Przy­lga (Beau­for­tia leveretti)

Views: 406

Wystę­po­wa­nie: Chi­ny (Hainan)

Wiel­kość: Rośnie bar­dzo powo­li i osią­ga conaj­wy­żej 12 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Nie­zna­ny. Wyda­je mi się, że sam­ce wal­czą ze sobą, jed­nak nie mam na to żad­nych dowo­dów poza obser­wa­cją, iż wśród moich 4 sztuk dwie czę­sto podej­mu­ją wal­kę ze sobą, a pozo­sta­łe są spokojne.

Zacho­wa­nie: Spo­koj­na, skry­ta, cza­sa­mi sil­niej­szy pogo­ni słab­sze­go. Przy­sy­sa się przy pomo­cy płetw całym cia­łem do kamie­ni, deko­ra­cji i szyb. W akwa­rium trzy­ma­ny w więk­szej gro­mad­ce zaj­mu­je tery­to­ria, któ­rych bro­ni przez inny­mi ryb­ka­mi swo­je­go gatunku.

Wychów mło­dych: Nieznany.

Woda: Lubi chłod­ną, dobrze natle­nio­ną, pły­ną­cą, wodę nie­zbyt twar­dą z dodat­kiem nie­wiel­kiej ilo­ści garb­ni­ków o tem­pe­ra­tu­rze od 18–22oC, jed­nak dosko­na­le radzi sobie w każ­dej czy­stej dobrze napo­wie­trzo­nej pły­ną­cej wodzie odbie­ga­ją­cej od ideału.

Akwa­rium: Naj­le­piej stwo­rzyć symu­la­cję kamie­ni­ste­go poto­ku z wart­kim prze­pły­wem wody, mogą jed­nak żyć w akwa­rium poro­śnie­tym roślin­no­ścią, w któ­rym zapew­nia­my im odpo­wied­nią tem­pe­ra­tu­rę i natle­nie­nie wody poprzez zasto­so­wa­nie wydaj­ne­go napo­wie­trza­nia i fil­tra­cji. W moim akwa­rium z przy­lga­mi fil­tra­cję zapew­nia­ją 2 fil­try Aqua-Szut Turbo8W z gąb­ka­mi zamiast fir­mo­wych koszyków.

Pokarm: Nie wia­do­mo czym się żywi, jed­nak z całą pew­no­ścią nie jest glo­no­ja­dem, jak to czę­sto twier­dzą nie­któ­rzy sprze­daw­cy w skle­pach. Z lite­ra­tu­ry wyni­ka, że głów­nym pokar­mem jaki przyj­mu­ją przy­lgi w natu­rze jest nalot pier­wot­nia­ków na ple­chach glo­nów pora­sta­ją­cych kamie­nie w poto­kach. W moim akwa­rium zaja­da się tablet­ka­mi Sera Vifor­mo i gra­nu­la­tem Tetra Discus(?).