Wystę­po­wa­nie roślin

Hits: 1355

Poniż­sze zesta­wie­nie może sie przy­dać wszyst­kim, któ­rzy myślą o zało­że­niu akwa­rium śro­do­wi­sko­we­go, a są jesz­cze na eta­pie dobo­ru obsa­dy roślinn­nej. Zesta­wie­nie wymo­gów i miejsc wystę­po­wa­nia roślin akwa­rio­wych głów­nie wg. Ste­fan Kor­no­bis “Pod­wod­ny Ogród. Dobór i upra­wa roślin w akwa­rium.”, ale uzu­peł­ni­łem poniż­sze zesta­wie­nie uży­wa­jąc rów­nież innych źró­deł uży­wa­jąc np. publi­ka­cji Miro­sła­wa Grom­ka “Rośli­ny wod­ne i akwa­ry­stycz­ne”.
Nazwy nowych gatun­ków od ostat­niej dużej aktu­ali­za­cji w poniż­szym zesta­wie­niu są zapi­sa­ne zwy­kłą czcion­ką.

Nazwa łaciń­ska
Wyma­ga­nia świetl­ne
Opty­mal­na tem­pe­ra­tu­ra [oC]
Spe­cjal­ne wyma­ga­nia
Roz­mna­ża­nie
Wystę­po­wa­nie
Wyso­kość [cm]
Aco­rus cala­musWyso­kie do b. wyso­kich23–25Lepiej rośnie w pal­lu­da­riumPodział kar­pyAzja Mniej­sza, płd. Sybe­rii, Dale­ki Wschód50
Aco­rus gra­mi­neus var. pusi­lusb. wyso­kiemax. 20Nie­zbyt wyso­ki poziom wody.wschod­nia Azja50
Aglo­aone­ma mode­stumUmiar­ko­wa­neLato 24–26
Zima 20–22
Niski poziom wody, rośli­na błot­na.Odro­styFili­pi­ny25
Aglo­aone­ma sim­plexUmiar­ko­wa­ne12–17Bagien­na, lubi boga­te pod­ło­że.Z nasionChi­ny, Płw. Malak­ka, Fili­pi­ny35
Ali­sma natansUmiar­ko­wa­nemax. 20Lubi pod­ło­że z dodat­kiem gli­ny.Euro­pa25
Ali­sma plan­ta­go-aqu­ati­caWyso­kiemax. 20Dosko­na­le rośnie w base­nie na wol­nym powie­trzuEuro­pa
Alter­na­the­ra lila­ci­na
Alter­na­the­ra osi­ris20–25Rośli­na bagien­naPodział pęduBra­zy­lia
Alter­na­the­ra reinec­kiiWyso­kie do b. wyso­kich20–26Lubi doda­tek zie­mi w pod­ło­żu, rośnie pół­za­nu­rzo­naSadzon­kiAme­ry­ka Płd.
Alter­na­the­ra ses­si­lisLepiej rośnie w pal­lu­da­riumPodział pęduKosmo­po­li­tycz­na, tro­pi­ki
Amma­nia sene­ga­len­sisb. wyso­kie22–28Odkła­dyAfry­ka
Anu­bias afzel­lizima: 18–22
lato 26–28
Rośli­na bagien­naWege­ta­tyw­nieSier­ra Leone, płd. zach. Afry­ka35
Anu­bias bar­te­ri var. nanaUmiar­ko­wa­ne22–26Nie zako­py­wać kłą­cza!Podział kłą­czaAfry­ka, zle­wi­sko rzek wpa­da­ją­cych do Zato­ki Gwi­nej­skiej15 w akwa­rium mniej­sza
Anu­bias con­gen­sis28Rośli­na bagien­na, pod­ło­że piasz­czy­sto gli­nia­steWege­ta­tyw­niezach. i rów­ni­ko­wa Afry­ka, Kon­go, Gwi­nea50
Anu­bias lano­ce­ola­ta25–27Rośli­na bagien­na, może rosnąć przez jakiś czas w zanu­rze­niuWege­ta­tyw­niezach. Afry­ka, Nige­ria, Kame­run, Gabon45
Apo­no­ge­ton appen­di­cu­la­tus25–28zaro­śla man­gro­we, rowy, sta­wy, kana­ły, ujścia rzekpłd. i płd.-zach. Indie50
Apo­no­ge­ton ber­nie­ria­nusUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich25–26wyma­ga­ją mięk­kiej wody lubi ruch dobrze natle­nio­nej wody, uwa­ga na zaglo­nie­niewsch. Mada­ga­skar50
Apo­no­ge­ton boivi­nia­nusUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich22–25Wyma­ga dużo miej­sca, potrzeb­ny okres spo­czyn­ko­wyW akwa­rium nie roz­mna­ża sięPłn. Mada­ga­skar30 zwy­kle 6–30
Apo­no­ge­ton bul­lo­susUmiar­ko­wa­ne do wyso­kichlato: 25
zima: 16–18
Wystę­pu­je w chłod­nych, szyb­ko pły­ną­cych wodachZ nasionAustra­lia50 zwy­kle 7–30
Apo­no­ge­ton capu­ro­niiSzyb­ko pły­ną­ce wody, pH6,8Z nasionMada­ga­skar60
Apo­no­ge­ton cor­da­tusb. deko­ra­cyj­nyMada­ga­skar37
Apo­no­ge­ton cri­spusUmiar­ko­wa­nelato: 26–28
zima: 15
Lubi boga­te pod­ło­żeZ nasionCej­lon80
Apo­no­ge­ton deca­ryiRośnie w zbior­ni­kach okre­so­wych, wyma­ga prze­su­sze­niapłd. wsch. i cen­trum Mada­ga­ska­ru30 (?)
