Zbroj­nik drob­ny (Lori­ca­ria parva)

Views: 2070

Wie­ki temu kupi­łem 3 szt. tej ryby nic o niej nie wie­dząc, a szko­da bo unik­nął­bym wie­lu popeł­nio­nych błę­dów. Ostat­ni egzem­plarz pły­wa w 300l akwa­rium u Janu­sza Sękowskiego.

lorik

Wystę­po­wa­nie: Para­gwaj, dorze­cze La Platy.

Wiel­kość: 12 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Samiec ma na płe­twach pier­sio­wych bia­łe szczecinki.

Zacho­wa­nie: Spo­koj­na, wio­dą­ca skry­ty tryb życia, aktyw­na o zmro­ku i nocą ryb­ka. Nada­je się dosko­na­le do akwa­rium towa­rzy­skie­go z ryba­mi kąsa­czo­wa­ty­mi. Chęt­nie ukry­wa się pod korze­nia­mi i wśród roślin. Ze wzglę­du na tę cechę stra­ci­łem moje 2 sztu­ki. Moje ryb­ki zaklesz­czy­ły się mię­dzy gąb­ką od fil­tra a ścian­ką akwarium. :(=

Wychów mło­dych: Tar­ło podob­nie jak i innych sumi­ków moż­na spro­wo­ko­wać pod­mie­nia­jąc wodę, ale jeśli tar­la­ki nie będą doj­rza­łe to nic nie da. Doj­rza­ła do tar­ła sami­ca ma zaokrą­glo­ny brzu­szek. Ikra jest skła­da­na w kry­jów­kach, gro­ty, jaski­nie, rur­ka, sko­ru­pa orze­cha itp. Po tar­le samiec opie­ku­je się ikrą. Wylęg nastę­pu­je po ok. 8–9 dniach, samiec “poma­ga” mło­dym opu­ścić jajo. Mło­dym poda­je się głów­nie pokarm roślinny.

Woda: Tem­pe­ra­tu­ra 20–24oC, raczej mięk­ka, dobrze natle­nio­na. Temp. mini­mal­na 16oC.

Akwa­rium: Miej­sca­mi gęsto poro­śnię­te rośli­na­mi, z kry­jów­ka­mi pomię­dzy korze­nia­mi i wśród kamieni.

Pokarm: Pod­sta­wo­wym pokar­mem są glo­ny, spa­rzo­na sała­ta, pokar­my suche, rów­nież od cza­su do cza­su ryby chęt­nie pobie­ra­ją pokar­my pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go takie jak ubi­fex i wazon­kow­ce. Z pokar­ma­mi zwie­rzę­cy­mi choć wyda­ją się one nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju nale­ży uwa­żać, gdyż prze­kar­mia­nie nimi może skoń­czyć się fatal­nym w skut­kach zapa­le­niem jelit.