Zima w basenie.

Views: 199

Tego­rocz­na zima dała się base­no­wi a wła­ści­wie jego miesz­kań­com moc­no we zna­ki, ostre mro­zy, odwilż i powrót mro­zów spra­wi­ły, że w base­nie poja­wił się ostry defi­cyt tle­nu roz­pusz­czo­ne­go w wodzie. W efek­cie padło pięt­na­ście kar­pi (nie­któ­re mia­ły już 5 lat).

O dzi­wo kara­sie prze­trwa­ły w komplecie.

Posta­no­wi­łem zabez­pie­czyć się na przy­szłość i na stro­nie www.trzmiel.com.pl zamó­wi­łem kom­plet do napo­wie­trza­nia oczka aqua nova aco-70 o mocy 50 W i wydaj­no­ści 70 l powie­trza na minu­tę. Sąsie­dzi będą musie­li się przy­zwy­cza­ić  do bur­cze­nia. Ta pom­pa waży pra­wie 5 kilo­gra­mów i wyglą­da na to, że jesz­cze tej wio­sny ją odpa­lę, bo oczko zno­wu zamarzło.

A mia­łem taki faj­ny plan ogra­ni­czyć się w tym roku do pod­kar­mia­nia towa­rzy­stwa i cie­sze­nia się wido­kiem faj­nych, dorod­nych pra­wie oswo­jo­nych karpi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.