Apo­no­ge­ton dio­ecusWyso­kie23–28Wystę­pu­je w kału­żach i kana­łach do głe­bo­ko­ści 50 cmMada­ga­skar55
Apo­no­ge­ton dista­chy­usb. wyso­kie, naj­le­piej słoń­cezima: 5–10
lato: 18–25
Nada­je się do sta­wu w ogro­dzie, zabez­pie­czyć przed mro­zemRoz­mna­ża się z nasionAfry­ka Połu­dnio­wa, zawle­czo­ny do Peru i płd. Fran­cji
Apo­no­ge­ton eber­hard­tiiUmiar­ko­wa­neRośnie w wol­no pły­ną­cych leśnych stru­mie­niachpłd. Wiet­nam40
Apo­no­ge­ton echi­na­tusRośnie w sta­wach i jezio­rachpłd. i cen­tral­ne Indie25
Apo­no­ge­ton elon­ga­tusNie­zbyt jasne, roz­pro­szo­nezima:18–20
lato: do 26
Oka­za­ły, łatwo ule­ga zaglo­nie­niuZ nasionAustra­lia15
Apo­no­ge­ton hexa­te­pa­lusRośnie w nie­wiel­kich okre­so­wych zbior­ni­kachzachód i płd – zach. Austra­lii40
Apo­no­ge­ton lakho­nen­sisWol­ne stru­mie­nie, ryżo­wi­ska, sta­wyChi­ny, Wiet­nam52
Apo­no­ge­ton lon­gi­plu­mu­lo­usUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich22–30Wska­za­ny okres spo­czyn­ko­wy. Wyma­ga ruchu wodyW akwa­rium nie roz­mna­ża sięMada­ga­skar47
Apo­no­ge­ton loriaeWyso­kie25Wyma­ga bie­żą­cej wody, rośnie w kamie­ni­stych stru­mie­niach i bystrzy­cachPapua Nowa Gwi­nea80 naj­czę­ściej 15–65
Apo­no­ge­ton mada­ga­sca­rien­sis (Apo­no­ge­ton fene­stra­lis)Niskie, pół­cieńzima:15–18
lato: 18–22
Świe­ża woda, łatwo ule­ga zaglo­nie­niuOdro­sty, podział kłą­cza, z nasionMada­ga­skar50
Apo­no­ge­ton natansUmiar­ko­wa­nelato: 24–26
zima: 18
Miej­sca zacie­nio­ne na polach ryżo­wych, w sta­wach i bło­tachCej­lon, Indie11,5
Apo­no­ge­ton queen­slan­di­cusWyso­kie26–28Zbior­ni­ki okre­so­we, brze­gi, w gli­nia­stym pod­ło­żuZ nasionAustra­lia30
Apo­no­ge­ton rigi­di­fo­liusWyso­kielato: 25–26
zima: 18–20
Wody pły­ną­ce 10–50 cmCej­lon60
Apo­no­ge­ton robin­so­niiWiet­nam12
Apo­no­ge­ton tenu­ispi­ca­tus30Błot­ni­ste brze­gi rzek, poj­ni­ki, spo­koj­ne stru­mie­nie. Wyma­ga mięk­kiej wodyMada­ga­skar
Apo­no­ge­ton ulva­ceusUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich24–27Wyma­ga dużo miej­sca, potrzeb­ny okres spo­czyn­ko­wyW domu nie roz­mna­ża sięMada­ga­skar40
Apo­no­ge­ton undu­la­tusUmiar­ko­wa­ne do wyso­kichzima:16–18
lato: 20–25
Nie­wy­so­ki zbior­nik, nie­du­ża rośli­naMło­de na podob­nym do kwia­to­sta­nu pędzieIndie i Indo­chi­ny80
Apo­no­ge­ton viri­disMałe rze­ki, stru­mie­nieMada­ga­skar25
Apo­no­ge­ton womer­sleyizima: 18Na okres spo­czyn­ku naj­le­piej umie­ścić w wil­got­nym chłod­nym piasku,rośnie w rze­kachPapua Nowa Gwi­nea85
Armo­ra­cia aqu­ati­caJezio­raPodział łody­gi, uko­rze­niać w pal­lu­da­riumod Flo­ry­dy do Tek­sa­su
Azol­la caro­li­nia­naUmiar­ko­wa­ne do b. wyso­kichlato: 25–28
zima: ok.12
Na okres spo­czyn­ku umie­ścić w wil­got­nym mchuPodział rośli­ny doro­słejMek­sykPły­wa­ją­ca
Azol­la fili­cu­lo­idesWyso­kie20–30Ame­ry­ka Płd.Pły­wa­ją­ca
Azol­la pin­na­taWyso­kie20–30b. poży­tecz­na rośli­na, nie­ste­ty rzad­ko hodo­wa­naAustra­lia, Afry­ka, Ame­ry­ka Płd.Pły­wa­ją­ca
Baco­pa caro­li­nia­naUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich20–24Nie zno­si wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rySadzon­kiAme­ry­ka Płn.
Baco­pa mon­nie­riUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich22–30Lepiej rośnie pół­za­nu­rzo­naSadzon­kiTro­pi­ki
Baco­pa myrio­phyl­lo­idesWyso­kie25–27Lepiej rośnie pół­za­nu­rzo­naPodział kłą­czaBra­zy­lia
Baco­pa refle­xaUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich23–27
zima:16
Lepiej rośnie w pal­lu­da­rium, wraż­li­wa na słoń­ceIndie, tro­pi­ki Ame­ry­ki Płd.
Bal­del­la ranu­no­cu­lo­idesUmiar­ko­wa­ne ale nie krót­sze niż 12 godzinlato: 21–23
zima: 15–17
Rośli­na bagien­na, niski poziom wodyEuro­pa, Afry­ka20
Barc­laya lon­gi­fo­liaWyso­kie22–30b. wyma­ga­ją­ca, lubi żyzne pod­ło­że i CO2Nasio­naBir­ma, Taj­lan­dia, Wiet­nam, Mala­je60
Barc­laya motleyiWyso­kielato:26
zima: 20
Lubi żyzne pod­ło­że, woda miękk­ka i kwa­śnaMala­je, Suma­tra
Bly­xa echi­no­sper­maUmiar­ko­wa­ne25Jed­no­rocz­na, rośnie na bagnach, lubi pod­ło­że z gli­nąSadzon­ki ziem­neCej­lon, Indie, Chi­ny, Japo­nia, tro­pi­kal­na, Austra­lia45
Bly­xa japo­ni­caUmiar­ko­wa­nelato: 25
zima: 16
Lubi gli­nę w pod­ło­żuSadzon­ki wyra­sta­ją­ce z kłą­czaChi­ny, Korea, Japo­nia, Taj­lan­dia, Indo­chi­ny, Kam­czat­ka
Bol­bi­tis heter­li­taBrze­gi rzek i jezior w kamie­ni­stym grun­ciePodział kłą­cza i z zarod­ni­kówod. płn-wsch. Hima­la­jów do płd. Chin i od Male­zji do Nowej Gwi­nei80 zwy­kle 30–50
Bol­bi­tis heu­de­lo­tiUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich24–25Nie sadzić w pod­ło­żu!!!Podział pęduAfry­ka zachod­nia30
Cabom­ba aqu­ati­caWyso­kie do b. wyso­kich24Nie lubi ruchu wodyPodział pęduMek­syk, płn. Bra­zy­lia200
Cabom­ba austra­lisWyso­kie do b. wyso­kich24Nie lubi ruchu wodyPodział pęduUru­gwaj, Argen­ty­na, Chi­le
Cabom­ba caro­li­nia­na
zna­ne są:
Cabom­ba c. mul­ti­par­ta, Cabom­ba c. pau­ci­par­ti­ta,
Cabom­ba c. pul­cher­ri­ma
Wyso­kie do b. wyso­kichdo 24Nie lubi ruchu wody, nie zako­py­wac casłych korze­ni, two­rzy wie­le pod­ga­tun­kówPodział pędupłd. Ame­ry­ki Płn do płn. Ame­ry­ki Płd.150
Cabom­ba piau­hy­en­sisWyso­kie do b. wyso­kich24Nie lubi ruchu wodyPodział pęduAme­ry­ka Płd, zach. Indie
Cabom­ba war­min­giiWyso­kie do b. wyso­kich24Nie lubi ruchu wodyPodział pędupłd. Bra­zy­lia
Cabom­ba spp.Wyso­kie do b. wyso­kich23–28Nie zno­si ruchu wody, lubi wodę mięk­kąSadzon­kiObie Ame­ry­ki
Cala­dium bico­lorWyso­kie do b. wyso­kichlato: 27–30
zima: 13–15
Rośli­na bagien­na, w natu­rze dora­sta do 2 m wyso­ko­ści, zimu­je w wil­got­nym pia­skuAme­ry­ka Płd., zach. Indie200
Cal­la palu­strisWyso­kie do b. wyso­kich20–22Zimu­je w 4 nie zno­si peł­ne­go zanu­rze­niaPodział kłą­czaeuro­pej­ska część Sybe­rii, Dale­ki Wschód30
Cal­tha palu­strisWyso­kie do b. wyso­kichNada­je się do przy­brzeż­nej stre­fy sadzaw­kiPodział i z nasionEuro­pa |rod­ko­wa25
Cera­to­phyl­lum demer­sumWyso­kie do b. wyso­kichNada­je się do sadzaw­ki, rośli­na pły­wa­ją­caPodział pęduKosmo­po­li­tycz­nyPły­wa­ją­ca
C. sub­mer­sumWyso­kie do b. wyso­kichNada­je się do sadzaw­kiPodział pęduKosmo­po­li­tycz­nyPły­wa­ją­ca
Car­da­mi­ne lyra­taUmiar­ko­wa­nelato: 27
zima: 18
Rośnie pół­za­nu­rzo­na lub pły­wa­ją­caSadzon­ki z pędów bocz­nychChi­ny, Korea, Japo­nia
Car­da­mi­ne rotun­di­fo­liaNada­je się wyłącz­nie do zbior­ni­ka zim­no­wod­ne­goSadzon­ki z pędów bocz­nychAme­ry­ka Płn.
