Pie­lę­gni­ca Saji­ca (Arche­ocen­trus saji­ca) Bus­sing 1974

Views: 379

seikoWystę­po­wa­nie: Ame­ry­ka Środ­ko­wa. Kostaryka.

Wiel­kość: oko­ło 10 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Płe­twy nie­pa­rzy­ste u samic są kolo­ru żół­te­go a u sam­ców kolo­ru czerwonego.

Zacho­wa­nie: Agre­syw­na pod­czas opie­ki nad ikrą i potom­stwem. Jako towa­rzy­stwo moż­na dobrać inne sil­ne pie­lę­gni­ce o podob­nym cha­rak­te­rze, np. pie­lę­gni­cę Meeka oraz zbroj­ni­ki i jeśli akwa­rium jest dosyć duże, ryb­ki żywo­rod­ne z któ­ry­mi współ­wy­stę­pu­je w naturze.

Wychów mło­dych: Dobra­na para po zło­że­niu ikry na kamie­niu lub dużym liściu wachlu­je ją i bro­ni przed współ­miesz­kań­ca­mi akwa­rium. Świe­żo wylę­gnię­te mło­de moż­na kar­mić drob­nym naupliu­sa­mi oczli­ka. Doro­słe oddzie­la­my od mło­dych dopie­ro gdy mło­de są już zupeł­nie samo­dziel­ne co zwy­kle nastę­pu­je po oko­ło 3–4 tygo­dniach od wyklucia.

Woda: tem­pe­ra­tu­ra 18–24oC, twar­dość i odczyn nie gra­ją więk­szej roli.

Akwa­rium: Poro­śnię­te twar­dy­mi rośli­na­mi  i z kry­jów­ka­mi wśród korze­ni i kamieni.

Pokarm: Wszyst­kie rodza­je pokar­mu. Nie wol­no zapo­mi­nać o dodat­ku pokar­mu roślin­ne­go, bez któ­re­go ryb­ki obja­da­ją koń­ców­ki i mło­de pędy rosną­cych w akwa­rium roślin.