Kre­wet­ka czysz­czą­ca (Lysma­ta amboinensis)

Views: 790

Wystę­po­wa­nie: Morze Czer­wo­ne, Oce­an Indyj­ski, Pacy­fik, Hawaje

Wiel­kość: do 6 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Kre­wet­ka czysz­czą­ca jest her­ma­fro­dy­tą, to zna­czy każ­dy osob­nik posia­da spraw­ne orga­ny płcio­we przy­na­leż­ne dla obu płci jednocześnie.

Zacho­wa­nie: Mogą się narzu­cać z chę­cią wyczysz­cze­nia ryb dużo więk­szych od sie­bie, co może spo­wo­do­wać ich stra­tę. U mnie bła­ze­nek zabił kie­dyś taką kre­wet­kę zaraz po wpusz­cze­niu do akwa­rium. Odważ­nie wycho­dzą na skał­ki, zapra­sza­jąc ryby do korzy­sta­nia z ich usług. Wło­że­nie do akwa­rium reki skut­ku­je zbie­gnię­ciem się kre­we­tek chęt­nych do wyczysz­cze­nia dłoni.

Wychów mło­dych: Po kil­ku tygo­dniach nosze­nia jaj, w nocy uwal­nia­ne są lar­wy i tu koń­czą się suk­ce­sy w ich roz­mna­ża­niu. Dys­ku­sje cze­go bra­ku­je lar­wom do peł­ne­go prze­obra­że­nia trwa­ją na wie­lu forach inter­ne­to­wych i w świe­cie naukowym.

Woda: Czy­sta, mor­ska jak do akwa­rium rafo­we­go,  24–28oC.
Akwa­rium: Zwie­rzę­ta są bez­piecz­ne dla rafy, zatem może to być zwy­czaj­ne akwa­rium rafo­we z kry­jów­ka­mi, któ­re są potrzeb­ne zwie­rzę­tom na czas wylinki.

Pokarm: Drob­ny plank­ton, pokar­my pre­pa­ro­wa­ne, solo­wiec, oczysz­cza­ją ryby z paso­ży­tów zewnętrznych.

Uwa­gi: W Morzu Śród­ziem­nym żyje podob­nie ubar­wio­ny gatu­nek Lysma­ta grabhami.