Cal­li­tri­che sta­gna­lisWyso­kie5–28Jako pod­ło­że pia­sek z gli­nąPodział rośli­ny macie­rzy­stejEuro­pa, Afry­ka półn­na, Azja aż po Gan­ges
Cera­top­te­ris cor­nu­taUmiar­ko­wa­ne do wyso­kichDosko­na­le zacie­nia i sta­no­wi miej­sce ukry­cia dla naryb­kuSadzon­ki wyra­sta­ją­ce z liściTro­pi­ki25 Pły­wa­ją­ca
Cera­top­te­ris tha­lic­tro­idesSil­ne roz­pro­szo­ne23–27Sadzon­ki wyra­sta­ją­ce w kąci­kach liściTro­pi­ki25
Cera­top­te­ris sp.Wyso­kie22–26Szyb­ko rośnie w świe­żej wodzie, nie sadzić w pod­ło­żu! For­ma pły­wa­ją­ca nie lubi zbyt­nie­go ruchu wodyMło­de rośli­ny potom­ne poja­wia­ją­ce się w kąci­kach liści.Tro­pi­ki
Cha­ra foeti­daWyso­kieZim­no­lub­naNada­je się na sub­strat dla ikry. Pokry­wa się CaCO3Kosmo­po­li­tycz­ny
Cha­ra fra­gi­lisWyso­kieZim­no­lub­ny, zno­si wyż­sze tem­pe­ra­tu­ryWystę­pu­je rów­nież w Bał­ty­ku. Nada­je się na sub­strat dla ikry. Pokry­wa się CaCO3Kosmo­po­li­tycz­ny
Colo­ca­sia escu­len­taWyso­kielato: 25–27
zima: 16–18
Dobrze rośnie w pal­lu­da­rium w boga­tym wil­got­nym pod­ło­żuAfry­ka50
Cras­su­la intri­ca­taWyso­kielato: 24
zima: 16–18
Rośnie na bagnach, lubi gli­nę w pod­ło­żupłd. i zach. Austra­lia
Cri­nium cala­mi­stra­tumUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich23–26Nie zno­si czę­ste­go prze­sa­dza­niaZachod­ni Kame­run
Cri­nium tha­ia­numUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich22–27Nie zno­si czę­ste­go prze­sa­dza­niaCebul­ki przy­by­szo­weTaj­lan­dia
Cri­nium natansNatu­ral­nelato: 25–28
zima: 18–20
Lubi gli­nia­sty gruntNasio­naAfry­ka100
Cri­nium pur­pu­ra­scensWyso­kie20–30Niski poziom wodyAme­ry­ka Płd., zach. Indie30
Cryp­to­co­ry­ne affi­nisNie­wiel­kie22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi prze­sa­dza­niaKłą­czaPół­wy­sep Malaj­ski35
Cryp­to­co­ry­ne uste­ria­na syn Cryp­to­co­ry­ne apo­no­ge­ti­fo­liaWyso­kie22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi prze­sa­dza­niaKłą­czaFili­pi­ny45
Cryp­to­co­ry­ne auri­cu­la­ta23–25Lubi ruch wodyKali­ma­tan, Min­da­nao, Sera­wa­ko, Fili­pi­ny18
Cryp­to­co­ry­ne balan­saeUmiar­ko­wa­ne22–30Lubi gru­be pod­ło­że z dodat­kiem gli­nyRoz­ło­giTaj­lan­dia, płn. Wiet­nam60
Cryp­to­co­ry­ne bec­ket­tiiUmiar­ko­wa­ne24–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi prze­sa­dza­niaKłą­czaCej­lon25
Cryp­to­co­ry­ne blas­siiNie zno­si sil­ne­go świa­tła, niskie20–26Nie zno­si zim­ne­go pod­ło­żaRoz­ło­gi korze­nio­weTaj­lan­dia25–50
Cryp­to­co­ry­ne bul­lo­saUmiar­ko­wa­ne24–27Lubi prze­wie­trza­nie wody, torf i gli­nę w pod­ło­żuKali­ma­tan
Cryp­to­co­ry­ne cilia­taWyso­kie20–26Cza­sa­mi wyra­sta ponad powierzch­nię wodyRoz­ło­gi korze­nio­weIndie, Indo­ne­zja, Nowa Gwi­nea60
Cryp­to­co­ry­ne cor­da­taWyso­kie22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi prze­sa­dza­niaKłą­cza lub mło­de roślin­ki przy nasa­dzie sta­rych liściPół­wy­sep Malaj­ski40
Cryp­to­co­ry­ne costa­taNie zno­si sil­ne­go świa­tła, niskie25Lepiej rośnie w pal­lud­da­rium, lubi żyzne pod­ło­żeKłą­czaIndo­chi­ny40
Cryp­to­co­ry­ne cri­spa­tu­laNie­wiel­kie do wyso­kich (zależ­nie od for­my rośli­ny)22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi prze­sa­dza­niaKłą­czapłd.-wsch. Azja45
Cryp­to­co­ry­ne elip­ti­caCie­płe i wil­got­ne pal­lu­da­riumPłw. Malak­ka20
Cryp­to­co­ry­ne gran­disUmiar­ko­wa­ne27–28Cie­płe i wil­got­ne pal­lu­da­riumKali­man­tan50
Cryp­to­co­ry­ne grif­fi­thiiTrud­na do utrzy­ma­nia w akwa­rium, podob­na do C. cor­da­taPłw. Malaj­ski35
Cryp­to­co­ry­ne joho­ren­sisUmiar­ko­wa­nelato: 26–27
zima: 16–18
Rośnie na bagnachKłą­czaPłw. Malak­ka35
Cryp­to­co­ry­ne lin­guaNie­wiel­kie22–28Lubi żyzne pod­ło­żeBor­neo10
Cryp­to­co­ry­ne lon­gi­cau­daNie­wiel­kieLubi żyzne pod­ło­żePodział kłą­czaKali­man­tan40
Cryp­to­co­ry­ne lucensUmiar­ko­wa­ne22–30Nie prze­gęsz­czaćRoz­ło­giCej­lon15
Cryp­to­co­ry­ne luteaUmiar­ko­wa­ne27–28Lepiej rośnie w wodzieRoz­ło­giCej­lon25
Cryp­to­co­ry­ne mini­maWyso­kie do b. wyso­kichLepiej rośnie poza wodą, w dobrych warun­kach two­rzy traw­nikRoz­ło­giPłw. Malaj­ski, Bor­neo8
Cryp­to­co­ry­ne nevil­liiUmiar­ko­wa­ne22–30Lubi żyzne pod­ło­że, nie lubi prze­sa­dza­niaRoz­ło­giCej­lon12
Cryp­to­co­ry­ne nuriiUmiar­ko­wa­neLepiej rośnie w pal­lu­da­rium10
Cryp­to­co­ry­ne parvaWyso­kie do b. wyso­kichwys. poni­żej 10 cm, w dobrych warun­kach two­rzy traw­nikRoz­ło­giCej­lon
Cryp­to­co­ry­ne pet­chii|red­nie22–30Lubi żyzne pod­ło­że.Roz­ło­gi korze­nio­weCej­lon25
Cryp­to­co­ry­ne pon­te­de­rii­fo­liaNie­wiel­kie22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi prze­sa­dza­niaKłą­czaSuma­tra
Cryp­to­co­ry­ne pur­pu­reaWyso­kie22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi prze­sa­dza­niaKłą­czaPół­wy­sep Malaj­ski30
Cryp­to­co­ry­ne retro­spi­ra­lisWyso­kie25–28Sadzon­ki w kąci­kach liściIndie, Bir­ma, Taj­lan­dia, Laos45
Cryp­to­co­ry­ne scur­ru­lisLubi ruch wodySuma­tra
Cryp­to­co­ry­ne sia­men­sisNie zno­si sil­ne­go świa­tła, niskie22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi prze­sa­dza­niaKłą­czaIndo­chi­ny30
Cryp­to­co­ry­ne spi­ra­lisUmiar­ko­wa­ne24–28Lubi czy­stą, świe­żą wodęRoz­ło­giIndie, Cej­lon20
Cryp­to­co­ry­ne thwa­ite­siiUmiar­ko­wa­neLubi żyzne pod­ło­że, raczej do pal­lu­da­riumCej­lon20
