Bystrzyk ozdob­ny (Hyphes­so­bry­con ornatus)

Views: 158

Wystę­po­wa­nie: Pół­noc­na część Ame­ry­ki Połu­dnio­wej, Guja­na i część dorze­cza dol­nej Amazonki.

Wiel­kość: 5–6 cm, w akwa­rium 4,5 cm

Dymor­fizm płcio­wy: Sam­ce mają wydłu­żo­ne i zaostrzo­ne płe­twy nie­pa­rzy­ste, żywiej ubar­wio­ne od samic, smuklejsze.

Zacho­wa­nie: Ławi­co­wa, towa­rzy­ska, skłon­na do gonitw, nada­je się do akwa­rium towarzyskiego.

Wychów mło­dych: Tar­la­ki muszą się dobrać same ze sta­da ryb, gdyż  nie­któ­re egzem­pla­rze nie tole­ru­ją się wza­jem­nie. Doro­słe chęt­nie zja­da­ją ikrę i nary­bek zatem po tar­le nale­ży je odłowić.
Do tar­ła może dojść w wodzie mięk­kiej 4–6on, o twar­do­ści węgla­no­wej zero i lek­ko kwa­śnej (pH 6,8 ‑7,0) o tem­pe­ra­tu­rze 26–28oC. Nie­zbęd­ny jest doda­tek garbników.

Woda: Twar­dość nie odgry­wa więk­szej roli, ale w natu­rze wystę­pu­je w wodzie mięk­kiej  (DgH 4–6on) o twar­do­ści węgla­no­wej zero i lek­ko kwa­śnej (pH 6,8 ‑7,0). Tem­pe­ra­tu­ra od 23–26oC.

Akwa­rium: Odpo­wied­niej wiel­ko­ści dla stad­ka rybek, z ciem­nym pod­ło­żem, kępa­mi roślin, lubią miej­sca zacie­nio­ne. Akwa­rium powin­no mieć nie mniej niż 50 cm długości.

Pokarm: Dowol­ny pocho­dze­nia zwierzęcego.

Uwa­gi: