Żół­ta­czek indyj­ski (Etro­plus maculatus)

Views: 436

Wystę­po­wa­nie: Przy­uj­ścio­we odcin­ki rzek Indii, Cej­lo­nu. Spo­ty­ka się ją rów­nież w zaro­ślach namorzynowych.

Wiel­kość: 8 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: U for­my dzi­kiej sam­ce są inten­syw­niej ubar­wio­ne, sami­ce bled­sze i nie­co mniejsze.

Zacho­wa­nie: Lite­ra­tu­ra poda­je, że są to ryb­ki spo­koj­ne i nie­ko­pią­ce, u mnie w akwa­rium prze­ko­pa­ły całe dno, zabi­ły kiry­ska Ster­by, a już we wcze­snej mło­do­ści zabi­ły swo­je­go naj­mniej­sze­go współ­to­wa­rzy­sza. Pod­ja­da­ją rośliny.

Wychów mło­dych: Doro­sła dobra­na para zaj­mu­je się ikrą i mło­dy­mi. Gatu­nek dosyć płod­ny, bo wg. lite­ra­tu­ry może z jed­ne­go tar­ła wypro­wa­dzić do 300 mło­dych. Mło­de powin­ny wycho­wy­wać się w wodzie z dodat­kiem wody mor­skiej lub soli.

Woda: Z dodat­kiem soli naj­le­piej mor­skiej (1 lyżecz­ka od her­ba­ty na każ­de 10l wody w akwa­rium) i garb­ni­ków. Tem­pe­ra­tu­ra 25–30oC.

Akwa­rium: Obszer­ne z kry­jów­ka­mi dla słab­szych osob­ni­ków. Dobra­na para może zamiesz­ki­wać w sto­sun­ko­wo nie­wiel­kim 40 l zbior­ni­ku, pod warun­kiem, że zapew­ni­my jej odpo­wied­nią ilość kry­jó­wek. Cza­sa­mi docho­dzi do nie­po­ro­zu­mień mię­dzy tar­la­ka­mi i wte­dy słab­szy osob­nik może się ukryć. Przy stę­że­niu soli takim jak poda­łem rosną jesz­cze takie rośli­ny jak Cera­top­te­ris, nie­któ­re kryp­to­ko­ry­ny, higro­phi­lia i anubiasy.

Pokarm: Każ­dy dostęp­ny żywy i suchy, wyma­ga jed­nak dodat­ku pokar­mu roślin­ne­go w kar­mie, jeśli go nie ma nisz­czy deli­kat­ne rośliny.

Uwa­gi: Łatwo zapa­da na ospę rybią. U swo­ich leczy­łem to scho­rze­nie w nastę­pu­ją­cy spo­sób: pod­nio­słem tem­pe­ra­tu­rę wody do 34oC i doda­łem sól kuchen­ną w ilo­ści 1 łyż­ka sto­ło­wa na każ­de 10 l wody w akwa­rium. Pod­czas takiej kura­cji, koniecz­nie trze­ba zapew­nić dobre napo­wie­trza­nie i fil­tra­cję w akwa­rium. Po tygo­dniu takiej kura­cji znik­nę­ły zewnętrz­ne obja­wy ospy, a przez następ­ne 3 tygo­dnie stop­nio­wo obni­ża­łem tem­pe­ra­tu­rę do pozio­mu 26oC.