Archiwum kategorii: Informacje

Infor­ma­cje o zmia­nach w zbiorniku.

15-01-2021 Pan­de­mia Covid nadal trwa.

Visits: 183

Wybra­łem się dzi­siaj do 3mia100 i posza­la­łem w skle­pie Aqu­apet. Odda­łem moje ska­la­ry i przy­wio­złem kil­ka gatun­ków ławi­co­wych. Stan obsa­dy mojej 325 l na chwi­lę obec­ną wyglą­da tak:
Palet­ka (Sym­phy­so­don discus) sztuk 6,
Zbroj­ni­ki LDA 031 (praw­do­po­dob­nie) sztuk 3,
Zbroj­ni­ki Cha­esto­ma sztuk 3,
Sumi­ki szkli­ste (Kryp­top­te­rus bicir­r­his) sztuk 5, (nie­bio­to­po­wo, ale je lubię),
Piskor­ki (Pan­gio sp.) dzi­ka ban­da będzie mię­dzy 6 a 8, (j.w.),
(Botia nigro­li­ne­ata) będzie z 7 (j.w.),
Bocja wspa­nia­ła (Chro­mo­bo­tia macra­can­thus syn. Botia macra­can­tha) 2 sztu­ki (j.w.),
Gar­ra fla­va­tra sztuk 3 do wyda­nia (kle­ją się do pale­tek, a mia­ły jeść glo­ny zatem są do wydania),
Neo­ny czer­wo­ne (Para­che­iro­don axel­ro­di) sztuk 16,
Zwin­ni­ki Ble­che­ra sztuk 15,
Bystrzy­ki Aman­dy (Hyphes­so­bry­con aman­dae) sztuk 16,
Hoke­jów­ki sztuk 15, i star­czy tego szaleństwa.

Palet­ki pociem­nia­ły zatem trze­ba powtó­rzyć kura­cję metro­ni­da­zo­lem. Mikro­skop nie wyka­zu­je żad­nych paso­ży­tów typu tasiem­ce i takie tam inne wie­lo­ko­mór­ko­we, zatem wal­czy­my zno­wu z wiciowcami.

Z żalem muszę napi­sać, że zało­ga Aqu­ape­ta nie­ste­ty się zmie­ni­ła na gor­sze, mło­dy czło­wiek, któ­ry począt­ko­wo się mną zaj­mo­wał spra­wił, że pierw­szy raz w życiu ze wzglę­dów huma­ni­tar­nych chcia­łem prze­rwać zaku­py. Sytu­ację opa­no­wał dopie­ro jego kole­ga, ale to nie o to chy­ba chodzi.

Oczko, sier­pień 2020

Visits: 294

Jak widać, oczko się wykla­ro­wa­ło, znik­nę­ło to paskud­ne zie­lo­ne zmęt­nie­nie wody, prak­tycz­nie widać dno zbior­ni­ka. Po latach poda­wa­nia che­mii, “wyna­laz­ków”, bak­te­rii, oka­za­ło się, że podob­nie jak w akwa­rium wystar­czy, żeby w zbior­ni­ku zaczę­ły nor­mal­nie rosnąć rośli­ny, któ­re kon­ku­ru­jąc z glo­na­mi zuży­wa­ją wszyst­kie sole mine­ral­ne i CO2.

Tani nawóz, tania meto­da podawania.

Visits: 158

Został mi po mor­skim dozow­nik do poda­wa­nia soli mine­ral­nych, zago­spo­da­ro­wa­łem go jako dozow­nik do nawo­zów, a co ma się mar­no­wać, wyli­czy­łem dzien­ne daw­ki podzie­li­łem przez 2 a cza­sem nawet przez 3, zapro­gra­mo­wa­łem i świę­ty spo­kój z pyta­niem, czy ja dzi­siaj dałem jeść roślin­kom, albo czy może dałem dzi­siaj za dużo lub wca­le.  W sumie wygo­da i pew­ność rów­no­mier­ne­go daw­ko­wa­nia. Oka­za­ło się, że tani nawóz do roślin donicz­ko­wych Flo­ro­wit, wypró­bo­wa­ny w boju przez wie­lu moich kole­gów mają­cych faj­ne roślin­nia­ki, nie nada­je się do poda­wa­nia przez auto­ma­cik. Oka­za­ło się, że w węży­kach wytrą­ca­ją się jego skład­ni­ki two­rząc cza­sem zato­ry, w efek­cie nawóz dosta­je szaf­ka i pojem­ni­ki pod dozow­ni­kiem, a nie roślinki. 🙁

Aktu­ali­za­cja. Dozow­nik został odłą­czo­ny, nawóz któ­ry uży­wa­łem wytrą­cał się z roz­two­ru w posta­ci krysz­tał­ków 🙁 Meto­da na dłuż­szą metę się nie spraw­dzi­ła pozo­sta­ną eks­pe­ry­men­ty z bar­dziej roz­cień­czo­nym albo po pro­stu z innym nawozem.

Idzie zima (zno­wu)

Visits: 89

W sumie nic nowe­go. Taki kli­mat mamy, ale oczko zamar­z­ło ryb­ki sobie pod lodem plu­ska­ją, zasta­na­wiam się czyj nary­bek poja­wił się w jesie­ni i czy prze­ży­je zimę. Wyłą­czy­łem dzi­siaj fil­tra­cję w oczku. Nie ma co za bar­dzo mie­szać wody w taki ziąb, niech się woda w natu­ral­ny spo­sób uwar­stwi i niech w niej ryb­kom do wio­sny będzie jak najlepiej.

