Bocja siat­ko­wa­na (Botia lohachata)

Views: 453

Bocja siatkowana (Botia lohachata)

Wystę­po­wa­nie: Indie, Bangladesz.

Wiel­kość: 20 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Nieznany.

Zacho­wa­nie: Stad­ne, żywe, a po okre­sie adap­ta­cji odpor­ne ryb­ki. Jeśli się zde­cy­du­je na tę rybę nale­ży koniecz­nie trzy­mać stad­ko tych sym­pa­tycz­nych rybek, poje­dyn­cze egzem­pla­rze mar­nie­ją. Zaj­mu­ją głów­nie dno zbior­ni­ka, cza­sa­mi jed­nak zda­rza im się pły­wać w toni wod­nej. Nie prze­ja­wia­ją, żad­nej agre­sji skie­ro­wa­nej prze­ciw­ko współ­miesz­kań­com akwa­rium, jeśli nie są to śli­ma­ki. Śli­ma­ki zja­da­ją w każ­dej posta­ci i w każ­dych ilo­ściach. Ryby chęt­nie ukry­wa­ją się w rur­kach bam­bu­so­wych, co moż­na wyko­rzy­stać do ich odło­wu z akwarium.

Wychów mło­dych: Natu­ral­ny roz­ród w akwa­rium jest nie­zna­ny, praw­do­po­dob­nie rodzi­ce nie zaj­mu­ją się ikrą, ani narybkiem.

Woda: Tem­pe­ra­tu­ra  22–26oC, pH 6.0−7.2, twar­dość ogól­na 4–12 DgH, woda musi być regu­lar­nie odświe­ża­na, 20% na tydzień.

Akwa­rium: Obszer­ne z dużą ilo­ścią kry­jó­wek wśród roślin, korze­ni, pustych sko­rup po orze­chach koko­so­wych i rurek np. kawał­ków bambusa.

Pokarm: Każ­dy pokarm żywy i suchy, uwiel­bia żywe śli­ma­ki, któ­re wysy­sa z muszli.

Uwa­gi: Ryby te podob­nie jak inne bocje mają ostre, otwie­ra­ne kol­ce przy pysku, któ­rych uży­wa­ją rów­nież gdy pró­bu­je się je zła­pać w siat­kę. Na szczę­ście kol­ce nie zawie­ra­ją żad­ne­go jadu. 🙂 Mimo takie­go uzbro­je­nia nie zauwa­ży­łem, żeby ryb­ki kie­dy­kol­wiek się poka­le­czy­ły pod­czas wza­jem­nych przepychanek.