi­prion clar­kii). Nada­je się do akwa­rium z bezkręgowcami.

Wychów mło­dych:  Nie znam. Praw­do­po­dob­nie moż­li­wy.

Woda: czy­sta, mor­ska jak do akwa­rium rafowego.

Akwa­rium: Zbior­nik rafo­wy z dużą ilo­ścią kry­jó­wek wśród skałek.

Pokarm: Ryb­ka wszyst­ko­żer­na, nie gar­dzi żad­nym rodza­jem pokar­mu. Żywy, mro­żo­ny, sztuczny.

Uwa­gi: Dosko­na­ła do pierw­sze­go zasie­dle­nia zbior­ni­ka. Ryb­ka jest dłu­go­wiecz­na i może żyć kil­ka­na­ście lat.