Wystę­po­wa­nie roślin

Views: 1782

Poniż­sze zesta­wie­nie może sie przy­dać wszyst­kim, któ­rzy myślą o zało­że­niu akwa­rium śro­do­wi­sko­we­go, a są jesz­cze na eta­pie dobo­ru obsa­dy roślinn­nej. Zesta­wie­nie wymo­gów i miejsc wystę­po­wa­nia roślin akwa­rio­wych głów­nie wg. Ste­fan Kor­no­bis “Pod­wod­ny Ogród. Dobór i upra­wa roślin w akwa­rium.”, ale uzu­peł­ni­łem poniż­sze zesta­wie­nie uży­wa­jąc rów­nież innych źró­deł uży­wa­jąc np. publi­ka­cji Miro­sła­wa Grom­ka “Rośli­ny wod­ne i akwarystyczne”.
Nazwy nowych gatun­ków od ostat­niej dużej aktu­ali­za­cji w poniż­szym zesta­wie­niu są zapi­sa­ne zwy­kłą czcionką.

Nazwa łaciń­ska
Wyma­ga­nia świetl­ne
Opty­mal­na tem­pe­ra­tu­ra [oC]
Spe­cjal­ne wyma­ga­nia
Roz­mna­ża­nie
Wystę­po­wa­nie
Wyso­kość [cm]
Aco­rus calamusWyso­kie do b. wysokich23–25Lepiej rośnie w palludariumPodział kar­pyAzja Mniej­sza, płd. Sybe­rii, Dale­ki Wschód50
Aco­rus gra­mi­neus var. pusilusb. wyso­kiemax. 20Nie­zbyt wyso­ki poziom wody.wschod­nia Azja50
Aglo­aone­ma modestumUmiar­ko­wa­neLato 24–26
Zima 20–22
Niski poziom wody, rośli­na błotna.Odro­styFili­pi­ny25
Aglo­aone­ma simplexUmiar­ko­wa­ne12–17Bagien­na, lubi boga­te podłoże.Z nasionChi­ny, Płw. Malak­ka, Filipiny35
Ali­sma natansUmiar­ko­wa­nemax. 20Lubi pod­ło­że z dodat­kiem gliny.Euro­pa25
Ali­sma plantago-aquaticaWyso­kiemax. 20Dosko­na­le rośnie w base­nie na wol­nym powietrzuEuro­pa
Alter­na­the­ra lilacina
Alter­na­the­ra osiris20–25Rośli­na bagiennaPodział pęduBra­zy­lia
Alter­na­the­ra reineckiiWyso­kie do b. wysokich20–26Lubi doda­tek zie­mi w pod­ło­żu, rośnie półzanurzonaSadzon­kiAme­ry­ka Płd.
Alter­na­the­ra sessilisLepiej rośnie w palludariumPodział pęduKosmo­po­li­tycz­na, tropiki
Amma­nia senegalensisb. wyso­kie22–28Odkła­dyAfry­ka
Anu­bias afzellizima: 18–22
lato 26–28
Rośli­na bagiennaWege­ta­tyw­nieSier­ra Leone, płd. zach. Afryka35
Anu­bias bar­te­ri var. nanaUmiar­ko­wa­ne22–26Nie zako­py­wać kłącza!Podział kłą­czaAfry­ka, zle­wi­sko rzek wpa­da­ją­cych do Zato­ki Gwinejskiej15 w akwa­rium mniejsza
Anu­bias congensis28Rośli­na bagien­na, pod­ło­że piasz­czy­sto gliniasteWege­ta­tyw­niezach. i rów­ni­ko­wa Afry­ka, Kon­go, Gwinea50
Anu­bias lanoceolata25–27Rośli­na bagien­na, może rosnąć przez jakiś czas w zanurzeniuWege­ta­tyw­niezach. Afry­ka, Nige­ria, Kame­run, Gabon45
Apo­no­ge­ton appendiculatus25–28zaro­śla man­gro­we, rowy, sta­wy, kana­ły, ujścia rzekpłd. i płd.-zach. Indie50
Apo­no­ge­ton bernierianusUmiar­ko­wa­ne do wysokich25–26wyma­ga­ją mięk­kiej wody lubi ruch dobrze natle­nio­nej wody, uwa­ga na zaglonieniewsch. Mada­ga­skar50
Apo­no­ge­ton boivinianusUmiar­ko­wa­ne do wysokich22–25Wyma­ga dużo miej­sca, potrzeb­ny okres spoczynkowyW akwa­rium nie roz­mna­ża sięPłn. Mada­ga­skar30 zwy­kle 6–30
Apo­no­ge­ton bullosusUmiar­ko­wa­ne do wysokichlato: 25
zima: 16–18
Wystę­pu­je w chłod­nych, szyb­ko pły­ną­cych wodachZ nasionAustra­lia50 zwy­kle 7–30
Apo­no­ge­ton capuroniiSzyb­ko pły­ną­ce wody, pH6,8Z nasionMada­ga­skar60
Apo­no­ge­ton cordatusb. deko­ra­cyj­nyMada­ga­skar37
Apo­no­ge­ton crispusUmiar­ko­wa­nelato: 26–28
zima: 15
Lubi boga­te podłożeZ nasionCej­lon80
Apo­no­ge­ton decaryiRośnie w zbior­ni­kach okre­so­wych, wyma­ga przesuszeniapłd. wsch. i cen­trum Madagaskaru30 (?)
