Pokazuje: 11 - 13 of 13 WYNIKÓW
Akwarium Basen Informacje

Jest zima zatem musi być zimno.

Odsło­ny: 321Dzi­siaj wylą­do­wa­ły w akwa­rium 4 sztu­ki mło­dych L029. Zoba­czy­my co z tego wyj­dzie. Oj trze­ba było robić fot­kę przed wpusz­cze­niem teraz to trze­ba pocze­kać, aż zaczną wysta­wać z kry­jó­wek. Ogól­nie w bania­ku bie­da, roślin­ki zastraj­ko­wa­ły, nie chcą za bar­dzo rosnąć, zatem wstrzy­ma­łem nawo­że­nie i za kil­ka dni zro­bię pomia­ry para­me­trów wody. Pew­nie trze­ba będzie zmienić … 

Akwarium Basen Informacje

Poło­wa lip­ca, czas na remanent.

Odsło­ny: 172Basen ma wymia­ry oko­ło 2m na 8m na 1,7m w naj­głęb­szym miej­scu, śred­nio 1,4m. Ozna­cza to, że obję­tość wspo­mnia­ne­go wyno­si oko­ło 22 tysią­ce litrów. Zaku­pio­ne roślin­ki no cóż róż­nie się zaadop­to­wa­ły, mię­ta wod­na w czę­ści wysta­ją­cej nad wodą powiedz­my dosta­tecz­ny irys – zanu­rzo­ny 5 cm pod wodą z wysta­ją­cy­mi łody­ga­mi zgnił 🙁 Tata­rak – powiedz­my, że dobry, … 

Basen Informacje

No to zaczynamy.

Odsło­ny: 214Cie­ka­we jak dłu­go będzie chcia­ło mi pisać o tym co się dzie­je w mojej wodzie. W koń­cu basen przed domem też zamiesz­ku­ją jakieś ryby (sam je tam wpusz­cza­łem i tyle je widzia­łem) i rosną w nim jakieś rośli­ny. Oka­zu­je się, że gdy jest 4o C, to kar­pie koi szo­ru­ją brzu­cha­mi po dnie. A dno na …