Cryp­to­co­ry­ne ton­ki­nen­sisNie­wiel­kie22–26Lubi żyzne pod­ło­że, nie lubi prze­sa­dza­niaKłą­czaIndie, Indo­chi­ny
Cryp­to­co­ry­ne undu­la­taNie­wiel­kie do umiar­ko­wa­nych22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi prze­sa­dza­niaKłą­czaCej­lon
Cryp­to­co­ry­ne ver­ste­egiiUmiar­ko­wa­neLepiej rośnie w pal­lu­da­riumRoz­ło­giNowa Gwi­nea14
Cryp­to­co­ry­ne wal­ke­riNie­wiel­kie do umiar­ko­wa­nych22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi prze­sa­dza­niaKłą­czaCej­lon20
Cryp­to­co­ry­ne wen­d­tiiNie­wiel­kie do umiar­ko­wa­nych22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi prze­sa­dza­niaKłą­czaCej­lon, Indo­chi­ny20
Cryp­to­co­ry­ne x wal­li­siiUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi prze­sa­dza­niaKłą­czaMie­sza­niec kryp­to­ko­ryn pocho­dzą­cych z Cej­lo­nu
Cryp­to­co­ry­ne wil­li­siiUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich25–28Kłą­czaCej­lon15
Cype­rus alter­ni­fo­liusUmiar­ko­wa­nelato:20–30
zima: 12
Do pal­lu­da­riumSadzon­ki z liściMada­ga­skar, Indie70
Echi­no­do­rus ama­zo­ni­cusUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich24–28Lubi doda­tek gli­ny w pod­ło­żuMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­wychAma­zon­ka40
Echi­no­do­rus amphi­biusMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­wychAme­ry­ka Płn.25
Echi­no­do­rus andrieu­xiiUmiar­ko­wa­ne do wyso­kichDo pal­lu­da­rium ale rów­nież może rosnąć pod wodą50–70
Echi­no­do­rus angu­sti­fo­liusWyso­kie20–22Obci­nać zbęd­ne sadzon­kiRoz­ło­giMato Gros­sof. naziem­na 6–15, liście przy­ko­rze­nio­we osią­ga­ją 50
Echi­no­do­rus argen­ti­nen­sisWyso­kie20–26Do pal­lu­da­riumNasio­napłd. Bra­zy­lia, Uru­gwaj, Argen­ty­na80–120
Echi­no­do­rus ascher­so­nia­nusB. wyso­kie18–30Do pal­lu­da­rium, lubi żyzne pod­ło­żeMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­wych i nasio­naPołu­dnie Ame­ry­ki Połu­dnio­wej15–35
Echi­no­do­rus austro­ame­ri­ca­nusWyso­kie10–25Do pal­lu­da­riumRoz­ło­gipłd. Bra­zy­lia, Uru­gwaj, Argen­ty­na, Peru (Andy)12
Echi­no­do­rus x bar­thiUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich18–26Lubi doda­tek gli­ny w pod­ło­żu, nie wyma­ga ogrze­wa­niaMło­de wytwa­rza­ne z kłą­cza rośli­ny macie­rzy­stejNie wystę­pu­je w natu­rze
Echi­no­do­rus bero­te­roi syn. Ali­sma bero­te­roi, E. rostra­tusUmiar­ko­wa­ne18–26Lepiej rośnie w pal­lu­da­riumPrzed wysia­niem nasio­na nale­ży prze­su­szyćAme­ry­ka Płd., Ame­ry­ka Śr., zach. Indie100 i wię­cej
Echi­no­do­rus ble­he­riUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich24–28Duża, wyma­ga­ją­ca wie­le miej­sca rośli­na, lubią­ca doda­tek gli­ny w pod­ło­żuMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­sta­no­wychPraw­do­po­dob­nie z Bra­zy­lii40–60
Echi­no­do­rus brac­te­atusDuża w akwa­rium szyb­ko wyra­sta nad powierzch­nię, raczej do pal­lu­da­riumNasio­napłd. Ame­ry­ka Śr., Peru80–120
Echi­no­do­rus cor­di­fo­liusWyso­kie do b. wyso­kich15–30Moż­na pie­lę­gno­wać w donicz­ce, lubi żyzne pod­ło­że. Osią­ga 50–60cmMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­sta­no­wychPołu­dnio­we sta­ny USA oraz Mek­syk60–80
Echi­no­do­rus flu­itansWyso­kie do b. wyso­kich15–30Kolum­bia, Bra­zy­lia
Echi­no­do­rus glau­cusWyso­kie do b. wyso­kich15–30Tyl­ko do pal­lu­da­riumNasio­naBra­zy­lia50–100
Echi­no­do­rus gra­ci­lisWyso­kie do b. wyso­kichMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­sta­no­wychpłd. wsch. Ame­ry­ka Płn.15
Echi­no­do­rus gran­di­flo­rus15–28Do pal­lu­da­riumNasio­naod Ame­ry­ki Śr. do płd. Bra­zy­li60–150
Echi­no­do­rus hore­ma­niiNie­wiel­kie do umiar­ko­wa­nych12–20Może rosnąć w tro­pi­kal­nym pal­lu­da­rium i tam owo­cu­jeNasio­naBra­zy­lia50
Echi­no­do­rus hori­zon­ta­lisUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich24–29Potrze­bu­je dużo wol­ne­go miej­sca dla roz­ło­że­nia swych liści. Lubi gli­nę w pod­ło­żuMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­sta­no­wychAma­zon­ka25–40
Echi­no­do­rus inter­me­diusUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich25–28Mło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­sta­no­wychBra­zy­lia22
Echi­no­do­rus isth­mi­cusWyso­kieTyl­ko do pal­lu­da­riumAme­ry­ka Śr., wsch. Indie4–25
Echi­no­do­rus lati­fo­lius20–30Lubi zasob­ne pod­ło­że i pod­mia­nę wodySzyb­ko, poprzez odro­styKolum­bia i przy­le­głe obsza­ry10–30
Echi­no­do­rus lon­gi­pe­ta­lusTyl­ko do pal­lu­da­riumpłd. Bra­zy­lia, Para­gwaj40
Echi­no­do­rus lon­gi­sca­pusWyso­kie do b. wyso­kich15–30Lubi żyzne pod­ło­żeMło­de roślin­ki na pędzie kwia­to­wym lub z nasionpłd. Bra­zy­lia, Uru­gwaj, Argen­ty­na13–35
Echi­no­do­rus macro­phyl­lusUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich23–26Cza­sa­mi wyra­sta nad lustro wodyMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­sta­no­wychOd Nika­ra­gui do Argen­ty­ny
Echi­no­do­rus maiorWyso­kie20–30Nie zno­si sąsiedz­twa innych roślin, “wykań­cza je”Mło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­sta­no­wychTro­pi­kal­ne rejo­ny Ame­ry­ki Płd.65
Echi­no­do­rus mar­tiiUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich24–26Lubi doda­tek gli­ny w pod­ło­żuMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­sta­no­wychWsch. Bra­zy­lia40–60
