Sumo­wa­te

Views: 739

Wystę­po­wa­nie: Wody słod­kie obu Ame­ryk, Afry­ki, Euro­py i Azji we wszyst­kich stre­fach klimatycznych.
Wiel­kość: Max. kil­ka metrów, gatun­ki zwy­kle trzy­ma­ne w akwa­rium kil­ka do kil­ku­dzie­się­ciu cm.
Dymor­fizm płcio­wy: Nie ma ogól­nej meto­dy na odróż­nie­nie sam­ca od samicy.
Zacho­wa­nie: Więk­szość z nich to ryby spo­koj­ne pro­wa­dzą­ce noc­ny i ukry­ty tryb życia. Ich aktyw­ność zwy­kle wzra­sta wie­czo­rem. W akwa­rium nie ata­ku­ją więk­szych od sie­bie ryb.
Wychów mło­dych: Sumi­ki są ryba­mi ikro­wy­mi i pre­zen­tu­ją sze­ro­ką gamę zacho­wań roz­rod­czych, od porzu­ce­nia zło­żo­nej ikry, a póź­niej nawet jej zja­da­nia, aż do budo­wa­nia gniaz­da zazwy­czaj przez sam­ca, któ­ry póź­niej chro­ni zło­żo­ną ikrę, a cza­sem nawet nary­bek. Wśród sumów są podob­no paso­ży­ty lęgo­we, któ­re jak kukuł­ka pod­rzu­ca­ją swo­je jaja innym rybom. Zno­wu brak reguł. Do tar­ła zwy­kle pro­wo­ku­je je spa­dek ciśnie­nia i tem­pe­ra­tu­ry oraz czę­ścio­wa wymia­na wody. Nary­bek po wyklu­ciu zwy­kle jest spo­ry, ale czę­sto rośnie póź­niej wol­no i nierówno.
Woda: Para­me­try che­micz­ne wody zwy­kle nie odgry­wa­ją zna­czą­cej roli. Istot­ne jest utrzy­my­wa­nie wła­ści­wej dla dane­go gatun­ku ryby tem­pe­ra­tu­ry. W natu­rze wystę­pu­ją czę­sto w muli­stych ubo­gich w tlen wodach, ale nie brak wśród nich rów­nież gatun­ków wyma­ga­ją­cych wody dosko­na­le natlenionej.
Akwa­rium: Sumi­ki lubią akwa­rium zacie­nio­ne z dużą powierzch­nią dna, urzą­dzo­ną tak by było na niej dużo kry­jó­wek wśród korze­ni, roślin i kamie­ni. Lubią rów­nież prze­by­wać w gro­tach. Są gatun­ki sumi­ków, któ­re pły­wa­ją w toni wod­nej i one nie wyma­ga­ją kry­jó­wek na dnie, ale zazwy­czaj lubią akwa­rium dobrze zaro­śnię­te rośli­na­mi z miej­scem do wypły­wa­nia się.
Nie­któ­re z gatun­ków sumi­ków wykształ­ci­ły mecha­nizm tzw. oddy­cha­nia jeli­to­we­go. Ryba poły­ka powie­trze znad powierzch­ni wody, któ­re jest trans­por­to­wa­ne do jeli­ta i tam wchła­nia­ne do krwi (w dużym uprosz­cze­niu oczy­wi­ście). Akwa­rium nale­ży przy­kry­wać tak jak robi się to w przy­pad­ku ryb łaźcowatych.
Pokarm: Wszyst­ko­żer­ne, ale tra­fia­ją się wśród nich typo­we dra­pież­ni­ki jak i roślinożercy.

Stro­ny o sumowatych:
Pla­ne­ta Catfish
Ency­klo­pe­dia kirysków

Ryby opi­sa­ne na tej stronie: