Pecoltia compta L 134

Wystę­po­wa­nie: Środ­ko­we i dol­ne dorze­cze Ama­zon­ki. Rio Tapa­jos.

Wiel­ko­ść: Do 12 cm.

Wygląd i dymor­fi­zm płcio­wy: Doro­słe sam­ce mają płe­twę ogo­no­wą pokry­tą szcze­ci­ną, dłuż­sze kol­ce na pierw­szy­ch pro­mie­nia­ch płe­tw pier­sio­wy­ch i pokry­wa­ch skrze­lo­wy­ch.

Zacho­wa­nie: Łagod­na i towa­rzy­ska.

Wychów mło­dy­ch: Do wycho­wu potrzeb­na ide­al­nie czy­sta woda.

Woda: Twar­do­ść 2–12 DgH, pH 6,5–7,5, tem­pe­ra­tu­ra 24–28o C

Akwa­rium: Nie mniej­sze niż 200 l

Pokarm: Wszyst­ko­żer­ny z prze­wa­gą pokar­mu mię­sne­go, ale rów­nież warzy­wa i tablet­ki dla ryb den­ny­ch.

Uwa­gi:

Comments are closed.