Apo­no­ge­ton dioecusWyso­kie23–28Wystę­pu­je w kału­żach i kana­łach do głe­bo­ko­ści 50 cmMada­ga­skar55
Apo­no­ge­ton distachyusb. wyso­kie, naj­le­piej słońcezima: 5–10
lato: 18–25
Nada­je się do sta­wu w ogro­dzie, zabez­pie­czyć przed mrozemRoz­mna­ża się z nasionAfry­ka Połu­dnio­wa, zawle­czo­ny do Peru i płd. Francji
Apo­no­ge­ton eberhardtiiUmiar­ko­wa­neRośnie w wol­no pły­ną­cych leśnych strumieniachpłd. Wiet­nam40
Apo­no­ge­ton echinatusRośnie w sta­wach i jeziorachpłd. i cen­tral­ne Indie25
Apo­no­ge­ton elongatusNie­zbyt jasne, rozproszonezima:18–20
lato: do 26
Oka­za­ły, łatwo ule­ga zaglonieniuZ nasionAustra­lia15
Apo­no­ge­ton hexatepalusRośnie w nie­wiel­kich okre­so­wych zbiornikachzachód i płd – zach. Australii40
Apo­no­ge­ton lakhonensisWol­ne stru­mie­nie, ryżo­wi­ska, stawyChi­ny, Wietnam52
Apo­no­ge­ton longiplumulousUmiar­ko­wa­ne do wysokich22–30Wska­za­ny okres spo­czyn­ko­wy. Wyma­ga ruchu wodyW akwa­rium nie roz­mna­ża sięMada­ga­skar47
Apo­no­ge­ton loriaeWyso­kie25Wyma­ga bie­żą­cej wody, rośnie w kamie­ni­stych stru­mie­niach i bystrzycachPapua Nowa Gwinea80 naj­czę­ściej 15–65
Apo­no­ge­ton mada­ga­sca­rien­sis (Apo­no­ge­ton fenestralis)Niskie, pół­cieńzima:15–18
lato: 18–22
Świe­ża woda, łatwo ule­ga zaglonieniuOdro­sty, podział kłą­cza, z nasionMada­ga­skar50
Apo­no­ge­ton natansUmiar­ko­wa­nelato: 24–26
zima: 18
Miej­sca zacie­nio­ne na polach ryżo­wych, w sta­wach i błotachCej­lon, Indie11,5
Apo­no­ge­ton queenslandicusWyso­kie26–28Zbior­ni­ki okre­so­we, brze­gi, w gli­nia­stym podłożuZ nasionAustra­lia30
Apo­no­ge­ton rigidifoliusWyso­kielato: 25–26
zima: 18–20
Wody pły­ną­ce 10–50 cmCej­lon60
Apo­no­ge­ton robinsoniiWiet­nam12
Apo­no­ge­ton tenuispicatus30Błot­ni­ste brze­gi rzek, poj­ni­ki, spo­koj­ne stru­mie­nie. Wyma­ga mięk­kiej wodyMada­ga­skar
Apo­no­ge­ton ulvaceusUmiar­ko­wa­ne do wysokich24–27Wyma­ga dużo miej­sca, potrzeb­ny okres spoczynkowyW domu nie roz­mna­ża sięMada­ga­skar40
Apo­no­ge­ton undulatusUmiar­ko­wa­ne do wysokichzima:16–18
lato: 20–25
Nie­wy­so­ki zbior­nik, nie­du­ża roślinaMło­de na podob­nym do kwia­to­sta­nu pędzieIndie i Indochiny80
Apo­no­ge­ton viridisMałe rze­ki, strumienieMada­ga­skar25
Apo­no­ge­ton womersleyizima: 18Na okres spo­czyn­ku naj­le­piej umie­ścić w wil­got­nym chłod­nym piasku,rośnie w rzekachPapua Nowa Gwinea85
Armo­ra­cia aquaticaJezio­raPodział łody­gi, uko­rze­niać w palludariumod Flo­ry­dy do Teksasu
Azol­la carolinianaUmiar­ko­wa­ne do b. wysokichlato: 25–28
zima: ok.12
Na okres spo­czyn­ku umie­ścić w wil­got­nym mchuPodział rośli­ny dorosłejMek­sykPły­wa­ją­ca
Azol­la filiculoidesWyso­kie20–30Ame­ry­ka Płd.Pły­wa­ją­ca
Azol­la pinnataWyso­kie20–30b. poży­tecz­na rośli­na, nie­ste­ty rzad­ko hodowanaAustra­lia, Afry­ka, Ame­ry­ka Płd.Pły­wa­ją­ca
Baco­pa carolinianaUmiar­ko­wa­ne do wysokich20–24Nie zno­si wyso­kiej temperaturySadzon­kiAme­ry­ka Płn.
Baco­pa monnieriUmiar­ko­wa­ne do wysokich22–30Lepiej rośnie półzanurzonaSadzon­kiTro­pi­ki
Baco­pa myriophylloidesWyso­kie25–27Lepiej rośnie półzanurzonaPodział kłą­czaBra­zy­lia
Baco­pa reflexaUmiar­ko­wa­ne do wysokich23–27
zima:16
Lepiej rośnie w pal­lu­da­rium, wraż­li­wa na słońceIndie, tro­pi­ki Ame­ry­ki Płd.
Bal­del­la ranunoculoidesUmiar­ko­wa­ne ale nie krót­sze niż 12 godzinlato: 21–23
zima: 15–17
Rośli­na bagien­na, niski poziom wodyEuro­pa, Afryka20
Barc­laya longifoliaWyso­kie22–30b. wyma­ga­ją­ca, lubi żyzne pod­ło­że i CO2Nasio­naBir­ma, Taj­lan­dia, Wiet­nam, Malaje60
Barc­laya motleyiWyso­kielato:26
zima: 20
Lubi żyzne pod­ło­że, woda miękk­ka i kwaśnaMala­je, Sumatra
Bly­xa echinospermaUmiar­ko­wa­ne25Jed­no­rocz­na, rośnie na bagnach, lubi pod­ło­że z glinąSadzon­ki ziemneCej­lon, Indie, Chi­ny, Japo­nia, tro­pi­kal­na, Australia45
Bly­xa japonicaUmiar­ko­wa­nelato: 25
zima: 16
Lubi gli­nę w podłożuSadzon­ki wyra­sta­ją­ce z kłączaChi­ny, Korea, Japo­nia, Taj­lan­dia, Indo­chi­ny, Kamczatka
Bol­bi­tis heterlitaBrze­gi rzek i jezior w kamie­ni­stym grunciePodział kłą­cza i z zarodnikówod. płn-wsch. Hima­la­jów do płd. Chin i od Male­zji do Nowej Gwinei80 zwy­kle 30–50
Bol­bi­tis heudelotiUmiar­ko­wa­ne do wysokich24–25Nie sadzić w podłożu!!!Podział pęduAfry­ka zachodnia30
Cabom­ba aquaticaWyso­kie do b. wysokich24Nie lubi ruchu wodyPodział pęduMek­syk, płn. Brazylia200
Cabom­ba australisWyso­kie do b. wysokich24Nie lubi ruchu wodyPodział pęduUru­gwaj, Argen­ty­na, Chile
Cabom­ba caroliniana
zna­ne są:
Cabom­ba c. mul­ti­par­ta, Cabom­ba c. paucipartita,
Cabom­ba c. pulcherrima
Wyso­kie do b. wysokichdo 24Nie lubi ruchu wody, nie zako­py­wac casłych korze­ni, two­rzy wie­le podgatunkówPodział pędupłd. Ame­ry­ki Płn do płn. Ame­ry­ki Płd.150
Cabom­ba piauhyensisWyso­kie do b. wysokich24Nie lubi ruchu wodyPodział pęduAme­ry­ka Płd, zach. Indie
Cabom­ba warmingiiWyso­kie do b. wysokich24Nie lubi ruchu wodyPodział pędupłd. Bra­zy­lia
Cabom­ba spp.Wyso­kie do b. wysokich23–28Nie zno­si ruchu wody, lubi wodę miękkąSadzon­kiObie Ame­ry­ki
Cala­dium bicolorWyso­kie do b. wysokichlato: 27–30
zima: 13–15
Rośli­na bagien­na, w natu­rze dora­sta do 2 m wyso­ko­ści, zimu­je w wil­got­nym piaskuAme­ry­ka Płd., zach. Indie200
Cal­la palustrisWyso­kie do b. wysokich20–22Zimu­je w 4 nie zno­si peł­ne­go zanurzeniaPodział kłą­czaeuro­pej­ska część Sybe­rii, Dale­ki Wschód30
Cal­tha palustrisWyso­kie do b. wysokichNada­je się do przy­brzeż­nej stre­fy sadzawkiPodział i z nasionEuro­pa |rod­ko­wa25
Cera­to­phyl­lum demersumWyso­kie do b. wysokichNada­je się do sadzaw­ki, rośli­na pływającaPodział pęduKosmo­po­li­tycz­nyPły­wa­ją­ca
C. sub­mer­sumWyso­kie do b. wysokichNada­je się do sadzawkiPodział pęduKosmo­po­li­tycz­nyPły­wa­ją­ca
Car­da­mi­ne lyrataUmiar­ko­wa­nelato: 27
zima: 18
Rośnie pół­za­nu­rzo­na lub pływającaSadzon­ki z pędów bocznychChi­ny, Korea, Japonia
Car­da­mi­ne rotundifoliaNada­je się wyłącz­nie do zbior­ni­ka zimnowodnegoSadzon­ki z pędów bocznychAme­ry­ka Płn.
Cal­li­tri­che stagnalisWyso­kie5–28Jako pod­ło­że pia­sek z glinąPodział rośli­ny macierzystejEuro­pa, Afry­ka półn­na, Azja aż po Ganges
Cera­top­te­ris cornutaUmiar­ko­wa­ne do wysokichDosko­na­le zacie­nia i sta­no­wi miej­sce ukry­cia dla narybkuSadzon­ki wyra­sta­ją­ce z liściTro­pi­ki25 Pły­wa­ją­ca
Cera­top­te­ris thalictroidesSil­ne rozproszone23–27Sadzon­ki wyra­sta­ją­ce w kąci­kach liściTro­pi­ki25
Cera­top­te­ris sp.Wyso­kie22–26Szyb­ko rośnie w świe­żej wodzie, nie sadzić w pod­ło­żu! For­ma pły­wa­ją­ca nie lubi zbyt­nie­go ruchu wodyMło­de rośli­ny potom­ne poja­wia­ją­ce się w kąci­kach liści.Tro­pi­ki
Cha­ra foetidaWyso­kieZim­no­lub­naNada­je się na sub­strat dla ikry. Pokry­wa się CaCO3Kosmo­po­li­tycz­ny
Cha­ra fragilisWyso­kieZim­no­lub­ny, zno­si wyż­sze temperaturyWystę­pu­je rów­nież w Bał­ty­ku. Nada­je się na sub­strat dla ikry. Pokry­wa się CaCO3Kosmo­po­li­tycz­ny
Colo­ca­sia esculentaWyso­kielato: 25–27
zima: 16–18
Dobrze rośnie w pal­lu­da­rium w boga­tym wil­got­nym podłożuAfry­ka50
Cras­su­la intricataWyso­kielato: 24
zima: 16–18
Rośnie na bagnach, lubi gli­nę w podłożupłd. i zach. Australia
Cri­nium calamistratumUmiar­ko­wa­ne do wysokich23–26Nie zno­si czę­ste­go przesadzaniaZachod­ni Kamerun
Cri­nium thaianumUmiar­ko­wa­ne do wysokich22–27Nie zno­si czę­ste­go przesadzaniaCebul­ki przybyszoweTaj­lan­dia
Cri­nium natansNatu­ral­nelato: 25–28
zima: 18–20
Lubi gli­nia­sty gruntNasio­naAfry­ka100
Cri­nium purpurascensWyso­kie20–30Niski poziom wodyAme­ry­ka Płd., zach. Indie30
Cryp­to­co­ry­ne affinisNie­wiel­kie22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi przesadzaniaKłą­czaPół­wy­sep Malajski35
Cryp­to­co­ry­ne uste­ria­na syn Cryp­to­co­ry­ne aponogetifoliaWyso­kie22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi przesadzaniaKłą­czaFili­pi­ny45
Cryp­to­co­ry­ne auriculata23–25Lubi ruch wodyKali­ma­tan, Min­da­nao, Sera­wa­ko, Filipiny18
Cryp­to­co­ry­ne balansaeUmiar­ko­wa­ne22–30Lubi gru­be pod­ło­że z dodat­kiem glinyRoz­ło­giTaj­lan­dia, płn. Wietnam60
Cryp­to­co­ry­ne beckettiiUmiar­ko­wa­ne24–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi przesadzaniaKłą­czaCej­lon25
Cryp­to­co­ry­ne blassiiNie zno­si sil­ne­go świa­tła, niskie20–26Nie zno­si zim­ne­go podłożaRoz­ło­gi korzenioweTaj­lan­dia25–50
Cryp­to­co­ry­ne bullosaUmiar­ko­wa­ne24–27Lubi prze­wie­trza­nie wody, torf i gli­nę w podłożuKali­ma­tan
Cryp­to­co­ry­ne ciliataWyso­kie20–26Cza­sa­mi wyra­sta ponad powierzch­nię wodyRoz­ło­gi korzenioweIndie, Indo­ne­zja, Nowa Gwinea60
Cryp­to­co­ry­ne cordataWyso­kie22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi przesadzaniaKłą­cza lub mło­de roślin­ki przy nasa­dzie sta­rych liściPół­wy­sep Malajski40
Cryp­to­co­ry­ne costataNie zno­si sil­ne­go świa­tła, niskie25Lepiej rośnie w pal­lud­da­rium, lubi żyzne podłożeKłą­czaIndo­chi­ny40
Cryp­to­co­ry­ne crispatulaNie­wiel­kie do wyso­kich (zależ­nie od for­my rośliny)22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi przesadzaniaKłą­czapłd.-wsch. Azja45
Cryp­to­co­ry­ne elipticaCie­płe i wil­got­ne palludariumPłw. Malak­ka20
Cryp­to­co­ry­ne grandisUmiar­ko­wa­ne27–28Cie­płe i wil­got­ne palludariumKali­man­tan50
Cryp­to­co­ry­ne griffithiiTrud­na do utrzy­ma­nia w akwa­rium, podob­na do C. cordataPłw. Malaj­ski35
Cryp­to­co­ry­ne johorensisUmiar­ko­wa­nelato: 26–27
zima: 16–18
Rośnie na bagnachKłą­czaPłw. Malak­ka35
Cryp­to­co­ry­ne linguaNie­wiel­kie22–28Lubi żyzne podłożeBor­neo10
Cryp­to­co­ry­ne longicaudaNie­wiel­kieLubi żyzne podłożePodział kłą­czaKali­man­tan40
Cryp­to­co­ry­ne lucensUmiar­ko­wa­ne22–30Nie prze­gęsz­czaćRoz­ło­giCej­lon15
Cryp­to­co­ry­ne luteaUmiar­ko­wa­ne27–28Lepiej rośnie w wodzieRoz­ło­giCej­lon25
Cryp­to­co­ry­ne minimaWyso­kie do b. wysokichLepiej rośnie poza wodą, w dobrych warun­kach two­rzy trawnikRoz­ło­giPłw. Malaj­ski, Borneo8
Cryp­to­co­ry­ne nevilliiUmiar­ko­wa­ne22–30Lubi żyzne pod­ło­że, nie lubi przesadzaniaRoz­ło­giCej­lon12
Cryp­to­co­ry­ne nuriiUmiar­ko­wa­neLepiej rośnie w palludarium10
Cryp­to­co­ry­ne parvaWyso­kie do b. wysokichwys. poni­żej 10 cm, w dobrych warun­kach two­rzy trawnikRoz­ło­giCej­lon
Cryp­to­co­ry­ne petchii|red­nie22–30Lubi żyzne podłoże.Roz­ło­gi korzenioweCej­lon25
Cryp­to­co­ry­ne pontederiifoliaNie­wiel­kie22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi przesadzaniaKłą­czaSuma­tra
Cryp­to­co­ry­ne purpureaWyso­kie22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi przesadzaniaKłą­czaPół­wy­sep Malajski30
Cryp­to­co­ry­ne retrospiralisWyso­kie25–28Sadzon­ki w kąci­kach liściIndie, Bir­ma, Taj­lan­dia, Laos45
Cryp­to­co­ry­ne scurrulisLubi ruch wodySuma­tra
Cryp­to­co­ry­ne siamensisNie zno­si sil­ne­go świa­tła, niskie22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi przesadzaniaKłą­czaIndo­chi­ny30
Cryp­to­co­ry­ne spiralisUmiar­ko­wa­ne24–28Lubi czy­stą, świe­żą wodęRoz­ło­giIndie, Cej­lon20
