Poko­lec żół­ty (Zebra­so­ma flavescens)

Views: 739

Wystę­po­wa­nie:  wschod­ni Pacy­fik od Japo­nii po Hawa­je  

Wiel­kość: do 18 cm

Dymor­fizm płcio­wy: nie­zna­ny

Zacho­wa­nie: W dużym akwa­rium moż­na trzy­mać sta­do tych ryb. Waż­ne aby ryby wpusz­czać do zbior­ni­ka jed­no­cze­śnie. W nie­du­żych akwa­riach pokol­ce sta­ją się napa­stli­we wobec współ­ple­mień­ców i ryb z nimi spo­krew­nio­nych. Mój poko­lec przy pomo­cy kol­ca na trzo­nie ogo­na sku­tecz­nie bro­ni się przed napa­stli­wo­ścią moich bła­zen­ków. Nie zacze­pia­ny igno­ru­je inne ryby pły­wa­ją­ce w zbiorniku.

Wychów mło­dych: nie­zna­ny. Są donie­sie­nia o uzy­ska­niu mło­dych w dużym zbiorniku.

Woda: czy­sta, mor­ska jak do akwa­rium rafowego.

Akwa­rium: Zbior­nik rafo­wy, dobrze współ­ży­ją z bez­krę­gow­ca­mi jed­nak są w okre­sie akli­ma­ty­za­cji wraż­li­we na cho­ro­by. Pojem­ność akwa­rium mini­mum 200 l.

Pokarm: W natu­rze jedzą pokarm roślin­ny. W akwa­rium potra­fi sku­tecz­nie eks­ter­mi­no­wać wszel­kie glo­ny co wyko­rzy­stu­ję w moim zbior­ni­ku. Nie­zbęd­ny jest znacz­ny doda­tek pokar­mu roślin­ne­go np. algi nori, spa­rzo­na sała­ta itp.

Uwa­gi: Według lite­ra­tu­ry pokol­ce poły­ka­ją żwi­rek kora­lo­wy i w żołąd­ku uży­wa­ją go do wspo­ma­ga­nia tra­wie­nia pokarmu.