Kosiar­ka (Cros­so­che­ilus siamensis)

Views: 461

kosiaraWystę­po­wa­nie: Syjam, Pół­wy­sep Malajski.

Wiel­kość: 14 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Sami­ca bar­dziej zaokrą­glo­na, samiec smuklejszy.

Zacho­wa­nie: Ryb­ka stad­na, towa­rzy­ska, poże­racz­ka glo­nów i nie­któ­rych deli­kat­nych roślin (np. mchu jawaj­skie­go). Nie moż­na jej trzy­mać w jed­nym akwa­rium wraz z gru­bo­war­ga­mi, gdyż gru­bo­war­gi cią­gle prze­ga­nia­ją kosiar­ki, a nawet mogą je zabić. Roz­mia­ry i ruchli­wość tej ryby wyklu­cza­ją trzy­ma­nie jej w małych zbior­ni­kach. Dobrze czu­je się w zbior­ni­kach dłu­gich, któ­re nale­ży koniecz­nie dobrze przy­kryć, ponie­waż wyskakuje.

Wychów mło­dych: Nie­zna­ny auto­ro­wi strony.

Woda: 22–26oC, raczej mięk­ka i lek­ko kwaśna.

Akwa­rium: Obszer­ne z kry­jów­ka­mi wśród roślin i miej­scem do pły­wa­nia. Jak naj­dłuż­sze urzą­dzo­ne na podo­bień­stwo poto­ku lub rzeczki.

 Pokarm: Żywy, suchy, glo­ny. Wśród akwa­ry­stów krą­ży opi­nia, że ryb­ki te jedzą glo­ny nit­ko­wa­te i pędzel­ko­wa­te. Praw­dą jest, że jedzą ale tyl­ko osob­ni­ki mło­de i wygłodzone.

 Uwa­gi: W han­dlu spo­ty­ka się kil­ka podob­nych gatun­ków nie mają­cych jed­nak pożą­da­nych przez nas cech i czę­sto są wojow­ni­czo nasta­wio­ne do swo­ich pobra­tym­ców. Róż­nią się one budo­wą pyska, dłu­go­ścią czar­ne­go paska i ubar­wie­niem płe­twy grzbietowej.