Echi­no­do­rus nym­pha­eifo­liusUmiar­ko­wa­ne do wyso­kichMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­sta­no­wychKuba, Ame­ry­ka Śr.25–35
Echi­no­do­rus opa­cusUmiar­ko­wa­ne do wyso­kichopt. 18
20–30
Hodo­wać w prze­my­tym pia­sku nie lubi prze­sa­dza­nia i zmian wodyMło­de rośli­ny z pącz­ków na kłą­czuBra­zy­lia stan Para­na22
Echi­no­do­rus osi­risUmiar­ko­wa­ne18–26Lubi doda­tek gli­ny w pod­ło­żu. Nada­je się do nie­ogrze­wa­ne­go akwa­riumMło­de rośli­ny wyra­sta­ją­ce z kłą­cza rośli­ny macie­rzy­stejBra­zy­lia, stan Para­na20–60
Echi­no­do­rus pala­efo­lius var. lati­fo­liusUmiar­ko­wa­ne22–28Wyra­sta nad powierzch­nięMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­sta­no­wych i z nasionAme­ry­ka Płd.100
Echi­no­do­rus pala­efo­lius var. pala­efo­liusUmiar­ko­wa­ne22–28Mło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­sta­no­wych i z nasionAme­ry­ka Płd.20
Echi­no­do­rus parvi­flo­rusUmiar­ko­wa­ne22–28Jed­na rośli­na może mieć do 40 liści i zaj­mo­wać spo­ro miej­scaMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­sta­no­wych.Peru i Bra­zy­lia20–30
Echi­no­do­rus parvi­flo­rus “Tro­pi­ca”Umiar­ko­wa­ne do wyso­kich22–24Sadzić z przo­du akwa­riumW zanu­rze­niu pra­wie nie roz­mna­ża sięPocho­dze­nie nie­zna­ne
Echi­no­do­rus pel­lu­ci­dusUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich22–28Mło­de rośli­ny cza­sa­mi wytwa­rza­ją się przy korze­niuPara­gwaj, Argen­ty­na, płd. Bra­zy­lia20–30
Echi­no­do­rus peni­cu­la­tusWyso­kie22–28Lepiej rośnie w warun­kach bagien­nych, łatwo się krzy­żu­je z inny­mi żabie­ni­ca­miMło­de rośli­ny cza­sa­mi wytwa­rza­ją się przy korze­niuod Mek­sy­ku po Para­gwaj i Argen­ty­nę70
Echi­no­do­rus por­to­ale­gren­sisUmiar­ko­wa­ne do wyso­kichopt. 18
20–30
Hodo­wać w prze­my­tym pia­sku nie lubi prze­sa­dza­nia i zmian wodyMło­de rośli­ny z pącz­ków na kłą­czupłd. Bra­zy­lia14
Echi­no­do­rus pube­scensWyso­kie22–28Lepiej rośnie w warun­kach bagien­nychMło­de rośli­ny wytwa­rza­ją się na pędach kwia­to­wychwsch. Bra­zy­lia40
Echi­no­do­rus quadri­co­sta­tusUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich22–28Dłu­gość liści zale­ży od oswie­tle­nia, nie cie­nio­waćRoz­ło­giAme­ry­ka Śr. i Ame­ry­ka Płd.6–9
Echi­no­do­rus schlu­ete­riUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich22–25Mło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­sta­no­wychPocho­dze­nie nie­zna­ne
Echi­no­do­rus sca­berUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich20–30Do pal­lu­da­riumZ nasionOd Wene­zu­eli do Bra­zy­lii60–80, pod wodą 30
Echi­no­do­rus sub­la­tusUmiar­ko­wa­ne do wyso­kichDo pal­lu­da­riumMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­sta­no­wych i z nasionAme­ry­ka Płd.70
Echi­no­do­rus tenel­lusWyso­kie20–29Two­rzy gęsty niski traw­nik. Lubi mięk­ką, czę­sto pod­mie­nia­ną wodęRoz­ło­giStre­fa tro­pi­kal­na Ame­ry­ki10
Echi­no­do­rus tuni­ca­tusUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich18–23Do pal­lu­da­riumMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­sta­no­wych i z nasionAme­ry­ka Śr. i płn. Ame­ry­ki Płd.90
Eichor­nia azu­reaWyso­kie do b. wyso­kich25–27Regu­lar­nie skra­cać pędy!Sadzon­kiAfry­kaWyso­ka
Eichor­nia cras­si­pesWyso­kie do b. wyso­kichlato: 26
zima: 20–22
Regu­lar­nie skra­cać pędy!Sadzon­kitro­pi­kal­na Ame­ry­ka
Eichor­nia diver­si­fo­liaWyso­kie do b. wyso­kich20–25Regu­lar­nie skra­cać pędy!Sadzon­kiAme­ry­ka Płd.
Ele­ocha­ris aci­cu­la­risRoz­pro­szo­nelato: 23
zima: 12
Sadzić w pal­lu­da­rium w ste­ryl­nej gle­bieOddzie­lać rośli­ny potom­neEuro­pa, Azja, Austra­lia, Ame­ry­ki15
Ele­ocha­ris parvu­laRoz­pro­szo­nelato: 23
zima: 17–19
Sadzić w płyt­kiej wodzieRoz­ło­giEuro­pa, płn., wsch. Afry­ka, Ame­ry­ka, Japo­nia7
Ele­ocha­ris pro­li­fe­raUmiar­ko­wa­neod 24Sadzić w głę­bo­kim akwa­riumOddzie­lać rośli­ny potom­newsch. Ame­ry­ki Płn.30 w natu­rze: 100
Ele­ocha­ris obti­saRoz­pro­szo­neBagien­naSadzon­kiwsch. Ame­ry­ki Płn., Hawa­je45
Ele­ocha­ris palu­strisRoz­pro­szo­neBagien­na lub do zim­no­wod­ne­go akwa­riumKosmo­po­li­tycz­na
Ele­ocha­ri­svi­vi­pa­raUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich20–24W zbyt wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze może mar­nieć i ginąć. Nada­je się do nie­ogrze­wa­ne­go akwa­riumMło­de rośli­ny potom­ne na lisciach roślin macie­rzy­stychPołu­dnie Ame­ry­ki Płn.40
Elo­dea cal­li­tri­chi­desUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich15–28Szyb­ko rośnie, lubi świe­żą wodę i jasne oświe­tle­nie, nada­je sie do nie­ogrze­wa­nych akwa­riówSadzon­kiAme­ry­ka Płd., Argen­ty­na, Para­gwaj, Bra­zy­liadłu­ga
Elo­dea cana­den­sisUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich4–28Szyb­ko rośnie, lubi świe­żą wodę i jasne oświe­tle­nie, nada­je sie do nie­ogrze­wa­nych akwa­riówSadzon­kiAme­ry­ka Płn., zawle­czo­na do Euro­py300
Elo­dea den­sa syn. Ege­ria den­saWyso­kie do b. wyso­kich20–24Szyb­ko rośnie, lubi świe­żą wodę i jasne oświe­tle­nie, nada­je sie do nie­ogrze­wa­nych akwa­riówSadzon­kiAme­ry­ka Płd., Argen­ty­na, Para­gwaj, Uru­gwaj, Bra­zy­lia, Abcha­zja
Elo­dea nut­tal­liiUmiar­ko­wa­ne do wyso­kichWol­no rośnie, lubi jasne oświe­tle­nie, nada­je sie do nie­ogrze­wa­nych akwa­riówSadzon­kiAme­ry­ka Płn.