Cryp­to­co­ry­ne thwaitesiiUmiar­ko­wa­neLubi żyzne pod­ło­że, raczej do palludariumCej­lon20
Cryp­to­co­ry­ne tonkinensisNie­wiel­kie22–26Lubi żyzne pod­ło­że, nie lubi przesadzaniaKłą­czaIndie, Indo­chi­ny
Cryp­to­co­ry­ne undulataNie­wiel­kie do umiarkowanych22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi przesadzaniaKłą­czaCej­lon
Cryp­to­co­ry­ne versteegiiUmiar­ko­wa­neLepiej rośnie w palludariumRoz­ło­giNowa Gwi­nea14
Cryp­to­co­ry­ne walkeriNie­wiel­kie do umiarkowanych22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi przesadzaniaKłą­czaCej­lon20
Cryp­to­co­ry­ne wendtiiNie­wiel­kie do umiarkowanych22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi przesadzaniaKłą­czaCej­lon, Indochiny20
Cryp­to­co­ry­ne x wallisiiUmiar­ko­wa­ne do wysokich22–26Lubi żyzne pod­ło­że. Nie lubi przesadzaniaKłą­czaMie­sza­niec kryp­to­ko­ryn pocho­dzą­cych z Cejlonu
Cryp­to­co­ry­ne willisiiUmiar­ko­wa­ne do wysokich25–28Kłą­czaCej­lon15
Cype­rus alternifoliusUmiar­ko­wa­nelato:20–30
zima: 12
Do pal­lu­da­riumSadzon­ki z liściMada­ga­skar, Indie70
Echi­no­do­rus amazonicusUmiar­ko­wa­ne do wysokich24–28Lubi doda­tek gli­ny w podłożuMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwiatowychAma­zon­ka40
Echi­no­do­rus amphibiusMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwiatowychAme­ry­ka Płn.25
Echi­no­do­rus andrieuxiiUmiar­ko­wa­ne do wysokichDo pal­lu­da­rium ale rów­nież może rosnąć pod wodą50–70
Echi­no­do­rus angustifoliusWyso­kie20–22Obci­nać zbęd­ne sadzonkiRoz­ło­giMato Gros­sof. naziem­na 6–15, liście przy­ko­rze­nio­we osią­ga­ją 50
Echi­no­do­rus argentinensisWyso­kie20–26Do pal­lu­da­riumNasio­napłd. Bra­zy­lia, Uru­gwaj, Argentyna80–120
Echi­no­do­rus aschersonianusB. wyso­kie18–30Do pal­lu­da­rium, lubi żyzne podłożeMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­wych i nasionaPołu­dnie Ame­ry­ki Południowej15–35
Echi­no­do­rus austroamericanusWyso­kie10–25Do pal­lu­da­riumRoz­ło­gipłd. Bra­zy­lia, Uru­gwaj, Argen­ty­na, Peru (Andy)12
Echi­no­do­rus x barthiUmiar­ko­wa­ne do wysokich18–26Lubi doda­tek gli­ny w pod­ło­żu, nie wyma­ga ogrzewaniaMło­de wytwa­rza­ne z kłą­cza rośli­ny macierzystejNie wystę­pu­je w naturze
Echi­no­do­rus bero­te­roi syn. Ali­sma bero­te­roi, E. rostratusUmiar­ko­wa­ne18–26Lepiej rośnie w palludariumPrzed wysia­niem nasio­na nale­ży przesuszyćAme­ry­ka Płd., Ame­ry­ka Śr., zach. Indie100 i więcej
Echi­no­do­rus bleheriUmiar­ko­wa­ne do wysokich24–28Duża, wyma­ga­ją­ca wie­le miej­sca rośli­na, lubią­ca doda­tek gli­ny w podłożuMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwiatostanowychPraw­do­po­dob­nie z Brazylii40–60
Echi­no­do­rus bracteatusDuża w akwa­rium szyb­ko wyra­sta nad powierzch­nię, raczej do palludariumNasio­napłd. Ame­ry­ka Śr., Peru80–120
Echi­no­do­rus cordifoliusWyso­kie do b. wysokich15–30Moż­na pie­lę­gno­wać w donicz­ce, lubi żyzne pod­ło­że. Osią­ga 50–60cmMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwiatostanowychPołu­dnio­we sta­ny USA oraz Meksyk60–80
Echi­no­do­rus fluitansWyso­kie do b. wysokich15–30Kolum­bia, Brazylia
Echi­no­do­rus glaucusWyso­kie do b. wysokich15–30Tyl­ko do palludariumNasio­naBra­zy­lia50–100
Echi­no­do­rus gracilisWyso­kie do b. wysokichMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwiatostanowychpłd. wsch. Ame­ry­ka Płn.15
Echi­no­do­rus grandiflorus15–28Do pal­lu­da­riumNasio­naod Ame­ry­ki Śr. do płd. Brazyli60–150
Echi­no­do­rus horemaniiNie­wiel­kie do umiarkowanych12–20Może rosnąć w tro­pi­kal­nym pal­lu­da­rium i tam owocujeNasio­naBra­zy­lia50
Echi­no­do­rus horizontalisUmiar­ko­wa­ne do wysokich24–29Potrze­bu­je dużo wol­ne­go miej­sca dla roz­ło­że­nia swych liści. Lubi gli­nę w podłożuMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwiatostanowychAma­zon­ka25–40
Echi­no­do­rus intermediusUmiar­ko­wa­ne do wysokich25–28Mło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwiatostanowychBra­zy­lia22
Echi­no­do­rus isthmicusWyso­kieTyl­ko do palludariumAme­ry­ka Śr., wsch. Indie4–25
Echi­no­do­rus latifolius20–30Lubi zasob­ne pod­ło­że i pod­mia­nę wodySzyb­ko, poprzez odrostyKolum­bia i przy­le­głe obszary10–30
Echi­no­do­rus longipetalusTyl­ko do palludariumpłd. Bra­zy­lia, Paragwaj40
Echi­no­do­rus longiscapusWyso­kie do b. wysokich15–30Lubi żyzne podłożeMło­de roślin­ki na pędzie kwia­to­wym lub z nasionpłd. Bra­zy­lia, Uru­gwaj, Argentyna13–35
Echi­no­do­rus macrophyllusUmiar­ko­wa­ne do wysokich23–26Cza­sa­mi wyra­sta nad lustro wodyMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwiatostanowychOd Nika­ra­gui do Argentyny
Echi­no­do­rus maiorWyso­kie20–30Nie zno­si sąsiedz­twa innych roślin, “wykań­cza je”Mło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwiatostanowychTro­pi­kal­ne rejo­ny Ame­ry­ki Płd.65
Echi­no­do­rus martiiUmiar­ko­wa­ne do wysokich24–26Lubi doda­tek gli­ny w podłożuMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwiatostanowychWsch. Bra­zy­lia40–60
