Archiwum kategorii: Infor­ma­cje

Infor­ma­cje o zmia­nach w zbior­ni­ku.

Kwie­cień

Hits: 216Kwie­cień ple­cień, to prze­pla­ta tro­chę zimy, tro­chę lata. Gdy tem­pe­ra­tu­ra wody prze­kro­czy­ła 8o C zaczą­łem dokar­miać towa­rzy­stwo żyją­ce w base­nie. W zasa­dzie ryb­ki dobrze znio­sły zimo­wa­nie na świe­żym powie­trzu, roślin­ność też. Jed­nak mój nowy domow­nik (pies) sku­tecz­nie znisz­czył całą … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Informacje | Dodaj komentarz

Przy­szła wio­sna

Przy­szła wio­sna, w base­nie trze­ba zro­bić porząd­ki. Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Informacje | Dodaj komentarz

Jest zima zatem musi być zim­no.

Hits: 245Dzi­siaj wylą­do­wa­ły w akwa­rium 4 sztu­ki mło­dych L029. Zoba­czy­my co z tego wyj­dzie. Oj trze­ba było robić fot­kę przed wpusz­cze­niem teraz to trze­ba pocze­kać, aż zaczną wysta­wać z kry­jó­wek. Ogól­nie w bania­ku bie­da, roślin­ki zastrajk owa­ły, nie chcą za … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Informacje | Dodaj komentarz

Po burzy

Hits: 989 Tak wyglą­da obec­nie zbior­nik po nawał­ni­cy, któ­ra spo­wo­do­wa­ła, że nie było przez pra­wie dobę prą­du. Nie­ste­ty wsku­tek nad­mier­ne­go roz­ro­stu roślin (zwłasz­cza powierzch­nio­wych) i fak­tu, że wyłą­cze­nie prą­du zbie­gło się z porą noc­ną i dużym spad­kiem ciśnie­nia nie uda­ło … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Informacje | 1 komentarz

Lip­co­wa wycin­ka

Hits: 126Lotos się zaczął moc­no pano­szyć, rzę­sa i inne powierzch­nio­we chwa­sty też, zatem 2 loto­sy dosta­ły bilet w jed­ną stro­nę do zaprzy­jaź­nio­ne­go skle­pu, gdzie cap­ną­łem na ich miej­sce Sagi­ta­ria sub­u­la­ta i Cryp­to­co­ry­ne wen­d­tii. Baniak po tej ope­ra­cji wyglą­da mniej wię­cej … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Informacje | Dodaj komentarz

35-cio let­ni Ehe­im 2013 ruszył ponow­nie :)

Hits: 48Zna­la­złem dzia­da na stry­chu przy oka­zji porząd­ków spraw­dzi­łem czy dzia­ła (krę­cił wir­ni­kiem), no to wywa­li­łem kil­ku­dzie­się­cio­let­nią zawar­tość i zasy­pa­łem cera­mi­ką. Zala­łem zaszu­miał przez chwil­kę i akwa­rium zyska­ło dodat­ko­wy filtr bio­lo­gicz­ny. Desz­czow­nię uto­pi­łem na tyl­nej ścian­ce, przy­ssaw­ki mimo wie­ku trzy­ma­ją. … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Informacje | Dodaj komentarz

Czer­wo­ne kap­tur­ki

Hits: 47Kil­ka dni temu uda­ło mi się nabyć po dłu­gich poszu­ki­wa­niach 2 ład­ne czer­wo­ne kap­tur­ki. Wyda­je mi się, że mają tro­chę za dłu­gie płe­twy, co w przy­szło­ści może spo­wo­do­wać pro­ble­my z utrzy­ma­niem się w base­nie, ale co tam naresz­cie są. … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Informacje | Dodaj komentarz

Poło­wa lip­ca, czas na rema­nent.

Hits: 97Basen ma wymia­ry oko­ło 2m na 8m na 1,7m w naj­głęb­szym miej­scu, śred­nio 1,4m. Ozna­cza to, że obję­tość wspo­mnia­ne­go wyno­si oko­ło 22 tysią­ce litrów. Zaku­pio­ne roślin­ki no cóż róż­nie się zaadop­to­wa­ły, mię­ta wod­na w czę­ści wysta­ją­cej nad wodą powiedz­my … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Informacje | Dodaj komentarz

Edu­ka­cja

Hits: 76Wczo­raj, wie­czo­rem, pen­sjo­na­riu­sze base­nu nauczy­ły się, że ten duży co zasła­nia słoń­ce wca­le ich nie chce upo­lo­wać, tyl­ko kar­mi. Gdy pod­sze­dłem do zbior­ni­ka wszyst­kie płe­twa w płe­twę ruszy­ły w moim kie­run­ku. Natych­miast wrzu­ci­łem garść jedzon­ka, a one zja­dły rów­nie … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Informacje | Dodaj komentarz

Nowi pen­sjo­na­riu­sze.

Hits: 95Rośli­ny bagien­ne zro­bi­ły swo­je, zaczę­ły zuży­wać skład­ni­ki pokar­mo­we, któ­re zapew­nia­ły glo­nom w moim base­nie dostat­ni żywot, woda zaczę­ła się kla­ro­wać. Co praw­da nie liczę, że bez spe­cjal­nych zabie­gów uda mi się zoba­czyć dno, (170 cm niżej) ale jest już … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Informacje | Dodaj komentarz