Gar­ra fla­va­tra

Hits: 224

Wystę­po­wa­nie: Myan­mar

Wiel­kość: ok. 7 cm. w dobrych warun­kach nie­co więk­sza

Dymor­fizm płcio­wy: Typo­wa ryba kar­pio­wa­ta, u sam­ców w okre­sie tar­ła poja­wia się wysyp­ka tar­ło­wa na gło­wie i skrze­lach, sami­ce robią się grub­sze.

Zacho­wa­nie: Wszy­scy auto­rzy twier­dzą, że to ryb­ka stad­na, ja dodam tyl­ko, że jest sko­ra do prze­py­cha­nek wewnątrz­ga­tun­ko­wych, pod­czas któ­rych słab­szy osob­nik potra­fi wysko­czyć z akwa­rium.

Wychów mło­dych: Mło­de odcho­wu­je się bez obec­no­ści rodzi­ców, kar­mi glo­na­mi, pier­wot­nia­ka­mi, póź­niej w mia­rę wzro­stu coraz grub­szym pokar­mem, waż­na jest czy­sta, pozba­wio­na azo­ta­nów, woda mają­ca sta­bil­ne para­me­try.

Woda: Czy­sta, naj­le­piej pły­ną­ca, pH 6,5−7,5, tem­pe­ra­tu­ra 22–27o C, twar­dość 5–17 DgH

Akwa­rium: Duże, jasno oświe­tlo­ne, naj­le­piej z ruchem wody i wie­lo­ma kry­jów­ka­mi.

Pokarm: W natu­rze jedzą glo­ny, a w akwa­rium oprócz glo­nów jedzą prak­tycz­nie wszyst­ko, ale żeby dobrze się czu­ły i wyglą­da­ły trze­ba zapew­nić im duży pro­cent pokar­mu roślin­ne­go.

Uwa­gi: Na zdję­ciu powy­żej oprócz gar­ry są dwie mło­de moli­ne­zje żaglo­płe­twe.