Echi­no­do­rus nymphaeifoliusUmiar­ko­wa­ne do wysokichMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwiatostanowychKuba, Ame­ry­ka Śr.25–35
Echi­no­do­rus opacusUmiar­ko­wa­ne do wysokichopt. 18
20–30
Hodo­wać w prze­my­tym pia­sku nie lubi prze­sa­dza­nia i zmian wodyMło­de rośli­ny z pącz­ków na kłączuBra­zy­lia stan Parana22
Echi­no­do­rus osirisUmiar­ko­wa­ne18–26Lubi doda­tek gli­ny w pod­ło­żu. Nada­je się do nie­ogrze­wa­ne­go akwariumMło­de rośli­ny wyra­sta­ją­ce z kłą­cza rośli­ny macierzystejBra­zy­lia, stan Parana20–60
Echi­no­do­rus pala­efo­lius var. latifoliusUmiar­ko­wa­ne22–28Wyra­sta nad powierzchnięMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­sta­no­wych i z nasionAme­ry­ka Płd.100
Echi­no­do­rus pala­efo­lius var. palaefoliusUmiar­ko­wa­ne22–28Mło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­sta­no­wych i z nasionAme­ry­ka Płd.20
Echi­no­do­rus parviflorusUmiar­ko­wa­ne22–28Jed­na rośli­na może mieć do 40 liści i zaj­mo­wać spo­ro miejscaMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwiatostanowych.Peru i Brazylia20–30
Echi­no­do­rus parvi­flo­rus “Tro­pi­ca”Umiar­ko­wa­ne do wysokich22–24Sadzić z przo­du akwariumW zanu­rze­niu pra­wie nie roz­mna­ża sięPocho­dze­nie nieznane
Echi­no­do­rus pellucidusUmiar­ko­wa­ne do wysokich22–28Mło­de rośli­ny cza­sa­mi wytwa­rza­ją się przy korzeniuPara­gwaj, Argen­ty­na, płd. Brazylia20–30
Echi­no­do­rus peniculatusWyso­kie22–28Lepiej rośnie w warun­kach bagien­nych, łatwo się krzy­żu­je z inny­mi żabienicamiMło­de rośli­ny cza­sa­mi wytwa­rza­ją się przy korzeniuod Mek­sy­ku po Para­gwaj i Argentynę70
Echi­no­do­rus portoalegrensisUmiar­ko­wa­ne do wysokichopt. 18
20–30
Hodo­wać w prze­my­tym pia­sku nie lubi prze­sa­dza­nia i zmian wodyMło­de rośli­ny z pącz­ków na kłączupłd. Bra­zy­lia14
Echi­no­do­rus pubescensWyso­kie22–28Lepiej rośnie w warun­kach bagiennychMło­de rośli­ny wytwa­rza­ją się na pędach kwiatowychwsch. Bra­zy­lia40
Echi­no­do­rus quadricostatusUmiar­ko­wa­ne do wysokich22–28Dłu­gość liści zale­ży od oswie­tle­nia, nie cieniowaćRoz­ło­giAme­ry­ka Śr. i Ame­ry­ka Płd.6–9
Echi­no­do­rus schlueteriUmiar­ko­wa­ne do wysokich22–25Mło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwiatostanowychPocho­dze­nie nieznane
Echi­no­do­rus scaberUmiar­ko­wa­ne do wysokich20–30Do pal­lu­da­riumZ nasionOd Wene­zu­eli do Brazylii60–80, pod wodą 30
Echi­no­do­rus sublatusUmiar­ko­wa­ne do wysokichDo pal­lu­da­riumMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­sta­no­wych i z nasionAme­ry­ka Płd.70
Echi­no­do­rus tenellusWyso­kie20–29Two­rzy gęsty niski traw­nik. Lubi mięk­ką, czę­sto pod­mie­nia­ną wodęRoz­ło­giStre­fa tro­pi­kal­na Ameryki10
Echi­no­do­rus tunicatusUmiar­ko­wa­ne do wysokich18–23Do pal­lu­da­riumMło­de rośli­ny na zanu­rzo­nych pędach kwia­to­sta­no­wych i z nasionAme­ry­ka Śr. i płn. Ame­ry­ki Płd.90
Eichor­nia azureaWyso­kie do b. wysokich25–27Regu­lar­nie skra­cać pędy!Sadzon­kiAfry­kaWyso­ka
Eichor­nia crassipesWyso­kie do b. wysokichlato: 26
zima: 20–22
Regu­lar­nie skra­cać pędy!Sadzon­kitro­pi­kal­na Ameryka
Eichor­nia diversifoliaWyso­kie do b. wysokich20–25Regu­lar­nie skra­cać pędy!Sadzon­kiAme­ry­ka Płd.
Ele­ocha­ris acicularisRoz­pro­szo­nelato: 23
zima: 12
Sadzić w pal­lu­da­rium w ste­ryl­nej glebieOddzie­lać rośli­ny potomneEuro­pa, Azja, Austra­lia, Ameryki15
Ele­ocha­ris parvulaRoz­pro­szo­nelato: 23
zima: 17–19
Sadzić w płyt­kiej wodzieRoz­ło­giEuro­pa, płn., wsch. Afry­ka, Ame­ry­ka, Japonia7
Ele­ocha­ris proliferaUmiar­ko­wa­neod 24Sadzić w głę­bo­kim akwariumOddzie­lać rośli­ny potomnewsch. Ame­ry­ki Płn.30 w natu­rze: 100
Ele­ocha­ris obtisaRoz­pro­szo­neBagien­naSadzon­kiwsch. Ame­ry­ki Płn., Hawaje45
Ele­ocha­ris palustrisRoz­pro­szo­neBagien­na lub do zim­no­wod­ne­go akwariumKosmo­po­li­tycz­na
Ele­ocha­ri­svi­vi­pa­raUmiar­ko­wa­ne do wysokich20–24W zbyt wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze może mar­nieć i ginąć. Nada­je się do nie­ogrze­wa­ne­go akwariumMło­de rośli­ny potom­ne na lisciach roślin macierzystychPołu­dnie Ame­ry­ki Płn.40
Elo­dea callitrichidesUmiar­ko­wa­ne do wysokich15–28Szyb­ko rośnie, lubi świe­żą wodę i jasne oświe­tle­nie, nada­je sie do nie­ogrze­wa­nych akwariówSadzon­kiAme­ry­ka Płd., Argen­ty­na, Para­gwaj, Brazyliadłu­ga
Elo­dea canadensisUmiar­ko­wa­ne do wysokich4–28Szyb­ko rośnie, lubi świe­żą wodę i jasne oświe­tle­nie, nada­je sie do nie­ogrze­wa­nych akwariówSadzon­kiAme­ry­ka Płn., zawle­czo­na do Europy300
Elo­dea den­sa syn. Ege­ria densaWyso­kie do b. wysokich20–24Szyb­ko rośnie, lubi świe­żą wodę i jasne oświe­tle­nie, nada­je sie do nie­ogrze­wa­nych akwariówSadzon­kiAme­ry­ka Płd., Argen­ty­na, Para­gwaj, Uru­gwaj, Bra­zy­lia, Abchazja
Elo­dea nuttalliiUmiar­ko­wa­ne do wysokichWol­no rośnie, lubi jasne oświe­tle­nie, nada­je sie do nie­ogrze­wa­nych akwariówSadzon­kiAme­ry­ka Płn.