Elo­dea naiasUmiar­ko­wa­ne do wyso­kichSzyb­ko rośnie, lubi jasne oświe­tle­nieSadzon­kiAme­ry­ka Płd. Bra­zy­lia, Para­gwaj300
Fon­ti­fa­lis anti­py­re­ti­caUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich4–22Rośnie na kamie­niach i korze­niach, lubi świe­żą wodę i jasne oświe­tle­nie, nada­je się do nie­ogrze­wa­nych akwa­riówPodziałAzja, Afry­ka, Euro­pa, Ame­ry­ka70
Hete­ran­the­ra cal­li­fo­liaWyso­kie23–27Moze rosnąć w sta­nie nie­za­nu­rzo­nymSadzon­kiAfry­ka
Hete­ran­the­ra dubiaWyso­kie, roz­pro­szo­ne15–20Błot­na, sadzić gru­pa­miSadzon­kiAme­ry­ka Płn., wsch. Indie
Hete­ran­the­ra gra­mi­neaWyso­kie, roz­pro­szo­neMoż­na sadzić w głę­bo­kiej wodzieSadzon­ki
Hete­ran­the­ra limo­saWyso­kie, roz­pro­szo­neBłot­na, sadzić gru­pa­miSadzon­kiAme­ry­ka
Hete­ran­the­ra zoste­ri­fo­liaWyso­kie23–27Szyb­ko rosną­ca rośli­na nowo zało­żo­ne­go akwa­riumSadzon­kiAme­ry­ka Płd.
Hout­tuy­nia cor­da­taWyso­kieDo pal­lu­da­rium, bagien­naSadzon­ki z uko­rze­nio­nych pędówChi­ny, Japo­nia, Taj­wan, Jawa, wsch. Azja
Hydril­la ver­ti­cil­la­taWyso­kieopt. 25Do płyt­kie­go zbior­ni­kaSadzon­kiwsch. i płn. Euro­pa, wsch.Azja, Austra­lia, Mada­ga­skar, zach. Afry­ka
Hydro­cha­ris mor­sus ranaeWyso­kie do b. wyso­kich4–25Do płyt­kie­go zbior­ni­kaOdro­sty, pącz­ki zimu­ją­ce, nasio­naStre­fa kli­ma­tu umiar­ko­wa­ne­goPły­wa­ją­ca
Hydroc­le­is nym­pho­idesWyso­kie do b. wyso­kich20–29Akwa­rium musi mieć dużą powierzch­nię i nie może być wyż­sze niż 25 cm. Nie zno­si spa­da­ją­cych kro­pel wodyRoz­ło­giTro­pi­ki Ame­ry­ki Płd.
Hydro­co­ty­le leu­ce­pha­laWyso­kie20–25Lubi żyzne pod­ło­że.Sadzon­kiAme­ry­ka Płd.
Hydro­co­ty­le ver­ti­cil­la­taWyso­kie4–25Lubi pod­ło­że piasz­czy­ste z tor­fem. Raczej do pal­lu­da­riumRoz­ło­giAme­ry­ka Płn.
Hydro­co­ty­le vul­ga­risWyso­kie4–25Lubi pod­ło­że piasz­czy­ste z tor­fem. Raczej do pal­lu­da­riumRoz­ło­giEuro­pa20
Hygro­phi­la corym­bo­sa syn. H. stric­taUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich24–28Lubi doda­tek gli­ny w pod­ło­żu. Trze­ba regu­lar­nie odna­wiać, ma ten­den­cję do wyra­sta­nia nad powierzch­nięSadzon­kipłd.-wsch. Azja70
Hygro­phi­la dif­for­mis syn. Syn­ne­ma tri­flo­rumUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich20–28Wyka­zu­je zmien­ność kształ­tu liści w trak­cie roz­wo­ju osob­ni­cze­go.Sadzon­kipłd.-wsch. Azja i Indie150
Hygro­phi­la guia­nen­sisUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich24–28Łody­ga czę­ścio­wo zdrew­nia­łaSadzon­kiAme­ry­ka Płd.
Hygro­phi­la lacu­strisUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich24–28Łody­ga czę­ścio­wo zdrew­nia­łaSadzon­kiAme­ry­ka Płd.
Hygro­phi­la poly­sper­maUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich22–28Two­rzy ład­ne zaro­ślaSadzon­kipłd.-wsch. Azja, zawle­czo­na do Mek­sy­ku:(
Hygro­phi­la sali­ci­fo­liaUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich24–28Łody­ga czę­ścio­wo zdrew­nia­ła.Sadzon­kiIndie, Chi­ny, płd. Wysp Japoń­skich
Hygro­phi­la “taj­land”Umiar­ko­wa­ne do wyso­kich24–28Sadzon­kiTaj­lan­dia
Iso­etes lacu­strisUmiar­ko­wa­ne, roz­pro­szo­neDo akwa­rium zim­no­wod­ne­go, lepiej rośnie w oran­że­riiPodział kłą­cza i zarod­ni­kiSybe­ria, Euro­pa, Ame­ry­ka Płd.15
Iso­etes mali­nver­nia­nalato: 22–25
zima: 16–18
Lepiej rośnie w oran­że­rii a zanu­rzo­na łatwo sie zaglo­niaPodział kła­cza i zarod­ni­kiWło­chy30
Iso­lep­sis pro­li­fe­raRośli­na bagien­na, w wodzie rośnie szyb­koSadzon­ki z liści
Laga­ro­si­phon musco­idesWyso­kie18–23Two­rzy zaro­ślaPodział pęduAfry­ka płd.Dru­gi plan
Laga­ro­si­phon mada­ga­ska­ren­sisWyso­kie25–28Two­rzy zaro­ślaPodział pęduMada­ga­skarDru­gi plan
Lage­nan­dra lan­ci­fo­liaUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich25Lepiej rośnie w warun­kach bagien­nych z gli­ną i tor­fem w pod­ło­żuPodział kłą­cza i two­rzą­ce się sadzon­kiCej­lon40
Lage­nan­dra ova­taNiskie roz­pro­szo­nelato:25–27
zima:max. 13
Lepiej rośnie w pal­lu­da­riumPodział kła­czaCej­lon i w oko­li­cach Bom­ba­ju100
Lage­nan­dra thwa­ite­siiumiar­ko­wa­ne23–25Lubi pod­mia­ny wody, może rosnąć w pal­lu­da­riumSadzon­ki two­rzą­ce się przy korze­niuCej­lon45
Lage­nan­dra insi­gnisDobrze rośnie w pal­lu­da­riumpłd. Indie
Lem­na minorumiar­ko­wa­ne do wyso­kich4–30Zara­sta powierzch­nię wodyodro­styEuro­pa, Azja, Afry­kadrob­na, powierzch­nio­wa
Lem­na gib­baumiar­ko­wa­ne do wyso­kich4–30Zara­sta powierzch­nię wodyodro­styEuro­pa śr. i zach.więk­sza od L. minor, powierzch­nio­wa
Lem­na tri­sul­cawyso­kie4–30Rośnie w głę­bi wody, wypły­wa tyl­ko na okres kwit­nie­niaodro­styEuro­pa, Azja, Ame­ry­ka Płn., Austra­liaTwo­rzy kolo­nie w głę­bi i na powierzch­ni wody
Lila­eop­sis bra­si­lien­sis syn. L. novae-zelan­diaesil­ne do bar­dzo sil­ne­go18–26odro­styAme­ry­ka Płd., Bra­zy­lia, Para­gwaj, Argen­ty­na4–7
Lim­no­bium spon­giaumiar­ko­wa­ne, roz­pro­szo­ne4–30Chro­nić przed bez­po­śred­nim słoń­cemsadzon­ki pędo­weAme­ry­ka Płn., Woł­gaPowierzch­nio­wa
Lim­no­bium sto­lo­ni­fe­rumwyso­kie18–30Chro­nić przed bez­po­śred­nim słoń­cemodro­styAme­ry­ka śr. i Płd., wsch. IndiePowierzch­nio­wa
Lim­no­cha­ris fla­vab. wyso­kie do wyso­kichlato: 20–26
zima: 15–18
Rośli­na bagien­na, może rosnąć w głę­bi wodyAme­ry­ka Płd.40
Lim­no­phi­la aqu­ati­caWyso­kie do b. wyso­kich22–28Nie lubi ruchu wody. W warun­kach krót­kie­go dnia wyra­sta nad powierzch­nię wodySadzon­kiAzjaWyso­ka
Lim­no­phi­la hete­ro­phyl­la
Lim­no­phi­la indi­ca
Lim­no­phi­la ses­si­li­flo­ra
Umiar­ko­wa­ne do wyso­kich24–26Nie lubi ruchu wodySadzon­kiAzjawyso­ka
Lito­rel­la uni­flo­raUmiar­ko­wa­ne4–20Bagien­na, wol­no rośnie pod wodąOdro­styEuro­pa
Lobe­lia car­di­na­lisWyso­kie15–24Lubi doda­tek gli­ny w pod­ło­żu. Nada­je się do nie­ogrze­wa­ne­go akwa­riumSadzon­kiAme­ry­ka Płd.wyso­ka
Lobe­lia dort­ma­naWyso­kie15–24Lubi doda­tek gli­ny w pod­ło­żu. Nada­je się do nie­ogrze­wa­ne­go akwa­riumSadzon­kiAme­ry­ka Płn., Euro­pa10
Ludwi­gia altar­ni­fo­liaWyso­kie18–28Two­rzy krzakSadzon­kiod Pen­syl­wa­ni do Kali­for­ni
Ludwi­gia arcu­ataWyso­kie18–28Two­rzy krzakSadzon­kiwsch. Ame­ry­ki Płn.
