Odsło­ny: 669

W base­nie po 2 dniach od uru­cho­mie­nia fil­tra­cji zno­wu widać ryb­ki. Woda zro­bi­ła się kla­row­na, widać, że filtr speł­nia swo­ją rolę.