Jak zało­żyć akwa­rium morskie?

Odsło­ny: 1477

Akwa­rium mor­skie zakła­da­my podob­nie jak akwa­rium słod­ko­wod­ne, róż­ni­ce omó­wi­łem w filmie.

Eks­tra bonus do fil­mu, nie znaj­dzie­cie go na You Tube pre­zen­ta­cja, któ­rą poka­zy­wa­łem na wykładzie.