Pokazuje: 11 - 12 of 12 WYNIKÓW
Akwarium

35-cio let­ni Ehe­im 2013 ruszył ponownie :)

Odsło­ny: 121Zna­la­złem dzia­da na stry­chu przy oka­zji porząd­ków spraw­dzi­łem czy dzia­ła (krę­cił wir­ni­kiem), no to wywa­li­łem kil­ku­dzie­się­cio­let­nią zawar­tość i zasy­pa­łem cera­mi­ką. Zala­łem zaszu­miał przez chwil­kę i akwa­rium zyska­ło dodat­ko­wy filtr bio­lo­gicz­ny. Desz­czow­nię uto­pi­łem na tyl­nej ścian­ce, przy­ssaw­ki mimo wie­ku trzy­ma­ją. Teraz już takich fil­trów nie robią :(. Zbroj­ni­kom powin­no się spodo­bać, bo i woda jak­by czystsza, … 

Akwarium Basen Informacje

Poło­wa lip­ca, czas na remanent.

Odsło­ny: 172Basen ma wymia­ry oko­ło 2m na 8m na 1,7m w naj­głęb­szym miej­scu, śred­nio 1,4m. Ozna­cza to, że obję­tość wspo­mnia­ne­go wyno­si oko­ło 22 tysią­ce litrów. Zaku­pio­ne roślin­ki no cóż róż­nie się zaadop­to­wa­ły, mię­ta wod­na w czę­ści wysta­ją­cej nad wodą powiedz­my dosta­tecz­ny irys – zanu­rzo­ny 5 cm pod wodą z wysta­ją­cy­mi łody­ga­mi zgnił 🙁 Tata­rak – powiedz­my, że dobry, …