Ludwi­gia natansWyso­kie18–28Two­rzy zaro­ślaSadzon­kiwsch. Ame­ry­ki Płn.
Ludwi­gia pata­mo­ge­tonWyso­kie18–28Wyra­sta nad powierzch­nięSadzon­kiBra­zy­lia
Ludwi­gia palu­stris x Ludwi­gia repensUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich23–26Sadzon­kiGatun­ki wyj­ścio­we pocho­dzą z Ame­ry­ki
Ludwi­gia repens x Ludwi­gia arcu­ataUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich24–28Sadzon­ki
Mar­si­lea quadri­fo­liaUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich17–22Pod­ło­że pia­sek z tor­fem, pal­lu­da­riumPodział pęduPłd. Rosja, Ame­ry­ka Płn., Azja
Mar­si­lea brow­niUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich23Pod­ło­że pia­sek z gli­ną, pal­lu­da­riumPodział pęduAustra­lia
May­aca flu­via­ti­lisUmiar­ko­wa­ne do wyso­kichBagien­na, raczej do pal­lu­da­riumPodział pęduAme­ry­ka Płd, Ame­ry­ka Śr.
Micro­so­rum pte­ro­pusUmiar­ko­wa­ne22–28Nie sadzić w pod­ło­żu!!!Podział pło­żą­ce­go się pędu i sadzon­ki poja­wia­ją­ce się na liściachIndie, od połu­dnio­wych Chin do Indo­ne­zji30
Micran­the­mum micran­the­mo­idesWyso­kie do b. wyso­kich14–26Wyra­sta nad wodę, wraż­li­wa na zaglo­nie­nieSadzon­ki wierz­choł­ko­wewsch. Ame­ry­ki Płn15
Micran­the­mum umbro­sumNiskielato: 26
zima: 16
Raczej do pal­lu­da­riumpłd. USA, Ame­ry­ka Śr.
Micran­the­mum orbi­cu­la­tumUmiar­ko­wa­ne22–24Ame­ry­ka Płn.20
Mono­so­le­nium tene­rumniskie do wyso­kie­go15–30/td>Pokry­wa powierzch­nię przed­mio­tów na któ­rych rośniePodział rośli­ny macie­rzy­stejAzja
Myrio­phyl­lum alter­ni­flo­rumUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich5–22Nie lubi ruchu wodySadzon­kiAme­ry­ka Płn., Gren­lan­dia, Islan­dia100
Myrio­phyl­lum aqu­ati­cumUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich22–25Nie lubi ruchu wodySadzon­kiAme­ry­ka Płd.
Myrio­phyl­lum bra­si­lien­seUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich18–25Nie lubi ruchu wodySadzon­kiAme­ry­ka Płd., połu­dnie USA100
Myrio­phyl­lum ela­ti­no­idesUmiar­ko­wa­ne do wyso­kichNie lubi ruchu wodySadzon­kiNowa Zelan­dia, Chi­le, Argen­ty­na, Mek­syk, płn. Bra­zy­lia
Myrio­phyl­lum hete­ro­phyl­lumUmiar­ko­wa­ne do wyso­kichNie lubi ruchu wodySadzon­kiAme­ry­ka Płn.100
Myrio­phyl­lum hip­pu­ro­idesUmiar­ko­wa­ne do wyso­kichNie lubi ruchu wody i wyso­kich tem­pe­ra­turSadzon­kiAme­ry­ka Płn do Mek­sy­ku100
Myrio­phyl­lum pin­na­tumWyso­kie18–25Nie lubi ruchu wodySadzon­kiAme­ry­ka Płn.
Myrio­phyl­lum ver­ti­cil­la­tumUmiar­ko­wa­ne do wyso­kichNie lubi ruchu wodySadzon­kiEuro­pa, Azja Mniej­sza, Sybe­ria, Japo­nia, Kana­da100
Najas gra­mi­neaUmiar­ko­wa­nePodziałAnglia, Wło­chy, płn i zach. Afry­ka, Azja60
Najas guade­lu­pen­sisWyso­kie20–28Sadzon­kiAme­ry­ka, Indie
Najas kin­giiUmiar­ko­wa­ne do wyso­kich18–25Nie lubi ruchu wodySadzon­kiIndie, płd. wsch. Azja
Najas pec­ti­na­taUmiar­ko­wa­ne do wyso­kichlato: 26–28
zima: 18–20
Lubi czy­stą wodęSadzon­kiAfry­ka, Mada­ga­skar
Nesa­ea cras­si­cau­lisWyso­kie20–30Do pal­lu­da­riumPodział łody­gizach. Afry­ka: Sene­gal, Gam­bia30
Nesa­ea pedi­cel­la­taWyso­kie20–30Do pal­lu­da­riumPodział łody­giBagna Zan­zi­ba­ru30
Nitel­la fle­xi­lisWyso­kie25Nada­je się na sub­strat dla ikryglonEuro­pa, Azja, Ame­ry­ka Płd.
Nitel­la mega­car­paWyso­kieNie zno­si prze­su­sze­niaglonatlan­tyc­kie wybrze­że USA
Noma­phi­la stric­ta syn. Higro­phi­lia stric­taWyso­kie20–30Wyma­ga czę­ste­go odświe­ża­niaPodział łody­giMala­je, Taj­lan­dia, Indo­ne­zja50
Nuphar albaWyso­kie4–20Rośli­na chro­nio­na. Wyma­ga okre­su spo­czyn­kuWyma­ga zapy­le­nia krzy­żo­we­goEuro­pa
Nuphar dube­ny­na hor­to­rumWyso­kie do b. wyso­kichlato: 25–28
zima: 18–20
Sztucz­nie wyho­do­wa­nyOdro­sty z kła­czaNie doty­czy
Nuphar japo­ni­cumWyso­kie do b. wyso­kichDo akwa­rium zim­no­wod­ne­goJapo­nia
Nuphar luteumWyso­kie do b. wyso­kich4–22Powszech­nie wystę­pu­je w Pol­sceNasio­naEuro­pa
Nuphar pumi­lumWyso­kie do b. wyso­kich4–22Rzad­ko spo­ty­ka­na w natu­rzeNasio­na i podział kłą­czawsch. Euro­pa
Nuphar sagit­ti­fo­liumWyso­kie do b. wyso­kichNasio­na i podział kłą­czaAme­ry­ka Płn.25
Nym­pha­ea lotusWyso­kie do b. wyso­kich22–28Wyma­ga dużo miej­sca, może wytwa­rzać liście pły­wa­ją­ce. Cza­sa­mi kwit­nie w akwa­rium. Nie lubi ruchu wodyOdro­sty korze­nio­we.