Elo­dea naiasUmiar­ko­wa­ne do wysokichSzyb­ko rośnie, lubi jasne oświetlenieSadzon­kiAme­ry­ka Płd. Bra­zy­lia, Paragwaj300
Fon­ti­fa­lis antipyreticaUmiar­ko­wa­ne do wysokich4–22Rośnie na kamie­niach i korze­niach, lubi świe­żą wodę i jasne oświe­tle­nie, nada­je się do nie­ogrze­wa­nych akwariówPodziałAzja, Afry­ka, Euro­pa, Ameryka70
Hete­ran­the­ra callifoliaWyso­kie23–27Moze rosnąć w sta­nie niezanurzonymSadzon­kiAfry­ka
Hete­ran­the­ra dubiaWyso­kie, rozproszone15–20Błot­na, sadzić grupamiSadzon­kiAme­ry­ka Płn., wsch. Indie
Hete­ran­the­ra gramineaWyso­kie, rozproszoneMoż­na sadzić w głę­bo­kiej wodzieSadzon­ki
Hete­ran­the­ra limosaWyso­kie, rozproszoneBłot­na, sadzić grupamiSadzon­kiAme­ry­ka
Hete­ran­the­ra zosterifoliaWyso­kie23–27Szyb­ko rosną­ca rośli­na nowo zało­żo­ne­go akwariumSadzon­kiAme­ry­ka Płd.
Hout­tuy­nia cordataWyso­kieDo pal­lu­da­rium, bagiennaSadzon­ki z uko­rze­nio­nych pędówChi­ny, Japo­nia, Taj­wan, Jawa, wsch. Azja
Hydril­la verticillataWyso­kieopt. 25Do płyt­kie­go zbiornikaSadzon­kiwsch. i płn. Euro­pa, wsch.Azja, Austra­lia, Mada­ga­skar, zach. Afryka
Hydro­cha­ris mor­sus ranaeWyso­kie do b. wysokich4–25Do płyt­kie­go zbiornikaOdro­sty, pącz­ki zimu­ją­ce, nasionaStre­fa kli­ma­tu umiarkowanegoPły­wa­ją­ca
Hydroc­le­is nymphoidesWyso­kie do b. wysokich20–29Akwa­rium musi mieć dużą powierzch­nię i nie może być wyż­sze niż 25 cm. Nie zno­si spa­da­ją­cych kro­pel wodyRoz­ło­giTro­pi­ki Ame­ry­ki Płd.
Hydro­co­ty­le leucephalaWyso­kie20–25Lubi żyzne podłoże.Sadzon­kiAme­ry­ka Płd.
Hydro­co­ty­le verticillataWyso­kie4–25Lubi pod­ło­że piasz­czy­ste z tor­fem. Raczej do palludariumRoz­ło­giAme­ry­ka Płn.
Hydro­co­ty­le vulgarisWyso­kie4–25Lubi pod­ło­że piasz­czy­ste z tor­fem. Raczej do palludariumRoz­ło­giEuro­pa20
Hygro­phi­la corym­bo­sa syn. H. strictaUmiar­ko­wa­ne do wysokich24–28Lubi doda­tek gli­ny w pod­ło­żu. Trze­ba regu­lar­nie odna­wiać, ma ten­den­cję do wyra­sta­nia nad powierzchnięSadzon­kipłd.-wsch. Azja70
Hygro­phi­la dif­for­mis syn. Syn­ne­ma triflorumUmiar­ko­wa­ne do wysokich20–28Wyka­zu­je zmien­ność kształ­tu liści w trak­cie roz­wo­ju osobniczego.Sadzon­kipłd.-wsch. Azja i Indie150
Hygro­phi­la guianensisUmiar­ko­wa­ne do wysokich24–28Łody­ga czę­ścio­wo zdrewniałaSadzon­kiAme­ry­ka Płd.
Hygro­phi­la lacustrisUmiar­ko­wa­ne do wysokich24–28Łody­ga czę­ścio­wo zdrewniałaSadzon­kiAme­ry­ka Płd.
Hygro­phi­la polyspermaUmiar­ko­wa­ne do wysokich22–28Two­rzy ład­ne zaroślaSadzon­kipłd.-wsch. Azja, zawle­czo­na do Meksyku:(
Hygro­phi­la salicifoliaUmiar­ko­wa­ne do wysokich24–28Łody­ga czę­ścio­wo zdrewniała.Sadzon­kiIndie, Chi­ny, płd. Wysp Japońskich
Hygro­phi­la “taj­land”Umiar­ko­wa­ne do wysokich24–28Sadzon­kiTaj­lan­dia
Iso­etes lacustrisUmiar­ko­wa­ne, rozproszoneDo akwa­rium zim­no­wod­ne­go, lepiej rośnie w oranżeriiPodział kłą­cza i zarodnikiSybe­ria, Euro­pa, Ame­ry­ka Płd.15
Iso­etes malinvernianalato: 22–25
zima: 16–18
Lepiej rośnie w oran­że­rii a zanu­rzo­na łatwo sie zagloniaPodział kła­cza i zarodnikiWło­chy30
Iso­lep­sis proliferaRośli­na bagien­na, w wodzie rośnie szybkoSadzon­ki z liści
Laga­ro­si­phon muscoidesWyso­kie18–23Two­rzy zaroślaPodział pęduAfry­ka płd.Dru­gi plan
Laga­ro­si­phon madagaskarensisWyso­kie25–28Two­rzy zaroślaPodział pęduMada­ga­skarDru­gi plan
Lage­nan­dra lancifoliaUmiar­ko­wa­ne do wysokich25Lepiej rośnie w warun­kach bagien­nych z gli­ną i tor­fem w podłożuPodział kłą­cza i two­rzą­ce się sadzonkiCej­lon40
Lage­nan­dra ovataNiskie roz­pro­szo­nelato:25–27
zima:max. 13
Lepiej rośnie w palludariumPodział kła­czaCej­lon i w oko­li­cach Bombaju100
Lage­nan­dra thwaitesiiumiar­ko­wa­ne23–25Lubi pod­mia­ny wody, może rosnąć w palludariumSadzon­ki two­rzą­ce się przy korzeniuCej­lon45
Lage­nan­dra insignisDobrze rośnie w palludariumpłd. Indie
Lem­na minorumiar­ko­wa­ne do wysokich4–30Zara­sta powierzch­nię wodyodro­styEuro­pa, Azja, Afrykadrob­na, powierzchniowa
Lem­na gibbaumiar­ko­wa­ne do wysokich4–30Zara­sta powierzch­nię wodyodro­styEuro­pa śr. i zach.więk­sza od L. minor, powierzchniowa
Lem­na trisulcawyso­kie4–30Rośnie w głę­bi wody, wypły­wa tyl­ko na okres kwitnieniaodro­styEuro­pa, Azja, Ame­ry­ka Płn., AustraliaTwo­rzy kolo­nie w głę­bi i na powierzch­ni wody
Lila­eop­sis bra­si­lien­sis syn. L. novae-zelandiaesil­ne do bar­dzo silnego18–26odro­styAme­ry­ka Płd., Bra­zy­lia, Para­gwaj, Argentyna4–7
Lim­no­bium spongiaumiar­ko­wa­ne, rozproszone4–30Chro­nić przed bez­po­śred­nim słońcemsadzon­ki pędoweAme­ry­ka Płn., WołgaPowierzch­nio­wa
Lim­no­bium stoloniferumwyso­kie18–30Chro­nić przed bez­po­śred­nim słońcemodro­styAme­ry­ka śr. i Płd., wsch. IndiePowierzch­nio­wa
Lim­no­cha­ris flavab. wyso­kie do wysokichlato: 20–26
zima: 15–18
Rośli­na bagien­na, może rosnąć w głę­bi wodyAme­ry­ka Płd.40
Lim­no­phi­la aquaticaWyso­kie do b. wysokich22–28Nie lubi ruchu wody. W warun­kach krót­kie­go dnia wyra­sta nad powierzch­nię wodySadzon­kiAzjaWyso­ka
Lim­no­phi­la heterophylla
Lim­no­phi­la indica
Lim­no­phi­la sessiliflora
Umiar­ko­wa­ne do wysokich24–26Nie lubi ruchu wodySadzon­kiAzjawyso­ka
Lito­rel­la unifloraUmiar­ko­wa­ne4–20Bagien­na, wol­no rośnie pod wodąOdro­styEuro­pa
Lobe­lia cardinalisWyso­kie15–24Lubi doda­tek gli­ny w pod­ło­żu. Nada­je się do nie­ogrze­wa­ne­go akwariumSadzon­kiAme­ry­ka Płd.wyso­ka
Lobe­lia dortmanaWyso­kie15–24Lubi doda­tek gli­ny w pod­ło­żu. Nada­je się do nie­ogrze­wa­ne­go akwariumSadzon­kiAme­ry­ka Płn., Europa10
Ludwi­gia altarnifoliaWyso­kie18–28Two­rzy krzakSadzon­kiod Pen­syl­wa­ni do Kaliforni
Ludwi­gia arcuataWyso­kie18–28Two­rzy krzakSadzon­kiwsch. Ame­ry­ki Płn.