W akwa­rium sta­ra bie­da, wyso­ki poziom związ­ków azo­tu widzę, jest spo­wo­do­wa­ny lek­kim prze­ry­bie­niem z zbior­ni­ka. Wyna­la­zek Aqu­aela na nad­miar związ­ków azo­tu nie spraw­dził się, zatem trze­ba będzie nadal sto­so­wać tra­dy­cyj­ne spo­so­by z wia­der­kiem i roz­da­wa­niem nad­mia­ru przychówku.

Na aktu­al­nym zdję­ciu zbior­ni­ka poni­żej, jak widać pły­wa sobie spo­koj­nie 5 ska­la­rów Rio Nanay. Gdzie one się scho­wa­ły nie wiem. Po wyko­na­niu zdjęć poja­wi­ły się.

10 listo­pa­da 2019 r.

Visits: 84

Basen powo­li przy­go­to­wu­je się do zimy, liście strzał­ki powię­dły, resz­ta też nie wyglą­da naj­le­piej. Usu­nię­cie z sys­te­mu fil­tra­cji rury i łagod­ne wpusz­cza­nie wody do zbior­ni­ka chy­ba nie było naj­lep­szym pomysłem.

Jakiś czas temu do akwa­rium tra­fi­ły ska­la­ry (podob­no Rio Nanay), ze zdu­mie­niem zauwa­ży­łem, że fil­tra­cja wyraź­nie nie wyra­bia i poja­wi­ły się w wyni­kach pomia­rów azo­ty­ny, w związ­ku z powyż­szym kiry­śni­ki czar­no­pla­me praw­do­po­dob­nie znaj­dą nowy dom. Oka­zu­je się rów­nież, że 200 l dla 5 ska­la­rów to tro­chę mało miej­sca. 1 rzą­dzi po cało­ści a resz­ta sie­dzi po kątach.

10 listopada 2019
10 listo­pa­da 2019

Wiel­kie zaku­py w aquapet :)

Visits: 59

Doj­rze­wa kon­cep­cja zasie­dle­nia moje­go towa­rzy­skie­go akwa­rium ryba­mi z Ame­ry­ki Środ­ko­wej, zatem zaapli­ko­wa­łem stad­ko pię­ciu moli­ne­zji żaglo­płe­twych (samiec i 4 kole­żan­ki). Mią­łem w mło­do­ści te ryb­ki i pamię­tam, że odpo­wia­da­ły im warun­ki jakie sta­ram stwo­rzyć się w swo­im akwarium.

W oczku woda zro­bi­ła się moc­no zie­lo­na, glo­ny pły­wa­ją­ce w toni są na chwi­le obec­ną poważ­nym pro­ble­mem. Nie chcę uży­wać do ich zwal­cza­nia che­mii, a środ­ki bio­lo­gicz­ne ofe­ro­wa­ne w nie­któ­rych skle­pach są moc­no nie na moją kieszeń.

Co zatem zro­bi­łem? Wstęp­nie dbam o kon­ku­ren­cję dla glo­nów w posta­ci roślin wyż­szych moczar­ka, stre­fa przy­brzeż­na i powierzch­nia wody, któ­rą pokry­wam sys­te­ma­tycz­ne rzę­są wycią­ga­ną z akwa­rium. Rzę­sa to pla­ga wiem, ale u mnie chęt­nie wci­na­ją ją miesz­kań­cy oczka kar­pie, oran­dy i jak zauwa­ży­łem nowi wpusz­cze­ni wczo­raj (kara­sie). Ryby są wszyst­ko­żer­ne, rzę­sa pły­wa po powierzch­ni do tego mie­ści się w pysku, smacznego.

Wpu­ści­łem odro­bi­nę roz­wie­lit­ki, może w koń­cu się zaakli­ma­ty­zu­je i zacznie mno­żyć w stre­fie szuwarowo-bagiennej. 🙂

Wymia­na rury na stru­my­czek mam nadzie­ję w tych waka­cjach, wszyst­ko oprócz zie­mi już zgro­ma­dzi­łem (tyl­ko gdzie ja scho­wa­łem folię?).

Sza­leń­stwo zakupów

Visits: 73

Doku­pi­łem trosz­kę sadzo­nek rośli­nek: Lim­no­phi­la aro­ma­ti­ca, Lim­no­phi­la aqu­ati­ca, Rota­la rotun­di­fo­lia, Ludwi­gia repens red a w bonu­sie dosta­łem małe­go Bol­bi­tis heudelotii 🙂 

Bim­brow­nia dzia­ła i wyda­je się, że tego bra­ko­wa­ło moim roślin­kom. Koniec z sub­sty­tu­tem CO2 w pły­nie zosta­je­my przy bim­brow­ni, jako głów­nym źró­dle tego związ­ku w akwa­rium. Bez­piecz­nie i w sumie nie­dro­go (chy­ba, że cukier zno­wu podrożeje).

Idzie zima.

Visits: 131

Idzie zima, basen powo­li zaczął zama­rzać, a ja pre­wen­cyj­nie dzi­siaj po kolej­nej mroź­nej nocy wyłą­czy­łem fil­tra­cję. Pta­ki będą pew­nie mia­ły mi to za złe, bo natu­ral­ny prze­rę­bel pew­nie szyb­ciut­ko tej nocy zamarznie.

W akwa­rium szy­ku­je się rewo­lu­cja oświe­tle­nio­wa, kole­ga przy­go­to­wał oświe­tle­nie ledo­we z praw­dzi­we­go zda­rze­nia i w naj­bliż­szym cza­sie zastą­pi ono moich 5 naświe­tla­czy po 10 W każ­dy. Cie­ka­we jak zare­agu­ją roślin­ki, u kole­gi rosły fantastycznie.

Poni­żej kon­tro­l­ne zdję­cie sprzed wymia­ny oświetlenia.