W han­dlu jest rów­nież podob­ny gatu­nek wytwa­rza­ją­cy sadzon­ki na liściach
Róż­ne gatun­ki są sze­ro­ko roz­prze­strze­nio­ne po całym Świe­cie
Nym­pho­ides aqu­ati­caWyso­kie do b. wyso­kichlato: 25–27
zima: 15–18
Lubi pod­ło­że z gli­ny i tor­fu, rośnie row­nież w pal­lu­da­riumpłd. USA
Nym­pho­ides hum­bold­tia­naWyso­kie do b. wyso­kichlato: 25
zima: 15–15
Do płyt­kie­go akwa­riumNasio­na i okół­kiAme­ry­ka Płd.100
Nym­pho­ides indi­caWyso­kie do b. wyso­kichNada­je się do głeb­sze­go niż poprzed­nie akwa­riumNasio­na i małe sadzon­kiIndie, Japo­nia, Chi­ny, Austra­lia100
Nym­pho­ides pel­ta­taWyso­kie do b. wyso­kichW lecie nawet rośnie nawet w głę­bo­kiej wodzie, wyma­ga zimo­wa­niaOdro­styAzja, Euro­pa
Oron­tium aqu­ati­cumB. wyso­kieWol­no­pły­ną­ce i sto­ją­ce zbior­ni­ki wod­nePodział kłą­czaAme­ry­ka Płn (wybrze­że Atlan­tyc­kie)30
Otte­lia ali­smo­idesWyso­kie do b. wyso­kichlato: 22–25
zima: 10–14
Lubi żyzne pod­ło­żeZ nasionAustra­lia, płd. Azja50
Otte­lia exser­taWyso­kie do b. wyso­kichlato: 22–25
zima: 10–14
Lubi żyzne pod­ło­żeZ nasionPłd. i płd. wsch. Afry­ki, po Mada­ga­skar50
Otte­lia kune­nen­sisWyso­kie do b. wyso­kichZ nasionPłd. Afry­ka50
Otte­lia mesen­ste­riumWyso­kie do b. wyso­kichlato: 20–15
zima: 12–14
Lubi żyzne pod­ło­żeZ nasionPłd. Azja25
Otte­lia ulvi­fo­liaWyso­kie do b. wyso­kichJed­no­pien­naZ nasionPłd. i cen­tral­na Afry­ka po Mada­ga­skar25
Peplis dian­dra syn. Didi­plis dian­draWyso­kie do b. wyso­kichlato: 24–25
zima: 16
Lubi gli­nę w pod­ło­żuPodziałpłd. Ame­ry­ki Płn.
Phyl­lan­thus flu­itansWyso­kie do b. wyso­kich20–30Oświe­tle­nie nie mniej niż 12 godzinPodziałwsch. Ame­ry­ki Płd.pły­wa­ją­ca
Pilu­la­ria glo­bu­li­fe­raWyso­kie do b. wyso­kich18–20Nada­je się do oran­że­riiPodział i zarod­ni­kiEuro­pa
Pistia stra­tio­tesb. wyso­kie22–30Wraż­li­wa na spa­da­ją­ce kro­ple wodyRoz­ło­giTro­pi­kiPły­wa­ją­ca
Poly­go­num amphi­biumWyso­kie do b. wyso­kich18–24Two­rzy for­mę lądo­wą i wod­nąPodział i nasio­naEuro­pa wsch.
Ric­ca flu­itansWyso­kie14–28Nada­je się do nie­ogrze­wa­ne­go akwa­riumPodział kłęb­ka roślinKosmo­po­li­tycz­na, rów­nież w Pol­scepły­wa­ją­ca
Rota­la indi­caWyso­kie do b. wyso­kichWyra­sta nad wodęPodziałtro­pi­kal­na Azja i Zakau­ka­zie
Rota­la macran­draWyso­kie do b. wyso­kich24–28Lubi żyzne pod­ło­że. W wodzie zbyt boga­tej, dol­ne liście mogą przed­wcze­śnie zamie­raćSadzon­ki z pędówPołu­dnio­we Indie
Rota­la rotun­di­fo­liaWyso­kie do b. wyso­kich24–28Wyra­sta nad wodęPodział pęduIndie, Chi­ny, Laos, Wiet­nam, płd.-zach. Hima­la­je, Nepal
Sagit­ta­ria eato­niiWyso­kie do b. wyso­kich18–22Two­rzy traw­ni­ki, wol­no rośnieRoz­ło­giPłn-wsch. USA15
Sagit­ta­ria fili­for­misumiar­ko­wa­ne do b. wyso­kich20–28Roz­ło­giPłd. USA50
Sagit­ta­ria gra­mi­neaWyso­kie do b. wyso­kich (słoń­ce)15–24Wyra­sta nad wodęKłą­cza i nasio­napłd. Ame­ry­ka Płn.70
Sagit­ta­ria lan­ci­fo­liaWyso­kie do b. wyso­kich17–25Wyra­sta nad wodęKłą­czaAme­ry­ka Płn. do centr. Ame­ry­ki Płd.200
Sagit­ta­ria lati­fo­liaWyso­kie do b. wyso­kichWyra­sta nad wodęKłą­cza50
Sagit­ta­ria papil­lo­saWyso­kie do b. wyso­kich24–28Wyra­sta nad wodęKłą­czaAme­ry­ka Płn.40
Sagit­ta­ria pla­ty­phyl­laWyso­kie15–30Roz­ło­giPołu­dnie Ame­ry­ki Płn, dorze­cze Mis­si­si­pi30
Sagit­ta­ria sagit­ti­fo­liaWyso­kie do b. wyso­kich4–22Duża rośli­na błot­na, two­rzą­ca róż­ne for­my w zależ­no­ści od warun­ków byto­wa­nia. Odpor­na na mrózRoz­ło­gi, nasio­naKosmo­po­li­tycz­na, ostat­nio widzia­łem ład­ne egzem­pla­rze w oko­li­cach Rytla, woj. pomor­skie
Sagit­ta­ria sub­u­la­ta
Sagit­ta­ria s. var natans
Sagit­ta­ria s. var pusil­la
Sagit­ta­ria s. var gra­cil­li­ma
umiar­ko­wa­ne do b. wyso­kich20–25Wiel­kość zale­ży od warun­ków w jakich rośnieRoz­ło­giPołu­dnie USA5–50
Sagit­ta­ria teresumiar­ko­wa­ne do wyso­kich18–24Mały deko­ra­cyj­ny, podob­ny do S. eato­niRoz­ło­giWschód USA15
Salvi­nia ssp.Wyso­kie do b. wyso­kich25–28Wraż­li­wa na kro­ple wodyRoz­ło­giAme­ry­ka Połu­dnio­wa
Val­li­sne­ria asia­ti­caWyso­kie do b. wyso­kich18–30Two­rzy zaro­ślaRoz­ło­giTaj­wan, Japo­nia, Wiet­nam40
Val­li­sne­ria gigan­teaWyso­kie do b. wyso­kich26–28Potęż­naRoz­ło­giNowa Gwi­nea, Fili­pi­ny100 cm
Val­li­sne­ria spi­ra­liswyso­kie do umiar­ko­wa­nych20–28Szyb­ko rośnie i two­rzy zaro­ślaRoz­ło­gikosmo­po­li­tycz­na50–100
Vesi­cu­la­ria duby­anaNie­wiel­kie20–27Wraż­li­wa na zamu­le­niePodział pęduPłd.-wsch. Azja