Ludwi­gia natansWyso­kie18–28Two­rzy zaroślaSadzon­kiwsch. Ame­ry­ki Płn.
Ludwi­gia patamogetonWyso­kie18–28Wyra­sta nad powierzchnięSadzon­kiBra­zy­lia
Ludwi­gia palu­stris x Ludwi­gia repensUmiar­ko­wa­ne do wysokich23–26Sadzon­kiGatun­ki wyj­ścio­we pocho­dzą z Ameryki
Ludwi­gia repens x Ludwi­gia arcuataUmiar­ko­wa­ne do wysokich24–28Sadzon­ki
Mar­si­lea quadrifoliaUmiar­ko­wa­ne do wysokich17–22Pod­ło­że pia­sek z tor­fem, palludariumPodział pęduPłd. Rosja, Ame­ry­ka Płn., Azja
Mar­si­lea browniUmiar­ko­wa­ne do wysokich23Pod­ło­że pia­sek z gli­ną, palludariumPodział pęduAustra­lia
May­aca fluviatilisUmiar­ko­wa­ne do wysokichBagien­na, raczej do palludariumPodział pęduAme­ry­ka Płd, Ame­ry­ka Śr.
Micro­so­rum pteropusUmiar­ko­wa­ne22–28Nie sadzić w podłożu!!!Podział pło­żą­ce­go się pędu i sadzon­ki poja­wia­ją­ce się na liściachIndie, od połu­dnio­wych Chin do Indonezji30
Micran­the­mum micranthemoidesWyso­kie do b. wysokich14–26Wyra­sta nad wodę, wraż­li­wa na zaglonienieSadzon­ki wierzchołkowewsch. Ame­ry­ki Płn15
Micran­the­mum umbrosumNiskielato: 26
zima: 16
Raczej do palludariumpłd. USA, Ame­ry­ka Śr.
Micran­the­mum orbiculatumUmiar­ko­wa­ne22–24Ame­ry­ka Płn.20
Mono­so­le­nium tenerumniskie do wysokiego15–30/td>Pokry­wa powierzch­nię przed­mio­tów na któ­rych rośniePodział rośli­ny macierzystejAzja
Myrio­phyl­lum alterniflorumUmiar­ko­wa­ne do wysokich5–22Nie lubi ruchu wodySadzon­kiAme­ry­ka Płn., Gren­lan­dia, Islandia100
Myrio­phyl­lum aquaticumUmiar­ko­wa­ne do wysokich22–25Nie lubi ruchu wodySadzon­kiAme­ry­ka Płd.
Myrio­phyl­lum brasilienseUmiar­ko­wa­ne do wysokich18–25Nie lubi ruchu wodySadzon­kiAme­ry­ka Płd., połu­dnie USA100
Myrio­phyl­lum elatinoidesUmiar­ko­wa­ne do wysokichNie lubi ruchu wodySadzon­kiNowa Zelan­dia, Chi­le, Argen­ty­na, Mek­syk, płn. Brazylia
Myrio­phyl­lum heterophyllumUmiar­ko­wa­ne do wysokichNie lubi ruchu wodySadzon­kiAme­ry­ka Płn.100
Myrio­phyl­lum hippuroidesUmiar­ko­wa­ne do wysokichNie lubi ruchu wody i wyso­kich temperaturSadzon­kiAme­ry­ka Płn do Meksyku100
Myrio­phyl­lum pinnatumWyso­kie18–25Nie lubi ruchu wodySadzon­kiAme­ry­ka Płn.
Myrio­phyl­lum verticillatumUmiar­ko­wa­ne do wysokichNie lubi ruchu wodySadzon­kiEuro­pa, Azja Mniej­sza, Sybe­ria, Japo­nia, Kanada100
Najas gra­mi­neaUmiar­ko­wa­nePodziałAnglia, Wło­chy, płn i zach. Afry­ka, Azja60
Najas guade­lu­pen­sisWyso­kie20–28Sadzon­kiAme­ry­ka, Indie
Najas kin­giiUmiar­ko­wa­ne do wysokich18–25Nie lubi ruchu wodySadzon­kiIndie, płd. wsch. Azja
Najas pec­ti­na­taUmiar­ko­wa­ne do wysokichlato: 26–28
zima: 18–20
Lubi czy­stą wodęSadzon­kiAfry­ka, Madagaskar
Nesa­ea crassicaulisWyso­kie20–30Do pal­lu­da­riumPodział łody­gizach. Afry­ka: Sene­gal, Gambia30
Nesa­ea pedicellataWyso­kie20–30Do pal­lu­da­riumPodział łody­giBagna Zan­zi­ba­ru30
Nitel­la flexilisWyso­kie25Nada­je się na sub­strat dla ikryglonEuro­pa, Azja, Ame­ry­ka Płd.
Nitel­la megacarpaWyso­kieNie zno­si przesuszeniaglonatlan­tyc­kie wybrze­że USA
Noma­phi­la stric­ta syn. Higro­phi­lia strictaWyso­kie20–30Wyma­ga czę­ste­go odświeżaniaPodział łody­giMala­je, Taj­lan­dia, Indonezja50
Nuphar albaWyso­kie4–20Rośli­na chro­nio­na. Wyma­ga okre­su spoczynkuWyma­ga zapy­le­nia krzyżowegoEuro­pa
Nuphar dube­ny­na hortorumWyso­kie do b. wysokichlato: 25–28
zima: 18–20
Sztucz­nie wyhodowanyOdro­sty z kłaczaNie doty­czy
Nuphar japo­ni­cumWyso­kie do b. wysokichDo akwa­rium zimnowodnegoJapo­nia
Nuphar luteumWyso­kie do b. wysokich4–22Powszech­nie wystę­pu­je w PolsceNasio­naEuro­pa
Nuphar pumi­lumWyso­kie do b. wysokich4–22Rzad­ko spo­ty­ka­na w naturzeNasio­na i podział kłączawsch. Euro­pa
Nuphar sagit­ti­fo­liumWyso­kie do b. wysokichNasio­na i podział kłączaAme­ry­ka Płn.25
Nym­pha­ea lotusWyso­kie do b. wysokich22–28Wyma­ga dużo miej­sca, może wytwa­rzać liście pły­wa­ją­ce. Cza­sa­mi kwit­nie w akwa­rium. Nie lubi ruchu wodyOdro­sty korzeniowe.
