Brzeszczotek czarny (Xenomystus nigri)

Wystę­po­wa­nie: tro­pi­kal­na czę­ść Afry­ki do Nilu

Wiel­ko­ść: do 30 cm

Dymor­fi­zm płcio­wy:  nie­zna­ny

Zacho­wa­nie: spo­koj­na, pło­chli­wa, może być kłó­tli­wa wobec ryb swo­je­go gatun­ku, zatem nale­ży trzy­mać je poje­dyn­czo lub w stad­ka­ch. Oso­bi­ście pole­cam trzy­ma­nie stad­ka brzesz­czot­ków w obszer­nym akwa­rium.

Wychów mło­dy­ch: Zna­ny przy­pad­ko­wy roz­ród w gęsto zaro­śnię­ty­ch zacie­nio­ny­ch akwa­ria­ch, w któ­ry­ch wystę­pu­je prąd wody. Samiec opie­ku­je się ikrą.

Woda: 23–28oC, raczej mięk­ka, kwa­śna, regu­lar­nie odświe­ża­na.

Akwa­rium: obszer­ne, gęsto zaro­śnię­te z kry­jów­ka­mi dla słab­szy­ch egzem­pla­rzy. Oso­bi­ście z uwa­gi na cha­rak­ter ryb­ki i jej roz­mia­ry pole­cam dłu­gie akwa­rium o pojem­no­ści nie mniej­szej niż 300 l. Nie nale­ży trzy­mać go z ryba­mi mniej­szy­mi, gdyż będzie na nie polo­wał.

Pokarm: żywy, małe ryb­ki, nary­bek pięk­nicz­ko­wa­ty­ch, lar­wy owa­dów. Jak widać na zdję­cia­ch neo­ny sta­no­wią w tym akwa­rium pokarm dla żeru­ją­cy­ch nocą brzesz­czot­ków.

Comments are closed.