W han­dlu jest rów­nież podob­ny gatu­nek wytwa­rza­ją­cy sadzon­ki na liściach
Róż­ne gatun­ki są sze­ro­ko roz­prze­strze­nio­ne po całym Świecie
Nym­pho­ides aquaticaWyso­kie do b. wysokichlato: 25–27
zima: 15–18
Lubi pod­ło­że z gli­ny i tor­fu, rośnie row­nież w palludariumpłd. USA
Nym­pho­ides humboldtianaWyso­kie do b. wysokichlato: 25
zima: 15–15
Do płyt­kie­go akwariumNasio­na i okółkiAme­ry­ka Płd.100
Nym­pho­ides indicaWyso­kie do b. wysokichNada­je się do głeb­sze­go niż poprzed­nie akwariumNasio­na i małe sadzonkiIndie, Japo­nia, Chi­ny, Australia100
Nym­pho­ides peltataWyso­kie do b. wysokichW lecie nawet rośnie nawet w głę­bo­kiej wodzie, wyma­ga zimowaniaOdro­styAzja, Euro­pa
Oron­tium aquaticumB. wyso­kieWol­no­pły­ną­ce i sto­ją­ce zbior­ni­ki wodnePodział kłą­czaAme­ry­ka Płn (wybrze­że Atlantyckie)30
Otte­lia alismoidesWyso­kie do b. wysokichlato: 22–25
zima: 10–14
Lubi żyzne podłożeZ nasionAustra­lia, płd. Azja50
Otte­lia exsertaWyso­kie do b. wysokichlato: 22–25
zima: 10–14
Lubi żyzne podłożeZ nasionPłd. i płd. wsch. Afry­ki, po Madagaskar50
Otte­lia kunenensisWyso­kie do b. wysokichZ nasionPłd. Afry­ka50
Otte­lia mesensteriumWyso­kie do b. wysokichlato: 20–15
zima: 12–14
Lubi żyzne podłożeZ nasionPłd. Azja25
Otte­lia ulvifoliaWyso­kie do b. wysokichJed­no­pien­naZ nasionPłd. i cen­tral­na Afry­ka po Madagaskar25
Peplis dian­dra syn. Didi­plis diandraWyso­kie do b. wysokichlato: 24–25
zima: 16
Lubi gli­nę w podłożuPodziałpłd. Ame­ry­ki Płn.
Phyl­lan­thus fluitansWyso­kie do b. wysokich20–30Oświe­tle­nie nie mniej niż 12 godzinPodziałwsch. Ame­ry­ki Płd.pły­wa­ją­ca
Pilu­la­ria globuliferaWyso­kie do b. wysokich18–20Nada­je się do oranżeriiPodział i zarodnikiEuro­pa
Pistia stra­tio­tesb. wyso­kie22–30Wraż­li­wa na spa­da­ją­ce kro­ple wodyRoz­ło­giTro­pi­kiPły­wa­ją­ca
Poly­go­num amphibiumWyso­kie do b. wysokich18–24Two­rzy for­mę lądo­wą i wodnąPodział i nasionaEuro­pa wsch.
Ric­ca fluitansWyso­kie14–28Nada­je się do nie­ogrze­wa­ne­go akwariumPodział kłęb­ka roślinKosmo­po­li­tycz­na, rów­nież w Polscepły­wa­ją­ca
Rota­la indicaWyso­kie do b. wysokichWyra­sta nad wodęPodziałtro­pi­kal­na Azja i Zakaukazie
Rota­la macrandraWyso­kie do b. wysokich24–28Lubi żyzne pod­ło­że. W wodzie zbyt boga­tej, dol­ne liście mogą przed­wcze­śnie zamieraćSadzon­ki z pędówPołu­dnio­we Indie
Rota­la rotundifoliaWyso­kie do b. wysokich24–28Wyra­sta nad wodęPodział pęduIndie, Chi­ny, Laos, Wiet­nam, płd.-zach. Hima­la­je, Nepal
Sagit­ta­ria eatoniiWyso­kie do b. wysokich18–22Two­rzy traw­ni­ki, wol­no rośnieRoz­ło­giPłn-wsch. USA15
Sagit­ta­ria filiformisumiar­ko­wa­ne do b. wysokich20–28Roz­ło­giPłd. USA50
Sagit­ta­ria gramineaWyso­kie do b. wyso­kich (słoń­ce)15–24Wyra­sta nad wodęKłą­cza i nasionapłd. Ame­ry­ka Płn.70
Sagit­ta­ria lancifoliaWyso­kie do b. wysokich17–25Wyra­sta nad wodęKłą­czaAme­ry­ka Płn. do centr. Ame­ry­ki Płd.200
Sagit­ta­ria latifoliaWyso­kie do b. wysokichWyra­sta nad wodęKłą­cza50
Sagit­ta­ria papillosaWyso­kie do b. wysokich24–28Wyra­sta nad wodęKłą­czaAme­ry­ka Płn.40
Sagit­ta­ria platyphyllaWyso­kie15–30Roz­ło­giPołu­dnie Ame­ry­ki Płn, dorze­cze Missisipi30
Sagit­ta­ria sagittifoliaWyso­kie do b. wysokich4–22Duża rośli­na błot­na, two­rzą­ca róż­ne for­my w zależ­no­ści od warun­ków byto­wa­nia. Odpor­na na mrózRoz­ło­gi, nasionaKosmo­po­li­tycz­na, ostat­nio widzia­łem ład­ne egzem­pla­rze w oko­li­cach Rytla, woj. pomorskie
Sagit­ta­ria subulata
Sagit­ta­ria s. var natans
Sagit­ta­ria s. var pusilla
Sagit­ta­ria s. var gracillima
umiar­ko­wa­ne do b. wysokich20–25Wiel­kość zale­ży od warun­ków w jakich rośnieRoz­ło­giPołu­dnie USA5–50
Sagit­ta­ria teresumiar­ko­wa­ne do wysokich18–24Mały deko­ra­cyj­ny, podob­ny do S. eatoniRoz­ło­giWschód USA15
Salvi­nia ssp.Wyso­kie do b. wysokich25–28Wraż­li­wa na kro­ple wodyRoz­ło­giAme­ry­ka Południowa
Val­li­sne­ria asiaticaWyso­kie do b. wysokich18–30Two­rzy zaroślaRoz­ło­giTaj­wan, Japo­nia, Wietnam40
Val­li­sne­ria giganteaWyso­kie do b. wysokich26–28Potęż­naRoz­ło­giNowa Gwi­nea, Filipiny100 cm
Val­li­sne­ria spiraliswyso­kie do umiarkowanych20–28Szyb­ko rośnie i two­rzy zaroślaRoz­ło­gikosmo­po­li­tycz­na50–100
Vesi­cu­la­ria dubyanaNie­wiel­kie20–27Wraż­li­wa na zamuleniePodział pęduPłd.-wsch. Azja